Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 8 A Closer Look 1 trang 30 trong Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the correct options to complete the phrases (Khoanh tròn các lựa chọn đúng để hoàn thành các cụm từ)

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. upload a picture = tải ảnh lên

2. browse a website = duyệt một trang web

3. check notifications = kiểm tra thông báo

4. log on to an account = đăng nhập vào một tài khoản

5. connect with friends = kết nối với bạn bè

2 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Use the correct forms of the verbs in 1 to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của động từ trong bài 1 để hoàn thành các câu)

1. I _________ the school website and found pictures of school activities.

2. Our teacher _________ a video of our last meeting in our forum for everyone to see.

3. She _________ with some old friends at the English club.

4. Tom _________ the notifications and saw some new posts.

5. Mi often _________ to her instagram account to chat with her friends.

Đáp án:

1. browsed

2. uploaded

3. connected

4. checked

5. logs

Đọc thêm:  Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Công An

Giải thích:

1. browse a website = duyệt một trang web

2. upload a picture = tải ảnh lên

3. connect with friends = kết nối với bạn bè

4. check notifications = kiểm tra thông báo

5. log on to an account = đăng nhập vào một tài khoản

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi duyệt trang web của trường và tìm thấy hình ảnh về các hoạt động của trường.

2. Giáo viên của chúng tôi đã tải lên diễn đàn một video về cuộc họp cuối cùng của chúng tôi cho mọi người xem.

3. Cô ấy kết giao với một số bạn cũ ở câu lạc bộ tiếng Anh.

4. Tom đã kiểm tra thông báo và thấy một số bài đăng mới.

5. Mi thường đăng nhập vào tài khoản instagram của mình để trò chuyện với bạn bè.

3 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

1. Our class has a(n) __________, and we often post questions there to discuss.

A. office

B. forum

C. club

2. We try to meet our parents’ ____________ but it is hard.

A. dreams

B. interests

C. expectations

3. He is a big __________ and scares his weaker classmates.

A. bully

B. forum

C. pressure

4. She was chatting with her friends, so she couldn’t _________ on the lesson.

A. concentrate

B. coach

C. advise

5. We have _________ from our exams, peers, and parents. This makes us feel very stressed.

A. interests

B. pressure

C. friends

Đáp án:

Đọc thêm:  "Lông" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

1. B

2. C

3. A

4. A

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Lớp học của chúng tôi có một diễn đàn và chúng tôi thường đăng câu hỏi lên đó để thảo luận.

2. Chúng tôi cố gắng đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ nhưng thật khó.

3. Anh ấy là một kẻ hay bắt nạt và khiến các bạn học yếu hơn sợ hãi.

4. Cô ấy đang trò chuyện với bạn bè nên cô ấy không thể tập trung vào bài học.

5. Chúng tôi bị áp lực từ các kỳ thi, bạn bè và cha mẹ. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất căng thẳng.

4 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns. (Nghe và nhắc lại các từ. Chú ý đến các âm /ʊə/ và /ɔɪ/. Sau đó đặt các từ vào các cột chính xác)

Bài nghe:

Đáp án:

/ʊə/

/ɔɪ/

tourist; ensure; sure; tournament

boy; toy; avoid; choice

5 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/. (Nghe và thực hành các câu. Gạch dưới những từ có /ʊə/ và khoanh tròn những từ có /ɔɪ/)

Bài nghe:

1. She is a noisy and curious girl.

2. They joined a full-day city tour.

3. I found it enjoyable to watch the tournament.

4. She’ll record our voices during the interview.

5. He is not acting very mature and is starting to annoy me.

Đọc thêm:  Kiến thức về cấu trúc Asked chi tiết trong tiếng Anh

Đáp án:

/ʊə/: curious; tour; tournament; during; mature

/ɔɪ/: noisy; join; enjoyable; voices; annoy

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy là một cô gái ồn ào và tò mò.

2. Họ tham gia chuyến tham quan thành phố cả ngày.

3. Tôi thấy thú vị khi xem giải đấu.

4. Cô ấy sẽ ghi âm giọng nói của chúng tôi trong cuộc phỏng vấn.

5. Anh ấy hành động không chín chắn lắm và bắt đầu làm tôi khó chịu.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button