Tiếng anh

Skills – trang 22 Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới

Reading 2

2. Read the following text about some A.I. applications and circle the correct answers. There may be more than one correct answer to some questions.

(Đọc văn bản sau đây về một số ứng dụng A.I. và khoanh chọn câu trả lời đúng. Có thể có nhiều câu trả lời đúng cho một số câu hỏi.)

A.I. or artificial intelligence is the intelligence displayed by machines or software.

Many industries today use highly automated vehicles that can drive with almost no human intervention. Smart robots have replaced humans in stressful and dangerous jobs, and in assembly lines doing tasks such as packing and lifting heavy things.

In science and medicine, A.I. techniques help medical doctors to discover subtle interactions between medications that put patients at risk because of their serious side effects. Patients at highest risk of complications are also detected based on these techniques.

In navigation, devices using the GPS (Global Positioning System) help drivers or pilots to find the best routes to their destination by avoiding obstacles, traffic jams, and accidents.

In military, A.I. robots are used to explore dangerous environments containing explosives or contaminated by nuclear weapons.

In communication, the voice recognition systems in smartphones or other electronic devices can identify our speech, and are getting better at understanding our intentions. A.I. algorithms can also help to detect faces and other features in photos sent to social networking sites and automatically organise them. Internet search engines such as Google and Bing provide hundreds of millions of people with search results related to weather, traffic predictions, book recommendations, educational institutions, music, films, and games. A.I. applications on the Internet can translate web pages in real time, and even help users to learn new languages.

Many A.I. experts believe that A.I. technology will soon make even greater advances in many other areas. Modern robots will be more intelligent and replace humans in many dangerous jobs and environments. This will certainly improve our lives in the near future.

1. What types of A.I. technology can be seen in today industries?

(Các loại công nghệ A.I có thể được nhìn thấy trong các ngành công nghiệp ngày nay là gì?)

A. Human-like robots. ( Những robot giống như con người.)

Đọc thêm:  Cây trong tiếng Anh

B. Automated cars. (Ôtô tự động.)

C. Machines controlled by humanoids. (Máy do hình người điều khiển.)

D. Packing and lifting machines. (Máy đóng gói và nâng hạ.)

2. Which of these A.I. applications in medicine is mentioned in the text?

(Những loại ứng dụng A.I. trong y học được đề cập đến trong văn bản?)

A. Operating on patients at highest risk of complications.

(Phẫu thuật trên những bệnh nhân có nguy cơ biến chứng cao nhất.)

B. Helping to treat unhealthy organs.

(Giúp điều trị các cơ quan không khỏe mạnh.)

C. Finding out about the serious side effects of soM medications.

(Tìm hiểu về các tác dụng phụ nghiêm trọng của thuốc soM.)

D. Discovering how medications interact within human body.

(Khám phá cách thuốc tương tác trong cơ thể người.)

3. How can the GPS help you?

(GPS có thể giúp bạn như thế nào?)

A. Recommend your destination.

(Đề xuất điểm đến của bạn.)

B. Show you the fastest way to your destination.

(Chỉ cho bạn con đường nhanh nhất đến đích của bạn.)

C. Show you how to get out of traffic jams.

(Chỉ cho bạn cách thoát khỏi tắc đường.)

D. Drive the car automatically.

(Lái xe ô tô số tự động.)

4. What is the function of voice recognition?

(Chức năng nhận diện giọng nói là gì?)

A. Identifying human voices. (Nhận dạng giọng nói của con người.)

B. Copying human commands. (Sao chép lệnh của con người.)

C. Recording human voices. (Ghi âm giọng nói của con người.)

D. Translating human commands. (Dịch lệnh của con người.)

5. How can Internet users understand foreign language texts?

(Làm thế nào người sử dụng Internet có thể hiểu được văn bản tiếng người ngoài?)

A. They can learn the language on the Internet.

(Họ có thể học ngôn ngữ trên Internet.)

B. They can guess the meaning using search engines.

(Họ có thể đoán nghĩa bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm.)

C. They can get information about them on the Internet.

(Họ có thể lấy thông tin về họ trên Internet.)

D. They can use a translating application.

(Họ có thể sử dụng một ứng dụng dịch.)

Đọc thêm:  Hình tam giác tiếng Anh là gì? Ví dụ mẫu câu về hình tam giác

6. What will A.I. robots in the near future be capable of having according to many A.I. experts?

(Robot A.I. sẽ có khả năng gì trong tương lai gần theo nhiều chuyên gia A.I?)

A. Human-like emotions. (Cảm xúc giống con người.)

B. Healthy lifestyles. (Lối sống lành mạnh.)

C. Dangerous behaviour. (Hành vi nguy hiểm.)

D. Higher levels of intelligence. (Mức độ thông minh cao hơn.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A.I hoặc trí thông minh nhân tạo là trí thông minh được hiển thị bởi máy móc hoặc phần mềm.Nhiều ngành công nghiệp ngày nay sử dụng các phương tiện tự động hóa cao có thể lái xe mà hầu như không có sự can thiệp của con người. Robot thông minh đã thay thế con người trong những công việc căng thẳng và nguy hiểm, và trong dây chuyền lắp ráp làm nhiệm vụ như đóng gói và nâng những thứ nặng.

Trong khoa học và y khoa, kỹ thuật A.I. giúp các bác sĩ khám phá sự tương tác tinh tế giữa các thuốc khiến bệnh nhân có nguy cơ cao vì những phản ứng phụ nghiêm trọng của họ. Bệnh nhân có nguy cơ cao nhất của biến chứng cũng được phát hiện dựa trên các kỹ thuật này.

Trong điều hướng, các thiết bị sử dụng GPS (Global Positioning System) giúp lái xe hoặc phi công tìm ra những tuyến đường tốt nhất đến đích bằng cách tránh những trở ngại, ùn tắc giao thông và tai nạn.

Trong quân đội, robot A.I. được sử dụng để khám phá các môi trường nguy hiểm có chứa chất nổ hoặc bị ô nhiễm bởi vũ khí hạt nhân.

Trong giao tiếp, các hệ thống nhận dạng giọng nói trong điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác có thể xác định lời nói của chúng ta , và hiểu rõ hơn về ý định của chúng ta. Các thuật toán A.I cũng có thể giúp phát hiện khuôn mặt và các tính năng khác trong bức ảnh được gửi tới các trang web mạng xã hội và tự động sắp xếp chúng. Các công cụ tìm kiếm trên Internet như Google và Bing cung cấp hàng trăm triệu người có kết quả tìm kiếm liên quan đến thời tiết, dự đoán lưu lượng, đề xuất sách, các cơ sở giáo dục, âm nhạc, phim ảnh và trò chơi. Các ứng dụng A.I trên Internet có thể dịch các trang web trong thời gian nhanh chóng, và thậm chí giúp người dùng học các ngôn ngữ mới.

Đọc thêm:  Skills - trang 11 Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới

Nhiều chuyên gia A.I. tin rằng công nghệ A.I. sẽ sớm đạt được nhiều tiến bộ hơn ở nhiều lĩnh vực khác. Các robot hiện đại sẽ thông minh hơn và thay thế con người trong nhiều công việc và môi trường nguy hiểm. Điều này chắc chắn sẽ cải thiện cuộc sống của chúng ta trong tương lai gần.

Lời giải chi tiết:

1. B, D

2. C, D

3. B, C

4. A

5. A, D

6. D

1. B, D

Thông tin: Trong đoạn 1 ‘Many industries today use highly automated vehicles that can drive with almost no human intervention. ‘Smart robots have replaced humans in stressful and dangerous jobs, and in assembly lines doing tasks such as packing and lifting heavy things.

2. C, D

Thông tin: ‘In science and medicine, A.I. techniques help medical doctors to discover subtle interactions between medications that put patients at risk because of their serious side effects. Patients at highest risk of complications are also detected based on these techniques.’

3, B, C

Thông tin: ‘In navigation, devices using the GPS (Global Positioning System) help drivers or pilots to find the best routes to their destination by avoiding obstacles, traffic jams, and accidents.’

4. A

Thông tin: ‘In communication, the voice recognition systems in smartphones or other electronic devices can identify our speech, and are getting better at understanding our intentions.’ Chúng ta tìm được A là đáp án.

5. A, D

Thông tin: ‘A.I. applications on the Internet can translate web pages in real-time, and even help users to learn new languages.’

6. A

Thông tin: ‘Many A.I. experts believe that A.I. technology will soon make even greater advances in many other areas. Modern robots will be more intelligent and replace humans in many dangerous jobs and environments.’, chúng ta tìm ra được D là đáp án.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button