Tiếng anh

(Global Success) Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: A Closer Look 1 – Kết nối tri thức

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 A Closer Look 1 sách Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết. Bạn vào Xem lời giải để theo dõi chi tiết:

 • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ). 2. Works in pairs. Put the words in 1 in the correct columns. (Làm việc theo cặp. Xếp những từ ở bài 1 vào cột thích hợp). ….

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: A Closer Look 1 (sách cũ)

A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới)

VOCABYLARY

1.Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ vựng)

Bài nghe:

physicsmôn Vật lý English môn Tiếng anh history môn Lịch sử homeworkbài tập về nhà judomôn judo school lunch bữa trưa ở trường exercisebài tập vocabularytừ vựng footballbóng đá lessonbài học musicâm nhạc sciencemôn khoa học

2.Work in pairs. Put the words in 1 into groups. (Làm việc theo cặp. Sắp xếp các từ trong bài tập 1 vào các nhóm sau)

Play Do Have Study football, music judo, exercise homework school lunch physics, English, history, vocabulary, lessons, science

3. Put one of these words in each blank. (Đặt một trong các từ sau vào ô trống)

Đọc thêm: 

1. homework 2. football 3. Lesson 4. judo 5. science

Hướng dẫn

1. I do homework with my friend, Vy.

Giải thích: do homework: làm bài tập về nhà

Tạm dịch: Tôi làm bài tập về nhà với bạn tôi, Vy.

2. Duy plays football for the school team.

Giải thích: play football: chơi bóng đá

Tạm dịch: Duy chơi bóng đá cho đội bóng của trường.

3. All the lessons at my new school are interesting

Giải thích: lessons (tiết học)

Tạm dịch: Tất cả các tiết học ở trường mới của tớ đều thú vị

4. They are healthy. They do judo every day.

Giải thích: do judo: tập luyện võ judo

Tạm dịch: Họ rất khỏe mạnh. Họ tập luyện võ judo mỗi ngày

5. I study maths, English and Science on Mondays:

Giải thích: science (khoa học)

Tạm dịch: Tớ học toán, tiếng anh và khoa học vào các ngày thứ 2

4. Write sentences about yourself using the combinations above (Viết các câu văn về chính em và sử dụng các cụm từ kết hợp bên trên. )

I am Lam. I study at Huu Bang Primary School. At school I have 7 subjects: English, Maths, Physics, History, Science and Judo. I love English and I stydyn English well. I have English on Monday, Wednesday and Friday. When I have freetime,I usually play football with my friends.

Tạm dịch:

Năm học này, tôi có 7 môn: toán, tiếng Anh, vật lý, lịch sử, khoa học và judo. Tôi rất thích tiếng Anh và học tiếng Anh rất tốt. Tôi có các tiết học tiếng Anh vào thứ Ba và thứ Sáu. Tôi cũng thích judo vì tôi cảm thấy rất khỏe mạnh khi tôi tập judo.

Đọc thêm:  Từ loại: Tính, Danh, Động, Trạng

Pronunciation

5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /ʌ/. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm/ʊ/và/ʌ/. )

Bài nghe:

1. /eʊ/: judo going homework open 2. /ʌ/: brother Monday mother month

6. Listen to the words and put them into two groups. (Nghe các từ và đặt chúng vào 2 cột)

Bài nghe:

/eʊ//ʌ/ ropesome don’t Monday hope month homework come postone

7. Listen and repeat. Underline (Intalic) the sounds /əʊ/ and /ʌ/ you hear. (Nghe và đọc theo. Gạch chân chữ có âm /eʊ/ và /ʌ/ )

Bài nghe:

1. They are going to open a new library.

2. I’m coming home from school.

3. His brother eats lunch in the school canteen.

4. The new school year starts next month.

5. My brother is doing his homework.

6. He goes to the judo club every Sunday.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 1 lớp 6:

 • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read… 2. Listen and read the following …

 • A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and repeat… 2. Work in pairs….

 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1.Miss Nguyet is interviewing… 2. Correct the sentences…

 • Communication (phần 1-2 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Game: Making friends… 2. There is a quiz for…

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Read the text quickly to… 2. Now find these words…

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Susie is a student at PLC… 2. Can you correct the…

 • Looking Back (phần 1-8 trang 14 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Write words that match… 2. Match the words in…

 • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)Imagine your dream school. What does it look like?…

Đọc thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 2

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button