Tiếng anh

Skills Review 2 (Unit 4-5-6) trang 72 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 1

Reading

Task 1. Read the text and choose the correct answer A, B, C, or D for the questions.

(Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng.)

50 years back in time and even before that, in the absence of the Internet and various hi-tech toys, the entertainment world used to be so different from what it is nowadays. Running wild on the pastures, and bathing in the river, children back then saw nature as their playground and were curious to explore and enjoy it in their own creative ways. They found small objects around them to make toys. Boys used branches as swords for mock battles while girls used them as chopsticks to play imaginary restaurants. In this way, children enjoyed themselves on the way to school, during school breaks, and even when they were herding buffaloes. At that time, tug of war, hide and seek, and skipping were popular games. Some have even made it through to today.

The fact that those popular games were meant to be played in groups made it easier and faster for children to make friends. Moreover, people rarely moved away from their hometown, so childhood bonds were even stronger as children grew up playing together all their life.

1. Children in the past saw nature as ___________.

A.an entertainment

B. an unknown environment

C. a workshop

D. beautiful scenery

2. Which of the following things was NOT likely to be used as a toy by children in the past?

A. Sticks

B. Small stones

Đọc thêm:  Phòng Khám IELTS

C. Dry leaves

D. Beautiful silver spoons

3. Which statement is NOT true about children’s games in the past?

A. Tug of war was familiar to most children.

B. Some games are still played now.

C. Children could play them while they were herding buffaloes.

D. No game in the past is known to children nowadays.

4. The word “explore” could be replaced by ___________.

A. find

B. discover

C. destroy

D. play

5. The word “them” refers to ___________.

A. children

B. boys

C. branches

D. toys

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

50 năm trước và ngay cả trước đó, khi không có Internet và nhiều đồ chơi công nghệ cao, thế giới giải trí khác biệt so với hiện tại. Chạy chơi thoải mái trên những đồng cỏ và tắm sông, trẻ con ngày ấy xem thiên nhiên là sân chơi của chúng và tò mò khám phá cũng như hưởng thụ thiên nhiên theo cách sáng tạo của chính mình. Chúng tìm những đồ vật nhỏ xung quanh chúng để làm đồ chơi. Con trai dùng cành cây làm gươm để chơi đánh trận giả trong khi con gái cành cây làm đũa để chơi đồ hàng. Bằng cách này, trẻ con vui chơi với nhau trên đường đến trường, suốt thời gian ra chơi và thậm chí khi chúng chăn trâu. Vào thời điểm đó, kéo quân, trốn tìm, và nhảy dây là trò chơi phổ biến. Một số thậm chí còn tồn tại đến tận ngày nay.

Đọc thêm:  Unit 10: Speaking (Trang 63 SGK Tiếng Anh 12 Mới)

Thực tế là những trò chơi phổ biến này được chơi theo nhóm làm cho trẻ dễ dàng và nhanh chóng kết bạn hơn. Hơn nữa, người ta hiếm khi rời quê hương, vì vậy mối quan hệ thời thơ ấu thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi trẻ lớn lên cùng nhau suốt cuộc đời.

1. Trẻ em trong quá khứ xem thiên nhiên như là ….

A. nguồn giải trí

B. một môi trường xa lạ

C. một công xưởng

D. một quang cảnh đẹp

2. Những điều nào sau đây KHÔNG được trẻ sử dụng như một món đồ chơi trong quá khứ?

A. những chiếc que

B. đá nhỏ

C. lá khô

D. những chiếc thìa bằng bạc xinh đẹp

3. Câu nào không đúng về những trò chơi của trẻ em trong quá khứ?

A. Môn kéo co quen thuộc với hầu hết trẻ em.

B. Ngày nay một số trò vẫn còn được chơi.

C. Trẻ con có thể chơi chúng trong khi đang chăn trâu.

D. Không có trò chơi nào trong quá khứ được trẻ em ngày nay biết đến.

4. Từ “khám phá” được thay thế bằng… .

A. tìm thấy

B. khám phá

C. phá hủy

D. chơi

5. Từ “chúng” dùng để chỉ… .

A. trẻ em

B. những cậu bé

C. những cành cây

D. đồ chơi

Lời giải chi tiết:

1. A

2. D

3. D

4. B

5. C

1. A

Children in the past saw nature as an entertainment.

(Trẻ em trong quá khứ xem thiên nhiên như là nguồn giải trí.)

Đọc thêm:  Giáo sư Tiến sĩ tiếng anh là gì?

2. D

Which of the following things was NOT likely to be used as a toy by children in the past? => D. Beautiful silver spoons

(Những điều nào sau đây KHÔNG được trẻ sử dụng như một món đồ chơi trong quá khứ? – những chiếc thìa bằng bạc xinh đẹp)

3. D

Which statement is NOT true about children’s games in the past? => D. No game in the past is known to children nowadays.

(Câu nào không đúng về những trò chơi của trẻ em trong quá khứ? – Không có trò chơi nào trong quá khứ được trẻ em ngày nay biết đến.)

4. B

The word “explore” could be replaced by discover.

(Từ “explore” được thay thế bằng “discover”.)

5. C

The word “them” refers to branches.

(Từ “chúng” dùng để chỉ những cành cây.)

Related Articles

Back to top button