Tiếng anh

Tiếng Anh 6 Unit 12: Communication Soạn Anh 6 trang 63 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Bài 3

Listen to the radio programme from 4Teen News. Then fill the blanks with the words you hear. (Nghe chương trình radio từ 4Teen News. Sau đó điền những từ bạn nghe được vào chỗ trống.)

Speaker: Today we asked our friends: Tom from Australia, Linh from Viet Nam and Nobita from Japan to tell us about their robots. Tom, would you like to start?

Tom: Well my robot can (1) __________ what i say. It can also understand my feelings. It’s the (2) __________ robot

Speaker: Linh?

Linh: My robot is my best friend. It does a lot for me: clean the floor, (3) __________ my toys away, and

Speaker: And Nobita?

Nobita: My robot is very useful. It helps me a lot. It can (4) __________ my plants and even work as a (5) __________

Trả lời:

1. understand2. smartest3. put4. water5. guard

Speaker: Today we asked our friends: Tom from Australia, Linh from Viet Nam and Nobita from Japan to tell us about their robots. Tom, would you like to start?

Tom: Well my robot can (1) understand what i say. It can also understand my feelings. It’s the (2) smartest robot

Speaker: Linh?

Linh: My robot is my best friend. It does a lot for me: clean the floor, (3) put my toys away, and

Speaker: And Nobita?

Nobita: My robot is very useful. It helps me a lot. It can (4) water my plants and even work as a (5) guard.

Hướng dẫn dịch:

Diễn giả: Hôm nay chúng ta nhờ các bạn của mình: Tom đến từ Úc, Linh đến từ Việt Nam và Nobita đến từ Nhật Bản kể cho chúng ta nghe về robot của họ. Tom, bạn có muốn bắt đầu không?

Đọc thêm:  Cách mô tả hương vị món ăn bằng tiếng Anh

Tom: Ồ, robot của tôi có thể hiểu những gì tôi nói. Nó cũng có thể hiểu được cảm xúc của tôi. Đó là robot thông minh nhất

Diễn giả: Linh?

Linh: Robot là bạn thân nhất của tôi. Nó làm được rất nhiều điều đối với tôi: lau sàn nhà, cất đồ chơi của tôi đi, và …

Diễn giả: Còn Nobita?

Nobita: Robot của tôi rất hữu ích. Nó giúp tôi rất nhiều. Nó có thể tưới cây của tôi và thậm chí hoạt động như một người bảo vệ.

Related Articles

Back to top button