Tiếng anh

Looking back Unit 1 trang 14 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 2

Task 2. Complete the second sentence in each pair by putting the correct form of a verb from the box into each blank.

(Hoàn thành câu bằng việc sử dụng các dạng đúng của động từ.)

carve

embroider

cast

knit

weave

mould

1. The artisan made this statue by pouring hot liquid bronze into a mould.

(Người thợ thủ công làm bức tượng này bằng cách đổ đồng nóng lỏng vào khuôn.)

=> The artisan _____________________this statue in bronze.

2. I’m decorating a cloth picture with a pattern of stitches, using coloured threads.

(Tôi đang trang trí một bức tranh vải với một mẫu thêu, sử dụng các chỉ màu.)

=> I’m_____________________a picture.

3. They made baskets by crossing strips of bamboo across, over, and under each other.

(Họ làm giỏ bằng cách đan các thanh tre qua các dải tre trên, lên trên, và xuống dưới mỗi thanh tre.)

=> They_____________________baskets out of bamboo.

4. My mum made this sweater for me from wool thread by using two bamboo needles.

(Mẹ tôi làm chiếc áo len này cho tôi bằng cách đan các sợi len từ hai que tre.)

=> My mum_____________________a wool sweater for me.

5. He made this flower by cutting into the surface of the wood.

(Ông đã làm hoa này bằng cách cắt mặt của gỗ.)

=> He_____________________this flower from wood.

6. I took some clay and used my hands to make it into a bowl shape.

(Tôi lấy một ít đất sét và dùng tay để làm nó thành hình bát.)

Đọc thêm:  Phân biệt Customer và Client trong tiếng Anh

=> I _____________________the clay into the desired shape.

Lời giải chi tiết:

1. cast

The artisan cast this statue in bronze.

(Người thợ thủ công đúc tượng này bằng đồng.)

2. embroidering

I’m embroidering a picture.

(Tôi đang thêu một bức tranh.)

3. wove

They wove baskets out of bamboo.

(Họ đan các giỏ/ rổ bằng tre.)

4. knitted

My mum knitted a wool sweater for me.

(Mẹ tôi đan áo len cho tôi.)

5. carved

He carved this flower from wood.

(Ông khắc hoa này bằng gỗ.)

6. moulded

I moulded the clay into the desired shape.

(Tôi làm khuôn đất sét vào hình dạng mong muốn.)

Related Articles

Back to top button