Tổng hợp

Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về bộ sưu tập hay nhất

TỔNG HỢP CÁC ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH

VIẾT VỀ BỘ SƯU TẬP HAY NHẤT

My hobby is collecting my favourite singers’ pictures and photos. I took up this hobby since I was in grade 1 because I liked beautiful female singers with nice voice such as Taylor Swift and Selena Gomez. I save my pocket money and buy their prined photos at book stores. Sometimes, I look up their photos on the Internet and print them, then I stick them on the wall in my bed room. Now I have hundreds of famous singers’ photos all over the world and I keep them in an album. I classify them into nationality of the singers. I find this hobby interesting and I will continue widening my collection in the future.

Dịch:

Sở thích của tôi là sưu tầm tranh và ảnh của các ca sĩ tôi yêu thích. Tôi đã có sở thích này từ khi học lớp 1 vì tôi thích những nữ ca sĩ xinh đẹp, có giọng hát hay như Taylor Swift và Selena Gomez. Tôi tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình và mua những bức ảnh riêng của họ ở các cửa hàng sách. Đôi khi, tôi tra cứu ảnh của họ trên Internet và in chúng, sau đó tôi dán chúng lên tường trong phòng ngủ của mình. Bây giờ tôi có hàng trăm bức ảnh của các ca sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới và tôi giữ chúng trong một album. Tôi phân loại chúng thành quốc tịch của các ca sĩ. Tôi thấy sở thích này thật thú vị và tôi sẽ tiếp tục mở rộng bộ sưu tập của mình trong tương lai.

My hobby is collecting books. I collect books whenever I have more need for some books. I collect many kinds of books such a love story books or textbooks I am learning at school, you know, Maths, History, Geography, Biology: and books about nature. I buy books from a bookshop near my house, and some other stores. I also get books from my friends. I collect books because I would like to learn from books. They help me broaden my knowledge. In the future, I try to make my collection larger. I would open a book store of my own.

Dịch:

Sở thích của tôi là sưu tầm sách. Tôi sưu tầm sách bất cứ khi nào tôi cần nhiều sách hơn. Tôi sưu tầm nhiều loại sách như một cuốn truyện hay sách giáo khoa mà tôi đang học ở trường, bạn biết đấy, Toán, Lịch sử, Địa lý, Sinh học: và sách về thiên nhiên. Tôi mua sách từ một hiệu sách gần nhà tôi và một số cửa hàng khác. Tôi cũng nhận được sách từ bạn bè của tôi. Tôi sưu tầm sách vì tôi muốn học từ sách. Chúng giúp tôi mở rộng kiến thức của mình. Trong tương lai, tôi cố gắng làm cho bộ sưu tập của mình lớn hơn. Tôi sẽ mở một cửa hàng sách của riêng mình.

My hobby is collecting stamps, I started to collect stamps 6 years ago. I have been collecting both local stamps and foreign stamps from the letters of friends and relatives. I classify the stamps into categories. I put stamps of animals, flowers, birds… on different pages. I keep them in two albums, one for local and the other for foreign ones. Collecting stamps helps me to broaden my knowledge about the world around me and it is also an effective way to be a good geography. I plan the stamp exhibitions to learn from experienced stamp collectors and I can expose my collection at an exhibition in the future.

Dịch:

Sở thích của tôi là thu thập tem, tôi bắt đầu thu thập tem 6 năm trước. Tôi đã thu thập được tem địa phương và tem nước ngoài từ thư của bạn bè và người thân. Tôi phân loại tem thành các loại. Tôi phân các con tem theo động vật, hoa, chim … trên các trang khác nhau. Tôi giữ chúng trong hai album, một cho địa phương và một album cho các tem nước ngoài. Việc thu thập tem giúp tôi mở rộng kiến thức về thế giới xung quanh mình và nó cũng là một cách hiệu quả để học tốt môn địa lý. Tôi dự định tổ chức triển lãm tem để học hỏi từ những người sưu tầm tem có kinh nghiệm và tôi có thể trưng bày bộ sưu tập của tôi tại triển lãm trong tương lai.

My hobby is stamp collecting. I have been collecting both local stamps and foreign stamps for more than 5 years. I have now a very good collection of stamps.

It got started since I was young. I had always wanted the beautiful pictures on the stamps so I thought a way to keep them. At first I only collected local stamps which I got from the letters of my friends and relatives. Then my relatives went abroad so many collection of foreign stamps started to increase. Now I have two albums, one for local and the other for foreign ones. I classify the stamps into categories before putting them into my stamp album. There are some very rare stamps among them. It’s an interesting hobby. First of all, when you collect stamps, you are able to learn more about the world. The stamps often say something about the country and its people. We can also know the names of many kings and famous persons. Secondly, you are able to meet new friends that have the same interest. I often exchange stamps with some of my friends. In my opinion, good hobbies are those ones that give you the opportunity to develop a new skill. Collecting stamps teaches you some self-discipline and how to be very systematic.. I feel that my life becomes more meaningful when I have a collection of stamps. I’ll continue to make collection richer and richer in the future.

Đọc thêm:  Show thời trang trực tuyến đầu tiên của Đỗ Mạnh Cường

Dịch:

Sở thích của tôi là sưu tập tem. Tôi đã sưu tập của tem trong nước và nước ngoài hơn 5 năm rồi. Giờ đây tôi đã có một bộ sưu tập tem hoành tráng.

Nó bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ. Tôi luôn muốn có những bức tranh đẹp trên những con tem nên tôi tìm cách giữ chúng lại. Đầu tiên tôi chỉ sưu tập những con tem trong nước, những cái tôi có được từ nhựng lá thư của bạn bè và họ hàng. Sau đó, họ hàng tôi ra nước ngoài và những bộ sưu tập tem nước ngoài ngày càng tăng. Giờ tôi có 1 album, một cho tem trong nước và một cho tem nước ngoài. Tôi phân chúng thành từng loại trước khi bỏ chúng vào album. Có vài con tem rất quý hiếm trong đó.

Nó là một sở thích thú vị. Trước hết, khi bạn sưu tập tem, bạn học hỏi được nhiều về thế giới. Con tem thường nói lên điều gì đó về một đất nước và con người ở đó. Chúng ta cũng có thể biết tên nhiều vị vua và người nổi tiếng. Thứ hai, bạn có thể gặp được những người bạn mới có cùng sở thích. Tôi thường trao đổi tem với vài người bạn.

Theo tôi, sở thích lành mạnh là sở thích cho bạn cơ hội phát triển mọt kĩ năng nào đó. Sưu tập tem dạy tôi tính tự giác và làm việc có hệ thống .Tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi tôi có một bộ sưu tập tem. Tôi sẽ làm cho nó ngày càng trở nên giàu có.

Most of us have individual preferences. Collecting certain objects such as: coin, stickers, shoes, etc. is one of the most popular hobbies. My hobby is collecting stickers. It is also the most popular hobby among children in my neighborhood. Children are interested in collecting stickers because it is not an expensive hobby. I started this pastime when I was four years old. My hobby began through the influence of my best friend, Quan. One day, when I was playing in his house, he showed me his colorful sticker albums full of his pride. I was amazed to see so many impressive stickers of all shapes and sizes. He gave me a few pieces from his collection and told me about his interesting story about his passion. I was inspired by him and my interest in stickers started from that day. I kept my first set of stickers in a scrapbook but my subsequent collections were kept in beautiful boxes because I think some of the stickers could not be removed easily when pasted onto the albums. Keeping the stickers in boxes helps me exchange some of my stickers with my friends conveniently without damaging them. Ever since my family members came to know of my interest in stickers, they will buy stickers for me whenever they come across nice ones. I love those stickers from my cousin who is an overseas student in London. He bought them for me wherever he visited around the world. Some of the unique ones were from his classmates who come from many different countries. During my free time, I will bring out all my lovely collections, lay them on the ground and admire them. I really enjoy doing this as it will help me recall who gave them, where and when I got them. Some of my friends are jealous of my collections as I will not exchange my unique stickers with them. Till now, I still share my collections with my best friend – Quan. I must really thank Quan for his little gift which started my hobby.

Dịch:

Hầu hết chúng ta có sở thích cá nhân. Sưu tập một số đồ vật như: đồng xu, nhãn dán, giày dép là một trong những sở thích phổ biến nhất. Sở thích của tôi là sưu tập nhãn dán. Đó cũng là sở thích phổ biến nhất của lũ trẻ trong xóm tôi. Trẻ em thích thú với việc sưu tập các hình dán vì nó không phải là một thú vui tốn kém. Tôi bắt đầu trò tiêu khiển này khi tôi bốn tuổi. Sở thích của tôi bắt đầu từ ảnh hưởng của người bạn thân nhất của tôi, Quân. Một ngày nọ, khi tôi đang chơi trong nhà anh ấy, anh ấy đã cho tôi xem những album sticker đầy màu sắc của anh ấy đầy tự hào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều nhãn dán ấn tượng với đủ hình dạng và kích cỡ. Anh ấy đưa cho tôi một vài tác phẩm từ bộ sưu tập của anh ấy và kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị về niềm đam mê của anh ấy. Tôi đã được truyền cảm hứng từ anh ấy và niềm yêu thích của tôi với nhãn dán bắt đầu từ ngày đó. Tôi giữ bộ nhãn dán đầu tiên của mình trong một cuốn sổ lưu niệm nhưng các bộ sưu tập tiếp theo của tôi được giữ trong những chiếc hộp đẹp mắt vì tôi nghĩ rằng một số nhãn dán không thể gỡ ra dễ dàng khi dán lên album. Giữ các nhãn dán trong hộp giúp tôi trao đổi một số nhãn dán của mình với bạn bè một cách thuận tiện mà không làm hỏng chúng. Kể từ khi các thành viên trong gia đình tôi biết đến sở thích của tôi với nhãn dán, họ sẽ mua nhãn dán cho tôi bất cứ khi nào họ bắt gặp những miếng dán đẹp. Tôi thích những hình dán đó từ người anh họ của tôi, một du học sinh ở London. Anh ấy đã mua chúng cho tôi ở bất cứ nơi nào anh ấy đến thăm trên khắp thế giới. Một số trong số những bức độc đáo là của các bạn cùng lớp của anh ấy, những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ mang ra tất cả những bộ sưu tập đáng yêu của mình, đặt chúng xuống đất và chiêm ngưỡng chúng. Tôi thực sự thích làm điều này vì nó sẽ giúp tôi nhớ lại ai đã cho chúng, ở đâu và khi nào tôi nhận chúng. Một số bạn bè của tôi ghen tị với bộ sưu tập của tôi vì tôi sẽ không trao đổi nhãn dán độc đáo của mình với họ. Đến bây giờ, tôi vẫn chia sẻ bộ sưu tập của mình với người bạn thân nhất của tôi – Quân. Tôi phải thực sự cảm ơn Quân vì món quà nhỏ đã bắt đầu sở thích của tôi.

Đọc thêm:  Bộ sưu tập thẻ bài Yu-gi-oh được đấu giá tới hàng tỷ đồng

I love shoes, so my preference is the shoe collection, I started collecting shoes 2 years ago. I have collections of shoes, buy them on the social networking site. I have 20 pairs of shoes. I categorized according to the company’s shoes, by color, in style …. I like best is the converse. I put them in a small room. Collecting shoes make me feel happy.

Dịch:

Tôi yêu giày, vì vậy sở thích của tôi là sưu tập giày, tôi bắt đầu sưu tập giày cách đây 2 năm. Tôi có bộ sưu tập giày, mua chúng trên trang mạng xã hội. Tôi có 20 đôi giày. Tôi phân loại theo giày của hãng, theo màu sắc, kiểu dáng …. Tôi thích nhất là đôi giày converse. Tôi đặt chúng trong một căn phòng nhỏ. Sưu tập giày làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means to me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Dịch:

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi bắt đầu sở thích của mình khi tôi học lớp sáu. Đó là một thú vui tốn kém vì khi bạn thích giày, bạn sẽ bỏ ra nhiều tiền để mua đôi giày yêu thích của mình. Ngày nay, giày đã trở thành một xu hướng thời trang, và chúng ta cũng có rất nhiều thương hiệu giày. Tôi nghĩ điều đó rất hữu ích vì bạn có thể mang đôi giày yêu thích của mình khi đi ra ngoài với bạn bè, và nó thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai.

My hobby is collecting shoes. I started my hobby 4 years ago. It is a hobby that spends a lot of time and money. Nowadays, the trend of buying shoes is very popular all over the world, we have many famous brands such as Nike, Adidas, Bata … I think wearing shoes is very useful because you will not wear shoes. Getting a pick or kick in your leg is painful in your leg or you can take it out with your friends. I really like to collect shoes, maybe I will continue to collect shoes in the future.

Dịch:

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi bắt đầu sở thích của mình cách đây 4 năm. Đó là một sở thích tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Hiện nay, xu hướng mua giày rất phổ biến trên toàn thế giới, chúng ta có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Bata… Tôi nghĩ đi giày rất hữu ích vì bạn sẽ không đi giày. Bạn bị đau hoặc bị một cú đá vào chân hoặc bạn có thể cùng bạn bè ra ngoài. Tôi rất thích sưu tập giày, có lẽ tôi sẽ tiếp tục sưu tập giày trong tương lai.

If someone asks me, “Do you have any collections, what are your favorites?”. I will answer immediately, my biggest hobby is clothes. I think this is one of the popular hobbies and there are a lot of friends just like me. Each person will have many different ways to express their own personality through items such as shoes, accessories, clothes, bags, jewelry, … For me, it is clothes. I collect clothes from many famous brands such as: Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Kenzo, … Each type of clothes will be worn by me depending on different times. I know that this is a luxury hobby. Therefore, I will try to make a lot of money to continue my collection of clothes in the future.

Dịch:

Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có bộ sưu tập nào không, sở thích của bạn là gì?”. Tôi sẽ trả lời ngay, sở thích lớn nhất của tôi là quần áo. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những sở thích phổ biến và có rất nhiều bạn cũng giống như tôi. Mỗi người sẽ có nhiều cách khác nhau để thể hiện cá tính riêng của bản thân qua những vật dụng như: giày, phụ kiện, quần áo, túi xách, trang sức,… Đối với tôi thì đó là quần áo. Tôi sưu tập quần áo đến từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau như: Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Kenzo,… Mỗi loại quần áo sẽ được tôi mặc tùy thuộc vào các thời điểm khác nhau. Tôi biết rằng đây là một sở thích xa xỉ. Bởi vậy, tôi sẽ cố gắng để kiếm nhiều tiền tiếp tục bộ sưu tập quần áo của bản thân trong tương lai.

Đọc thêm:  3 Cách sửa lỗi không mở được bộ sưu tập trên Samsung

For women, lipstick is an indispensable item for them. Me too. I have a strong passion for lipstick. I always find and bring back to display on my wardrobe the colorful lipsticks. Think of yourself meeting two different girls. One has a bare face, the other has lipstick. I’m sure the men will feel impressed and be attracted to the girl who wears lipstick. It makes women more beautiful in the eyes of everyone around. My lipstick collection is also quite rich and varied. From the lipstick Black Rouge, Bbia, Mac, … to Chanel, Dior. Each one will have its own unique beauty when you apply it to your lips. They create a beautiful spectrum of colors. For each color, I buy lipsticks from different brands. Of course, they should be popular colors and easy to use. Lipsticks will forever be my biggest hobby. In the future, I hope to collect more beautiful lipsticks.

Dịch:

Đối với phái nữ, son là một vật dụng không thể thiếu của các nàng. Tôi cũng vậy. Tôi có niềm đam mê mãnh liệt dành cho son. Tôi luôn tìm kiếm và mang về trưng bày trên tủ của mình những thỏi son nhiều màu sắc. Hãy thử nghĩ rằng bạn gặp hai cô gái khác nhau. Một người để mặt mộc, người còn lại có tô son. Tôi chắc chắn rằng phái mạnh sẽ cảm thấy ấn tượng và bị thu hút bởi cô gái tô son. Nó làm cho phái nữ trở nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người xung quanh. Bộ sưu tập son của tôi cũng khá phong phú và đa dạng. Từ những thỏi son Black Rouge, Bbia, Mac,… cho tới thỏi Chanel, Dior. Mỗi một loại đều sẽ có những nét đẹp riêng biệt khi bạn tô lên môi. Chúng tạo nên nột dải sắc màu tuyệt đẹp. Đối với mỗi loại màu, tôi đều mua những thỏi son đến từ các thương hiệu khác nhau. Tất nhiên, chúng phải là những màu thông dụng và dễ dàng sử dụng. Những cây son sẽ mãi là sở thích lớn nhất của tôi. Trong tương lai, tôi hi vọng sẽ sưu tập được thêm nhiều thỏi son đẹp đẽ.

My hobby is collecting teddy bears. The teddy bear became a close friend to me when I was a kid. In my collection I have lots of teddy bears of different sizes. Each size format is used by me for its own purposes. There are teddy bears that I hug to sleep, a teddy bear I just to decorate in my room: be it on the closet, or on the desk and the bookshelf, … Each teddy bear will have a color, look different beautiful. But, I both love them. Currently my collection has about 100 teddy bears. I often show it off to my friends when they come over to my house. Everyone was surprised and excited when seeing this collection. I am very happy. Definitely, I will explore and add more teddy bears in the future.

Dịch:

Sở thích của tôi là sưu tập gấu bông. Gấu bông dã trở thành người bạn thân thiết đối với tôi khi tôi còn bé. Trong bộ sưu tập của mình, tôi có rất nhiều chú gấu bông với các kích thước khác nhau. Mỗi dạng kích cỡ đều được tôi sử dụng với mục đích riêng. Có gấu bông tôi ôm đi ngủ, có gấu bông tôi chỉ để làm trang trí trong phòng của mình: có thể là trên tủ, hoặc trên bàn học và giá sách,.. Từng chú gấu bông sẽ đều mang một màu sắc, vẻ đẹp khác nhau. Nhưng, tôi đều yêu chúng. Hiện tại bộ sưu tập của tôi có khoảng 100 chú gấu bông. Tôi thường đem khoe với bạn bè mỗi khi họ đến chơi nhà. Ai cũng bất ngờ và cảm thấy thích thú khi được ngắm bộ sưu tập này. Tôi sung sướng lắm. Nhất định, tôi sẽ tìm hiểu và bổ sung thêm nhiều gấu bông hơn trong tương lai.

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về bộ sưu tập hay nhất. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Một số đoạn văn viết về bữa tiệc sinh nhật bằng Tiếng Anh chọn lọc
  • Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về nơi mình đang sống hay

Chúc các em học tập tốt!

Related Articles

Back to top button