Tiếng anh

Listen and read (trang 47, 48) Unit 6 Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9 Unit 6: Listen and read trang 47, 48

(trang 47-48 sách Tiếng Anh 9 cũ)

“I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to me as you will need another. I need group one to walk along the shore. Group two should check the sand, and group three has to check among the rocks. Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won’t eat until the whole area is clean. If you can’t find your place, I will help you get there with this map. Don’t worry. . . uh … I’m disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And. if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again. OK. Now, let’s get started.”

Hướng dẫn dịch:

Ông Brown nói chuyện với một số nhà bảo tồn tình nguyện.

“Tôi muốn mọi người lắng nghe một cách cẩn thận, xin vui lòng.” Trước hết, tôi muốn các bạn chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm nên lấy năm túi nhựa. Một khi bạn đã dồn đầy túi, hãy trở lại đây khi bạn cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi bộ dọc theo bờ biển. Nhóm hai nên kiểm tra cát, và nhóm ba có để kiểm tra trong các loại đá. Ông Jones sẽ thu thập tất cả các túi và đưa họ đến bãi rác. Bà Smith tốt bụng đã chuẩn bị một bữa trưa dã ngoại cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi toàn bộ khu vực đã sạch sẽ. Nếu bạn không thể tìm thấy vị trí của mình, tôi sẽ giúp bạn đến đó với tấm bản đồ này. Đừng lo … à … tôi thất vọng vì người ta đã hủy hoại khu vực này. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây để làm một điều gì đó về sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm bãi biển này thành một nơi sạch sẽ và xinh đẹp lại. Được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu.”

Đọc thêm:  Looking back Unit 1: Local environment

Task 1. Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences. (Nối các tên ở cột A với những nhiệm vụ ở cột B. Sau đó viết các câu đầy đủ.)

Đáp án:

1 – f: Group 1 walk along the shore.

2 – e: Group 2 check the sand.

3 – b: Group 3 check the rocks.

4 – a: Mr. Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump.

5 – c: Mrs. Smith provides a picnic lunch for everyone.

6 – d: Mr. Brown gives out the bags.

Hướng dẫn dịch:

Nhóm 1: đi dọc bãi biển

Nhóm 2: kiểm tra cát

Nhóm 3: kiểm tra đá

Ông Jones: thu gom tất cả túi và mang chúng đến bãi rác

Bà Smith: chuẩn bị bữa ăn trưa ngoài trời cho mọi người

Ông Brown: phân phát túi

Task 2. Answer. (Trả lời)

1. Who is the speaker?

2. Who are the listeners?

3. Where are they?

4. What are they going to do?

5. What will they achieve if they work hard today?

6. Have you ever done anything similar? If yes, what did you do? Where did you do it?

7. If pollution continues, what might happen?

Đáp án:

1. Mr. Brown is the speaker.

2. The listeners are the volunteer conservationists.

3. They are on the beach.

4. They are going to clear the beach.

5. If they work hard today, they will make the beach a clean and beautiful place again.

6. Yes, I have. I collected garbage in my schoolyards with my friends and put it in the garbage bins.

Đọc thêm:  Tổng hợp cách dùng To trong tiếng Anh chi tiết nhất

7. If pollution continues, the environment might not be fresh, then our life will be damaged.

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là người nói?

– Người nói là ông Brown.

2. Những người nghe là ai?

– Những người nghe là người bảo vệ môi trường tình nguyện.

3. Họ đang ở đâu?

– Họ đang ở trên bãi biển.

4. Họ dự định làm gì?

– Họ định làm sạch bãi biển.

5. Nếu hôm nay họ làm việc chăm chỉ họ sẽ đạt được điều gì?

– Nếu hôm nay họ làm việc chăm chỉ, họ sẽ làm cho bãi biển sạch và đẹp trở lại.

6. Bạn đã bao giờ làm việc nào tương tự chưa? Nếu có bạn đã làm gì? Bạn đã làm nó ở đâu?

– Có tôi đã từng. Tôi đã thu gom rác ở sân trường với các bạn và cho vào thùng rác.

7. Nếu sự ô nhiễm tiếp tục, điều gì có thể xảy ra?

– Nếu sự ô nhiễm tiếp tục, môi trường sẽ không còn trong lành nữa, sau đó cuộc sống của chúng ra sẽ bị hủy diệt.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 chi tiết, hay khác:

Getting started (trang 47): Match these environmental problems to the pictures…

Speak (trang 49, 50): Try to persuade your partner into doing the following things to protect…

Listen (trang 50): Listen to the report on how our oceans are polluted…

Read (trang 51): Read this poem about the environment…

Đọc thêm:  "Chó Con" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Write (trang 52, 53): Một lá thư than phiền có 5 phần…

Language focus (trang 53, 54): Change the adjectives into adverbs. Then use the adverbs to complete…

Related Articles

Back to top button