Tiếng anh

Reading – Unit 8 trang 84 Tiếng Anh 12

While Text

WHILE YOU READ

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

What will life be like in the future? Different people have different answers to this question; some are pessimistic while others optimistic.

Things will be much worse than they are nowadays, pessimists say. The whole world will experience a period of economic depression. Many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost. The security of the earth will be threatened by terrorism as terrorist groups will become more powerful and more dangerous. On the contrary, optimists believe that life will be far better than it is today. We will be living in a much cleaner environment, breathing fresher air and eating healthier foods. We will also be better looked after by a more modern medical system. Domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of labour-saving devices.

For better or worse, it is certain that in the future some things will be very different. Developments in micro technology – computers and telecommunication are bound to have a huge influence on various aspects of our lives. Take work, for instance. Robots will do most of the work in factories, so they will be cleaner places for fewer people to work in them. Offices, too, will go electronic with the result that paper will almost completely disappear. More people will work from home on computers linked to a head office. As for travel, it is likely that space-shuttle technology will be used in normal air travel achieving speeds of up to 15,000 kph. Cars will still be with us, but, instead of petrol, they will run on anything from electricity to methane gas. They will also be fitted with computers to tell us how efficiently we are driving and if there is anything wrong on the road ahead.

Đọc thêm:  Tết trung thu tiếng Anh và từ vựng chủ đề trung thu cho bé

Whatever we expect from the future, remember that progress has never moved in straight lines, and history is full of unexpected developments. However, we are confident that the future is in our hands, and it is our responsibility to contribute to bettering our own lives.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trong tương lai cuộc sống sẽ như thế nào? Nhiều người khác nhau có những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này: một số người bi quan trong khi nhiều người khác lạc quan.

Những người bi quan nói mọi việc sẽ tệ hơn hiện nay nhiều. Toàn thế giới sẽ trải qua một thời kì kinh tế trì trệ. Nhiều tổng công ty lớn sẽ bị xóa sổ và hàng triệu việc làm sẽ mất. Sự an toàn của trái đất sẽ bị đe dọa bởi chủ nghĩa khủng bố vì những nhóm khủng bố sẽ mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Trái lại những người lạc quan tin rằng cuộc sống tốt đẹp hơn ngày nay nhiều. Chúng ta sẽ sống trong một môi trường sạch sẽ hơn nhiều, hít thở không khí lành mạnh hơn, và ăn thức ăn bổ dưỡng hơn. Chúng ta cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn bởi hệ thống y tế hiện đại hơn. Các công việc nhà sẽ không còn là gánh nặng nhờ những phát minh những phương tiện tiết kiệm lao động.

Dù tốt hơn hay xấu hơn, người ta chắc chắn rằng trong tương lai một số điều sẽ khác hẳn. Những phát triển trong kĩ thuật vi-mô – máy tính và viễn thông chắc chắn có nhiều ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống chúng ta. Thí dụ việc làm. Người máy sẽ làm đa số công việc trong nhà máy. vì thế chúng sẽ là những nơi sạch sẽ hơn cho ít người hơn làm việc nơi đó. Cũng thế, các văn phòng sẽ trở nên điện tử hóa với hậu quả là giấy sẽ gần như hoàn toàn biến mất. Nhiều người sẽ làm việc tại nhà hơn trên máy tính được nối kết với văn phòng chính. Đối với du lịch, có thể kĩ thuật tàu con thoi không gian sẽ được sử dụng trong du lịch hàng không thông thường đạt đến tốc độ đến 15.000 cây số một giờ. Xe sẽ vẫn còn tồn tại với chúng ta, nhưng thay vì bằng xăng, chúng sẽ chạy bằng bất kì thứ gì từ điện đến khí mê-tan. Chúng sẽ được lắp đặt với máy tính để bảo chúng ta rằng chúng ta đang lái xe hiệu quả thế nào và có điều gì bất ổn trên đường phía trước không.

Đọc thêm:  Các kí hiệu S,O, V, N trong tiếng Anh là gì? 

Dù chúng ta mong đợi bất kì điều gì ở tương lai, hãy nhớ rằng tiến bộ không bao giờ đi trên đường thẳng tắp, và lịch sử đầy những phát triển bất ngờ. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng tương lai ở trong tay của chúng ta, và đó là trách nhiệm của chúng ta để góp phần vào việc làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Related Articles

Back to top button