Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Writing trang 41 trong Unit 3: The past Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Writing trang 41 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 3 Writing – Chân trời sáng tạo – Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? (Đọc văn bản. Tại sao bố mẹ Jack tổ chức một bữa tiệc? Ai đã không thích bữa tiệc?)

Hướng dẫn dịch:

Gia đình tôi, tôi sẽ không bao giờ quên tháng Bảy năm ngoái. Đó là khi chị gái lớn của tôi và bạn trai của cô ấy quyết định kết hôn, và bố mẹ tôi đã tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời tại nhà của chúng tôi để ăn mừng.

Đầu tiên, tôi và mẹ đi mua đồ ăn và thức uống. Lúc sáu giờ, những người bạn của chị tôi đến dự tiệc. Lúc bảy giờ, bố tôi bắt đầu tiệc nướng trong vườn và sau đó chúng tôi nấu bánh mì kẹp thịt và bánh mì kẹp thịt. đó là một đêm rất ấm áp. Chúng tôi đã ăn thức ăn và sau đó bố bắt đầu bắn pháo hoa đó là một điều bất ngờ lớn. Cuối cùng, vào khoảng 11 giờ tối, mọi người về nhà. Có khoảng hai mươi người và tất cả chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Chỉ có con chó của chúng tôi không thích bữa tiệc. Nó ở trong nhà – nó không thích tiếng ồn của pháo hoa! Đó là một buổi tối tuyệt vời và tôi thực sự vui.

Đọc thêm:  "Người yêu" tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ minh họa

Hướng dẫn giải:

1. Jack’s parents had a party because his big sister and her boyfriend decided to get married.

2. Only the dog didn’t enjoy the party.

Hướng dẫn dịch:

1. Cha mẹ của Jack đã tổ chức một bữa tiệc vì chị gái lớn của anh ấy và bạn trai của cô ấy quyết định kết hôn.

2. Chỉ có con chó không thích bữa tiệc.

2 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Complete the Key Phrases with words from the text. (Hoàn thành các Cụm từ chính bằng các từ trong văn bản.)

Hướng dẫn giải:

1. last July

2. twenty

3. we all

4. surprise

3 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the text again and find the sequencing words (Đọc lại văn bản và tìm các từ thứ tự)

Hướng dẫn giải:

First (đầu tiên)

After that (sau đó)

Then (sau đó)

Finally (cuối cùng)

4 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the sequencing words in boid and put sentences A-E in the correct order. Which word describes the beginning of an event, and which word describes the end? (Nhìn vào các từ sắp xếp theo thứ tự trong boid và đặt các câu A-E theo đúng thứ tự. Từ nào mô tả sự bắt đầu của một sự kiện, và từ nào mô tả sự kết thúc?)

Hướng dẫn giải:

C – A – D – E – B

Hướng dẫn dịch:

Đầu tiên, mẹ tôi và tôi chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho bữa tiệc.

Vào 8h, bạn bè tôi đến.

Tôi mở quà và sau đó chúng tôi ăn uống.

Sau đó, mọi người khiêu vũ.

Cuối cùng, tất cả bạn bè tôi về nhà.

5 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Follow the steps in the Writing Guide. Ask and answer the questions for part B with your partner (Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết. Hỏi và trả lời các câu hỏi cho phần B với đối tác của bạn)

Đọc thêm:  Cách viết và cách đọc trong tiếng Anh

Hướng dẫn giải:

I’ll never forget out Tet holiday last year.

First, we visited our grandparents and gave them lucky money. After that, we had lunch with some Vietnamese traditional food, especially “banh chung”. We visited other relatives, then we went home. Finally, we went to bed late.

It was a great evening.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sẽ không bao giờ quên kỳ nghỉ Tết năm ngoái.

Đầu tiên, chúng tôi đến thăm ông bà và lì xì cho ông bà. Sau đó, chúng tôi ăn trưa với một số món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là “bánh chưng”. Chúng tôi đến thăm những người thân khác, sau đó chúng tôi về nhà. Cuối cùng, chúng tôi đi ngủ muộn.

Đó là một buổi tối tuyệt vời.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

 • Reading (trang 36): 1. Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers … 2. Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text …

 • Language Focus (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “was, were, wasn’t, weren’t”. Then check your answers in the text on page 36 … 2.Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” …

 • Vocabulary and Listening (trang 38 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check …2. ) Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check …

 • Language Focus (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1.Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38 … 2..Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules …

 • Speaking (trang 40 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? … 2. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner …

 • Culture (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions … 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 …

 • Puzzles and games (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): 1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites … 2. MEMORY GAME Work in groups. Follow the instructions …

 • (trang 118 ) 1. Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D …2. Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? …

 • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Đọc thêm:  Trường tiểu học tiếng Anh là gì?

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button