Tiếng anh

Tiếng Anh lớp 6 unit 10 Getting started

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh 6 Unit 10 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit năm 2022 – 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 10 lớp 6 Our houses in the future gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 có trong trang 38 39 SGK tiếng Anh 6 Global Success.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– know more about types of houses, modern appliances and how they can help us.

2. Objectives:

– Topic: our houses in the future

– Vocabulary: related to types of houses, modern appliances

II. Soạn giải Getting started tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

My future house – Ngôi nhà trong tương lai của tôi

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Click để nghe

Nick: What are you doing, Phong?

Phong: I’m painting a picture of my house.

Nick: Your house! That’s a UFO.

Phong: It looks like a UFO but it’s my house in the future.

Nick: Where will it be?

Phong: It’ll be in the mountains.

Nick: What will it be like?

Phong: It’ll be a large house. It’ll have twenty rooms.

Nick: Twenty rooms!

Đọc thêm:  Cấu trúc và cách dùng Like trong Tiếng Anh

Phong: Yes, and it’ll have solar energy.

Nick: Fantastic! Which room will you like best?

Phong: My bedroom, of course.

Nick: What appliances might the house have?

Phong: My house might have some smart TVs and ten robots.

Nick: Sounds great! And how much will…

Hướng dẫn dịch

Nick: Cậu đang làm gì vậy Phong?

Phong: Tớ đang vẽ một bức tranh về ngôi nhà của tớ.

Nick: Ngôi nhà của cậu! Đó là một UFO.

Phong: Nó trông giống như UFO nhưng đó là ngôi nhà của tớ trong tương lai.

Nick: Nó sẽ ở đâu?

Phong: Nó sẽ ở trên núi.

Nick: Nó sẽ như thế nào?

Phong: Nó sẽ là một ngôi nhà lớn. Nó sẽ có hai mươi phòng.

Nick: 20 phòng!

Phong: Đúng vậy, và nó sẽ có năng lượng mặt trời.

Nick: Tuyệt vời! Cậu sẽ thích phòng nào nhất?

Phong: Tất nhiên là phòng ngủ của tớ.

Nick: Ngôi nhà có thể có những thiết bị nào?

Phong: Nhà tớ có thể có một số TV thông minh và mười rô bốt.

Nick: Nghe thật tuyệt! và bao nhiêu…

2. Read the conversation again. Find and write down the words or phrases that show: Đọc lại đoạn hội thoại. Tìm và viết ra các từ hoặc cụm từ thể hiện.

Đáp án:

Type of house: UFO house

Location: in the mountains

Appliances in the house: twenty rooms, solar energy, some smart TVs and 10 robots.

3. Read the conversation again. Tick (✓) T (True) or F (False). Đọc lại đoạn hội thoại. Đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).

Đọc thêm: 

Đáp án

1 – T; 2 – T; 3 – T; 4 – F;

Hướng dẫn dịch

1 – Nhà của Phong sẽ ở trên núi.

2 – Ngôi nhà của anh ấy sẽ rộng.

3 – Sẽ có rất nhiều phòng trong nhà của anh ấy.

4 – Anh ta có thể có một chiếc TV thông minh và năm con rô bốt.

4. Order the words to make a phrase about a place. Each group has one extra word. Xếp thứ tự các từ để tạo thành một cụm từ về một địa điểm. Mỗi nhóm có một từ thừa.

Đáp án

1 – in the sea

2 – in the city

3 – in the town

4 – in the mountains

5 – in the countryside

6 – on the Moon

7 – in the sky

5. In groups, describe to your classmates what you can see outside the window of your future house. Your group tries to guess where your house is. Trong nhóm, mô tả cho bạn cùng lớp những gì bạn có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ngôi nhà tương lai của mình. Nhóm của bạn cố gắng đoán xem nhà của bạn ở đâu.

Gợi ý

A: Outside the window I can see the Moon, the star and the sky. Where’s my house?

B: It is on the Moon.

A: Correct!

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future Getting Started trang 38 39. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đọc thêm:  130 từ vựng tiếng Anh về vũ khí thông dụng nhất ai cũng phải biết

Related Articles

Back to top button