Tiếng anh

[Noun Phrase] Cụm danh từ tiếng anh: Ngữ pháp & Bài tập có lời giải chi tiết

Định nghĩa & Chức năng cụm danh từ Tiếng Anh

Trước khi đi sâu tìm hiểu về cụm danh từ, bạn cần nắm vững phần khái niệm và chức năng cơ bản của cụm danh từ trong Tiếng Anh.

Thế nào là cụm danh từ trong Tiếng Anh?

Định nghĩa: Cụm danh từ là một cụm có cấu trúc gồm danh từ và thành phần bổ nghĩa cho danh từ đó. Giống như danh từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ, tân ngữ và tân ngữ giới từ, thì cụm danh từ cũng vậy. Tương tự như vậy, các cụm danh từ cũng có thể hoạt động trong một câu như tính từ, phân từ, động từ nguyên thể và giới từ hoặc cụm từ tuyệt đối. Cụm danh từ rất quan trọng để thêm chi tiết cho một danh từ.

Ví dụ:

 • the little boy (cậu bé)

 • the happy puppy (con chó con hạnh phúc)

 • the building on the corner (tòa nhà ở góc)

 • the sharp pencil (bút chì sắc nhọn)

 • your religion (tôn giáo của bạn)

Chức năng cụm danh từ Tiếng Anh

Cụm danh từ có chức năng tương tự như danh từ thông thường.

Cụm danh từ làm chủ ngữ

Ví dụ: That old woman is my grandmother. (Người phụ nữ lớn tuổi đó là bà của tôi.)

→ Cụm danh từ “that old woman” có vai trò là chủ ngữ của câu.

Cụm danh từ làm tân ngữ

Ví dụ: I saw that old woman. (Tôi đã thấy người phụ nữ lớn tuổi đó.)

→ Cụm danh từ “that old woman” có vai trò là tân ngữ của câu.

Bên cạnh 2 chức năng chính, một cụm danh từ có thể đóng rất nhiều vai trò khác nhau trong một câu văn.

Cụm danh từ làm trạng ngữ chỉ địa điểm

Ví dụ: The party was held in a beautifully decorated dining room. (Bữa tiệc được tổ chức trong một cái phòng ăn đã được trang trí rất đẹp.)

→ Cụm danh từ “a beautifully decorated dining room” có vai trò là trạng ngữ chỉ địa điểm.

Cụm danh từ làm tân ngữ theo sau ngoại động từ

Ví dụ: I had to wash my extremely expensive sports outfit by my hand. (Tôi đã phải giặt bộ trang phục thể thao cực kỳ đắt tiền của tôi bằng tay.)

→ Cụm danh từ “extremely expensive sports outfit” có vai trò là tân ngữ theo sau ngoại động từ “wash”.

Phân biệt cụm danh từ và mệnh đề danh từ (Noun Clause và Noun Phrase)

Cụm danh từ rất để bị nhầm lẫn với mệnh đề danh từ bởi một mệnh đề danh từ thường có một danh từ và một động từ. Nói cách khác, một mệnh đề danh từ có chủ ngữ và vị ngữ, giống như một câu, nhưng vì nó phụ thuộc nên không diễn đạt được một ý nghĩ hoàn chỉnh. Còn cụm danh từ là một nhóm từ trong đó có một danh từ.

Nhìn chung, mệnh đề danh từ và cụm danh từ có chức năng ngữ pháp giống nhau, nhưng khác nhau về mặt cấu tạo.

Ví dụ: The moviegoers are walking out of the theater. (Khán giả đang bước ra khỏi rạp.)

Trong câu này, “The moviegoers are walking out” là một mệnh đề danh từ, vì nó có chủ ngữ và động từ. Còn “out of the theater” hay đơn giản là “the theater” đóng vai trò là cụm danh từ vì chúng chứa một danh từ nhưng thiếu động từ để hoàn thành mệnh đề.

Đọc thêm:  TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

Cấu trúc cụm danh từ trong Tiếng Anh

Tiếp nối phần kiến thức về vai trò, vị trí cụm danh từ trong câu, nội dung tiếp theo mà Monkey muốn chia sẻ đến các bạn đó là những cấu trúc của cụm danh từ thường gặp.

Cấu trúc cụm danh từ là gì?

Cấu trúc cụm danh từ được hiểu là các thành phần cấu tạo nên cụm danh từ đó. Trong cụm danh từ sẽ gồm có các thành phần sau:

Trong đó:

 • Bổ nghĩa đứng trước có thể là tính từ, tính từ sở hữu, mạo từ, phân từ hay danh từ…

 • Danh từ chính có thể là bất kỳ loại danh từ nào như danh từ số ít, số nhiều, trừu tượng, cụ thể, đếm được hoặc danh từ không đếm được.

 • Bổ nghĩa đứng sau có thể là các cụm giới từ, mệnh đề tính từ hay cụm động từ…

Ví dụ:

A beautiful girl with short hair. (Cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn.)

→ Trong cụm này bao gồm: bổ nghĩa đứng trước “a, beautiful”, danh từ chính “girl” và bổ nghĩa đứng sau “with short hair”.

A nice house green. (Một ngôi nhà đẹp có màu xanh lá cây.)

→ Trong cụm này bao gồm: bổ nghĩa đứng trước “a, nice”, danh từ chính “house” và bổ nghĩa đứng sau “green”.

The tall girl standing in the corner. (Cô gái cao cao đứng ở trong góc.)

→ Trong cụm này bao gồm: bổ nghĩa đứng trước “the tall”, danh từ chính “girl” và bổ nghĩa đứng sau “standing in the corner”.

Lưu ý về các thành phần của cụm danh từ

Các thành phần trong cụm danh từ có thể chứa một hay nhiều thành phần dưới đây:

1. Từ hạn định

Các từ hạn định là những từ thường được dùng để bổ nghĩa cho một danh từ chỉ người, sự việc, sự vật,…Có các loại hạn định từ như:

1.1. Mạo từ (Articles) bao gồm mạo từ xác định và mạo từ không xác định

 • Mạo từ xác định “the”: the sun, the world, the Universe, the Moon, the United Kingdom, the girl over there, …
 • Mạo từ không xác định “a/an”: dùng mạo từ “an”: với các từ bắt đầu là nguyên âm (u, e, o, a, i), mạo từ “a”: với các từ bắt đầu là phụ âm (còn lại)

1.2. Từ chỉ số lượng, định lượng, số đếm (Qualifiers)

 • any, few, a few, some, several, some, many, a lot of , all,… + N số nhiều
 • each, every + N số ít
 • little, a little, much + N không đếm

1.3. Sở hữu cách hoặc tính từ sở hữu (Possessive Nouns/ Adjective)

 • Sở hữu cách (Possessive nouns): là thêm ′s vào phía sau danh từ sở hữu : Julie’s
 • Tính từ sở hữu (Possessive adjective): my, your, his, her, our, their, its

1.4. Từ chỉ định (demonstrative adjectives)

 • this/ that + N số ít
 • these/ those + N số nhiều

Ví dụ:

 • One of his four brothers. (Một trong bốn người anh em của anh ấy.)
 • Some of those 40 students. (Một vài người trong số 40 bạn học sinh ấy.)

2. Bổ ngữ đứng trước danh từ

Các bổ ngữ đứng trước danh từ thường gặp gồm:

 • Adj (tính từ), phía trước tính từ còn có thể có Adv (trạng từ) để bổ nghĩa cho tính từ
 • Noun (danh từ): có thể dùng một danh từ phụ đứng trước danh từ chính
 • Ving/Vpt2: Vpt2 đc coi như tính từ, Ving dc coi như danh từ, cũng có thể đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ chính

Ví dụ:

A beautifully decorated dining room. (Một cái phòng ăn đã được trang trí rất đẹp.)

My extremely expensive sports outfit. (Bộ trang phục thể thao cực kỳ đắt tiền của tôi.)

3. Danh từ chính

Danh từ chính có thể là danh từ số ít, số nhiều, trừu tượng, cụ thể, đếm được hoặc danh từ không đếm được.

Đọc thêm:  A Closer Look 2 trang 9 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Ví dụ:

 • A book/ boy/table (danh từ chính đếm được)
 • Red wine/ a bowl of salt (danh từ chính không đếm được)
 • Many white men, these thick books (danh từ chính số nhiều)

4. Bổ ngữ đứng sau danh từ

 • Các bổ ngữ đứng sau danh từ gồm có:
 • Cụm giới từ (Prepositional phrase): in, on, at, by, with v.v
 • Mệnh đề quan hệ (Relative clause): who, whom, which, why,…

Ví dụ:

 • One of the young girls whom I met last night. (Một trong số các cô gái trẻ mà tôi gặp tối qua.)
 • All of the water in the bottle. (Toàn bộ lượng nước trong bình.)
 • Half of the people who have been to this place in the last 2 weeks. (Một nửa số người mà đã đến nơi này trong 2 tuần vừa qua.)

100 cụm danh từ thường gặp trong bài thi Tiếng Anh

Cùng Monkey điểm qua 100 cụm danh từ thường gặp nhất nhé!

Bài tập cụm danh từ trong Tiếng Anh có lời giải

Dưới đây là phần bài tập giúp bạn có thể luyện tập và trau dồi những kiến thức đã học được ở trên.

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau bằng cách điền các cụm danh từ thích vào vào chỗ trống

1. I work for a bank. I work in the head office.

→ I work in the ________________ bank.

2.I went to the meeting. I went with two colleagues.

→ I went to the meeting _____________________.

3. Some people continue to work after retirement. The number is increasing.

→ The number of _____________________ after retirement is increasing.

4. A percentage of people complaind about the service. The percentage fell in October.

→ The percentage of people _____________________ about the service fell in October.

5. An offer was made by a big business. The offer was rejected.

→ An offer _____________________ by a big business was rejected.

6. NASA has satellites. The satellites are orbiting other planets in our solar system.

→ NASA has satellites _____________________ other planets in our solar system.

7. I opened a savings account at a bank. Speedbank is the name of the bank.

→ I opened a savings account _____________________.

8. An article is going to be published tomorrow. The article reveals a political scandal.

→ An article is going to be published tomorrow _____________________ political scandal.

9. My favourite movie is a science fiction film. It is based on a Japanese comic.

→ My favourite film is a science fiction film _____________________ Japanese comic.

10. Less young people are buying their own homes. In the past, more young people bought their own homes.

→ The proportion _____________________ their own homes has fallen.

11. Lots of rubbish lies on the riverbed. It is dangerous to wildlife.

→ Rubbish _____________________ is dangerous to wildlife.

12. Ships transport goods around the world. These ships are responsible for a lot of greenhouse gas emissions.

→ Ships _____________________ around the world account for a large proportion of greenhouse gas emissions.

Bài tập 2: Xác định các cụm danh từ và gạch chân chúng trong các câu dưới đây

1. He wished to talk to his manager.

2. The wicked man loves getting poor people into trouble.

3. The poor man wanted to pay back every penny he owed.

4. He hates having to punish his servants.

5. Horses prefer living in dark stables.

6. I will never do such a thing.

7. Have you ever tried to climb a tree?

8. He refused to answer my question.

9. He promised to get me something.

10. Why do you want to meet him?

11. He denied taking the money.

12. Your doing such a thing surprises me.

13. I hope to win the first prize.

14. I tried to solve the puzzle.

15. Did you enjoy reading this book?

16. The boy wants to go home.

17. Horses prefer living in dark stables.

18. The accused refused to answer the question.

19. The boy denied stealing the money.

20. To write such rubbish is disgraceful.

21. I dislike having to punish my kids.

Đọc thêm: 

22. I will hate to do such a thing.

Bài tập 3: Sắp xếp lại thứ tự các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a.

→ ____________________________________________.

2. woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it.

→ ____________________________________________.

3. is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new.

→ ____________________________________________.

4. pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a.

→ ____________________________________________.

5. gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a.

→ ____________________________________________.

Bài tập 4: Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. _____________

A. a pair of sport new French shoes

B. a pair of new sport French shoes

C. a pair of new French sport shoes

D. a pair of French new sport shoes

2. _____________

A. a young tall beautiful lady

B. a tall young beautiful lady

C. a beautiful young tall lady

D. a beautiful tall young lady

3. _____________

A. an old wooden thick table

B. a thick old wooden table

C. a thick wooden old table

D. a wooden thick old table

4. _____________

A. a modern Vietnamese racing car

B. a Vietnamese modern racing car

C. a racing Vietnamese modern car

D. a modern racing Vietnamese car

5. _____________

A. a new interesting English book

B. an English new interesting book

C. an interesting English new book

D. an interesting new English book.

ĐỪNG BỎ LỠ!!

Siêu ứng dụng giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh ngay tại nhà.

Nhận ưu đãi lên đến 40% TẠI ĐÂY!Monkey Junior - Siêu ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ. (Ảnh: Monkey)

Đáp án bài tập

Bài tập 1:

1. head office of a

2. with two colleagues

3. people who continue to work/people continuing to work/people that continue to work

4. who complained/complaining/that complained

5. which was made/made/that was made

6. which are orbiting/orbiting/that are orbiting

7. at Speedbank/at speedbank

8. which reveals a/revealing a/that reveals a

9. which is based on a/based on a/that is based on a

10. of young people who buy/of young people buying/of young people that buy

11. lying on the riverbed/that lies on the riverbed/which lies on the riverbed

12. which transport goods/that transport goods/transporting goods

Bài tập 2:

1. He wished to talk to his manager.

2. The wicked man loves getting poor people into trouble.

3. The poor man wanted to pay back every penny he owed.

4. He hates having to punish his servants.

5. Horses prefer living in dark stables.

6. I will never do such a thing.

7. Have you ever tried to climb a tree?

8. He refused to answer my question.

9. He promised to get me something.

10. Why do you want to meet him?

11. He denied taking the money.

12. Your doing such a thing surprises me.

13. I hope to win the first prize.

14. I tried to solve the puzzle.

15. Did you enjoy reading this book?

16. The boy wants to go home.

17. Horses prefer living in dark stables.

18. The accused refused to answer the question.

19. The boy denied stealing the money.

20. To write such rubbish is disgraceful.

21. I dislike having to punish my kids.

22. I will hate to do such a thing.

Xem thêm:

 1. Monkey Junior – Siêu ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ
 2. Cách dùng & nhận biết động từ danh từ tính từ trạng từ trong tiếng Anh
 3. [Phân biệt] Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Bài tập 3:

1. She wore a long white wedding dress.

2. It is an intelligent young English woman.

3. This is a new black sleeping bag.

4. He bought a beautiful big pink house.

5. She gave him a small brown leather wallet.

Bài tập 4:

Bạn cũng có thể tìm kiếm thêm các bài tập tương tự tại website Monkey.edu.vn hoặc ứng dụng học tiếng Anh Monkey JuniorMonkey Stories.

Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản mà bạn nào cũng cần biết về cụm danh từ tiếng anh. Hy vọng thông qua bài viết của Monkey, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cụm danh từ và có thể sử dụng nó thành thục trong giao tiếp hàng ngày. Chúc các bạn học tốt!

Related Articles

Back to top button