Tiếng anh

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success, Friends plus, iLearn Smart World, Explore English hay nhất, chi tiết đầy đủ cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 dễ dàng từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 6.

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 (sách mới)

Giải sgk Tiếng Anh lớp 6 Global Success

Giải Tiếng Anh lớp 6 Global Success Tập 1

Unit 1: My new school

 • Từ vựng Unit 1

 • Getting Started (trang 6 – 7)

 • A Closer Look 1 (trang 8)

 • A Closer Look 2 (trang 9 – 10)

 • Communication (trang 11)

 • Skills 1 (trang 12)

 • Skills 2 (trang 13)

 • Looking Back (trang 14)

 • Project (trang 15)

Unit 2: My home

 • Từ vựng Unit 2

 • Getting Started (trang 16 – 17)

 • A Closer Look 1 (trang 17 – 18)

 • A Closer Look 2 (trang 18 – 19)

 • Communication (trang 20 – 21)

 • Skills 1 (trang 22)

 • Skills 2 (trang 23)

 • Looking Back (trang 24)

 • Project (trang 25)

Unit 3: My friends

 • Từ vựng Unit 3

 • Getting Started (trang 26 – 27)

 • A Closer Look 1 (trang 28 – 29)

 • A Closer Look 2 (trang 30 – 31)

 • Communication (trang 31)

 • Skills 1 (trang 32)

 • Skills 2 (trang 33)

 • Looking Back (trang 34)

 • Project (trang 35)

Review 1 (Unit 1-2-3)

 • Language (trang 36)

 • Skills (trang 37)

Unit 4: My neighbourhood

 • Từ vựng Unit 4

 • Getting Started (trang 38 – 39)

 • A Closer Look 1 (trang 40)

 • A Closer Look 2 (trang 41 – 42)

 • Communication (trang 43)

 • Skills 1 (trang 44)

 • Skills 2 (trang 45)

 • Looking Back (trang 46)

 • Project (trang 47)

Đọc thêm:  Cách phân biệt Fun và Funny trong tiếng Anh dễ dàng chi tiết nhất

Unit 5: Natural wonders of the world

 • Từ vựng Unit 5

 • Getting Started (trang 48 – 49)

 • A Closer Look 1 (trang 50 – 51)

 • A Closer Look 2 (trang 51 – 52)

 • Communication (trang 53)

 • Skills 1 (trang 54)

 • Skills 2 (trang 55)

 • Looking Back (trang 56)

 • Project (trang 57)

Unit 6: Our Tet holiday

 • Từ vựng Unit 6

 • Getting Started (trang 58 – 59)

 • A Closer Look 1 (trang 60)

 • A Closer Look 2 (trang 61 – 62)

 • Communication (trang 63)

 • Skills 1 (trang 64 – 65)

 • Skills 2 (trang 65)

 • Looking Back (trang 66)

 • Project (trang 67)

Review 2 (Unit 4-5-6)

 • Language (trang 68)

 • Skills (trang 68 – 69)

Giải Tiếng Anh lớp 6 Global Success Tập 2

Unit 7: Television

 • Từ vựng Unit 7

 • Getting Started (trang 6 – 7)

 • A Closer Look 1 (trang 8)

 • A Closer Look 2 (trang 9 – 10)

 • Communication (trang 11)

 • Skills 1 (trang 12 – 13)

 • Skills 2 (trang 13)

 • Looking Back (trang 14)

 • Project (trang 15)

Unit 8: Sports and games

 • Từ vựng Unit 8

 • Getting Started (trang 16 – 17)

 • A Closer Look 1 (trang 18)

 • A Closer Look 2 (trang 19 – 20)

 • Communication (trang 21)

 • Skills 1 (trang 22)

 • Skills 2 (trang 23)

 • Looking Back (trang 24)

 • Project (trang 25)

Unit 9: Cities of the world

 • Từ vựng Unit 9

 • Getting Started (trang 26 – 27)

 • A Closer Look 1 (trang 28)

 • A Closer Look 2 (trang 29 – 30)

 • Communication (trang 30 – 31)

 • Skills 1 (trang 32)

 • Skills 2 (trang 33)

 • Looking Back (trang 34)

 • Project (trang 35)

Review 3 (Unit 7-8-9)

 • Language (trang 36)

 • Skills (trang 36 – 37)

Unit 10: Our houses in the future

 • Từ vựng Unit 10

 • Getting Started (trang 38 – 39)

 • A Closer Look 1 (trang 40)

 • A Closer Look 2 (trang 41 – 42)

 • Communication (trang 43)

 • Skills 1 (trang 44)

 • Skills 2 (trang 45)

 • Looking Back (trang 46)

 • Project (trang 47)

Unit 11: Our greener world

 • Từ vựng Unit 11

 • Getting Started (trang 48 – 49)

 • A Closer Look 1 (trang 50 – 51)

 • A Closer Look 2 (trang 51 – 52)

 • Communication (trang 53)

 • Skills 1 (trang 54)

 • Skills 2 (trang 55)

 • Looking Back (trang 56)

 • Project (trang 57)

Unit 12: Robots

 • Từ vựng Unit 12

 • Getting Started (trang 58 – 59)

 • A Closer Look 1 (trang 60)

 • A Closer Look 2 (trang 61 – 62)

 • Communication (trang 63)

 • Skills 1 (trang 64)

 • Skills 2 (trang 65)

 • Looking Back (trang 66)

 • Project (trang 67)

Review 4 (Unit 10-11-12)

 • Language (trang 68)

 • Skills (trang 69)

 • Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Global Success

Giải sgk Tiếng Anh lớp 6 Explore English

Unit 1: What’s your favorite band?

 • Preview (trang 9)

 • Language focus (trang 10 – 11)

 • The real world (trang 12)

 • Pronunciation (trang 13)

 • Communication (trang 13)

 • Reading (trang 15 – 16)

 • Comprehension (trang 16)

 • Writing (trang 16)

 • Worksheet (trang 138)

 • Explore English (trang 151)

Unit 2: Monkeys are amazing!

 • Preview (trang 19)

 • Language focus (trang 20 – 21)

 • The real world (trang 22)

 • Pronunciation (trang 23)

 • Communication (trang 23)

 • Reading (trang 24 – 25)

 • Comprehension (trang 26)

 • Writing (trang 26)

 • Worksheet (trang 139)

 • Explore English (trang 152)

Unit 3: Where’s the shark?

 • Preview (trang 29)

 • Language focus (trang 30 – 31)

 • The real world (trang 32)

 • Pronunciation (trang 33)

 • Communication (trang 33)

 • Reading (trang 34 – 35)

 • Comprehension (trang 36)

 • Writing (trang 36)

 • Worksheet (trang 140)

 • Explore English (trang 153)

Đọc thêm:  TỪ ĐỒNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH (SYNONYM) LÀ GÌ? TRỌN BỘ KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

Unit 4: This is my family.

 • Preview (trang 38 – 39)

 • Language focus (trang 40 – 41)

 • The real world (trang 42)

 • Pronunciation (trang 43)

 • Communication (trang 43)

 • Reading (trang 45)

 • Comprehension (trang 46)

 • Writing (trang 46)

 • Worksheet (trang 141)

 • Explore English (trang 154)

Unit 5: I like fruit!

 • Preview (trang 49)

 • Language focus (trang 50 – 51)

 • The real world (trang 52)

 • Pronunciation (trang 53)

 • Communication (trang 53)

 • Reading (trang 55)

 • Comprehension (trang 56)

 • Writing (trang 56)

 • Worksheet (trang 142)

 • Explore English (trang 155)

Unit 6: What time do you go to school?

 • Preview (trang 58 – 59)

 • Language focus (trang 60 – 61)

 • The real world (trang 62)

 • Pronunciation (trang 63)

 • Communication (trang 63)

 • Reading (trang 64)

 • Comprehension (trang 66)

 • Writing (trang 66)

 • Worksheet (trang 143)

 • Explore English (trang 156)

Unit 7: Can you do this?

 • Preview (trang 70 – 71)

 • Language focus (trang 72 – 73)

 • The real world (trang 74)

 • Pronunciation (trang 75)

 • Communication (trang 75)

 • Reading (trang 77)

 • Comprehension (trang 78)

 • Writing (trang 78)

 • Worksheet (trang 144)

 • Explore English (trang 157)

Unit 8: How much is this T-shirt?

 • Preview (trang 81)

 • Language focus (trang 82 – 83)

 • The real world (trang 84)

 • Pronunciation (trang 85)

 • Communication (trang 85)

 • Reading (trang 87)

 • Comprehension (trang 88)

 • Writing (trang 88)

 • Worksheet (trang 145)

 • Explore English (trang 158)

Unit 9: What are you doing?

 • Preview (trang 91)

 • Language focus (trang 92 – 93)

 • The real world (trang 94)

 • Pronunciation (trang 95)

 • Communication (trang 95)

 • Reading (trang 96)

 • Comprehension (trang 98)

 • Writing (trang 98)

 • Worksheet (trang 146)

 • Explore English (trang 159)

Unit 10: What’s the weather like?

 • Preview (trang 101)

 • Language focus (trang 102 – 103)

 • The real world (trang 104)

 • Pronunciation (trang 105)

 • Communication (trang 105)

 • Reading (trang 107)

 • Comprehension (trang 108)

 • Writing (trang 108)

 • Worksheet (trang 147)

 • Explore English (trang 160)

Unit 11: I went to Australia!

 • Preview (trang 110)

 • Language focus (trang 112 – 113)

 • The real world (trang 114)

 • Pronunciation (trang 115)

 • Communication (trang 115)

 • Reading (trang 116)

 • Comprehension (trang 118)

 • Writing (trang 118)

 • Worksheet (trang 148)

 • Explore English (trang 161)

Unit 12: What do you usually do for new year’s?

 • Preview (trang 121)

 • Language focus (trang 122 – 123)

 • The real world (trang 124)

 • Pronunciation (trang 125)

 • Communication (trang 125)

 • Reading (trang 127)

 • Comprehension (trang 128)

 • Writing (trang 128)

 • Worksheet (trang 149)

 • Explore English (trang 162)

Giải sgk Tiếng Anh lớp 6 Friends plus

Starter unit

 • Vocabulary (trang 6)

 • Language Focus (trang 7)

 • Vocabulary (trang 8)

 • Language Focus (trang 9)

 • Vocabulary (trang 10)

 • Language focus (trang 11)

 • Vocabulary (trang 12)

 • Language focus (trang 13)

Unit 1: Towns and cities

 • Vocabulary (trang 14)

 • Reading (trang 16)

 • Language Focus (trang 17)

 • Vocabulary and Listening (trang 18)

 • Language Focus (trang 19)

 • Speaking (trang 20)

 • Writing (trang 21)

 • CLIL (trang 22)

 • Puzzles and games (trang 23)

Đọc thêm:  Looking Back - trang 14 Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 mới

Unit 2: Days

 • Vocabulary (trang 24)

 • Reading (trang 26)

 • Language Focus (trang 27)

 • Vocabulary and Listening (trang 28)

 • Language Focus (trang 29)

 • Speaking (trang 30)

 • Writing (trang 31)

 • CLIL (trang 32)

 • Puzzles and games (trang 33)

Progress review 1

 • Progress review 1 (trang 34 – 35)

 • Progress review 1 (trang 36 – 37)

Unit 3: Wild life

 • Vocabulary (trang 38)

 • Reading (trang 40)

 • Language Focus (trang 41)

 • Vocabulary and Listening (trang 42)

 • Language Focus (trang 43)

 • Speaking (trang 44)

 • Writing (trang 45)

 • CLIL (trang 46)

 • Puzzles and games (trang 47)

Unit 4: Learning world

 • Từ vựng Unit 4

 • Vocabulary (trang 48)

 • Reading (trang 50)

 • Language Focus (trang 51)

 • Vocabulary and Listening (trang 52)

 • Language Focus (trang 53)

 • Speaking (trang 54)

 • Writing (trang 55)

 • Culture (trang 56)

 • Puzzles and games (trang 57)

 • Extra listening and speaking 4 (trang 113)

Progress review 2

 • Progress review 2 (trang 58 – 59)

 • Progress review 2 (trang 60 – 61)

Unit 5: Food and Health

 • Từ vựng Unit 5

 • Vocabulary (trang 62)

 • Reading (trang 64)

 • Language Focus (trang 65)

 • Vocabulary and Listening (trang 66)

 • Language Focus (trang 67)

 • Speaking (trang 68)

 • Writing (trang 69)

 • CLIL (trang 70)

 • Puzzles and games (trang 71)

 • Extra listening and speaking 5 (trang 114)

 • Song 5 Delicious (trang 120)

Unit 6: Sports

 • Từ vựng Unit 6

 • Vocabulary (trang 72)

 • Reading (trang 73)

 • Language Focus (trang 75)

 • Vocabulary and Listening (trang 76)

 • Language Focus (trang 77)

 • Speaking (trang 78)

 • Writing (trang 79)

 • CLIL (trang 80)

 • Puzzles and games (trang 81)

 • Extra listening and speaking 6 (trang 115)

Progress review 3

 • Progress review 3 (trang 82 – 83)

 • Progress review 3 (trang 84 – 85)

Unit 7: Growing up

 • Từ vựng Unit 7

 • Vocabulary (trang 86)

 • Reading (trang 88)

 • Language Focus (trang 89)

 • Vocabulary and Listening (trang 90)

 • Language Focus (trang 91)

 • Speaking (trang 92)

 • Writing (trang 93)

 • CLIL (trang 93)

 • Puzzles and games (trang 95)

 • Extra listening and speaking 7 (trang 116)

 • Song 7 The story of your life (trang 121)

Unit 8: Going away

 • Từ vựng Unit 8

 • Vocabulary (trang 96)

 • Reading (trang 98)

 • Language Focus (trang 99)

 • Vocabulary and Listening (trang 100)

 • Language Focus (trang 101)

 • Speaking (trang 102)

 • Writing (trang 103)

 • CLIL (trang 103)

 • Puzzles and games (trang 105)

 • Extra listening and speaking 8 (trang 117)

Progress review 4

 • Progress review 4 (trang 106 – 107)

 • Progress review 4 (trang 108 – 109)

Giải sgk Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác:

Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bộ sách lớp 6 Cánh diều:

Bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button