Tiếng anh

Skills 2 Unit 12 trang 79 SGK tiếng Anh 9 mới

Phong: We had a good discussion yesterday about our future careers.

Mrs. Warner: Did you? With Nick?

Phong: Yes… and also with Trang.

Mrs. Warner: Good. Nick said that you want to become a teacher.

Phong: I’ve changed my mind! My mum is a teacher. She has mountains of work to do behind the scenes – preparing lessons, marking, giving feedback. She always has to work overtime without extra pay. I’d choose a nine-to-five job.

Mrs. Warner: I know!

Phong: Then there’s the unpleasant task of dealing with lazy or naughty students. I’m not that patient!

Mrs. Warner: But it’s rewarding when your students are successful and they appreciate your efforts. What about Trang?

Phong: She said she’s interested in travelling, and she’s a sociable girl. She wants to become a tour guide.

Mrs. Warner: That sounds good. What about Nick?

Phong: Nick doesn’t want to spend so much time on academic subjects. He’d prefer to acquire some applied skills and get a job right after school.

Mrs. Warner: Did he tell you which job?

Phong: He mentioned becoming a mechanic. He’s fascinated by cars, and he’s good with his hands.

Mrs. Warner: I know, but it won’t be easy. He’ll need to learn lots of skills to do it…

Dịch bài nghe:

Phong: Chúng cháu đã có cuộc thảo luận khá tốt về sự nghiệp tương lai của chúng cháu.

Cô Warner: Cháu sao? Với Nick?

Phong: Vâng … và cả với Trang.

Cô Warner: Tốt. Nick nói rằng cháu muốn trở thành một giáo viên.

Phong: Cháu đã đổi ý! Mẹ cháu là một giáo viên. Bà có nhiều công việc để làm sau giờ dạy – chuẩn bị bài học, chấm điểm, đưa ra phản hồi. Bà ấy luôn phải làm việc thêm giờ mà không phải trả thêm lương. Cháu sẽ chọn một công việc thường nhật.

Đọc thêm: 

Cô Warner: Cô biết biết!

Phong: Đó một công việc khó chịu đối với những học sinh lười biếng hoặc nghịch ngợm. Cháu không phải là người kiên nhẫn!

Cô Warner: Nhưng đó là một điều đáng khích lệ khi học sinh của cháu thành công và chúng đánh giá cao nỗ lực của cháu. Còn Trang thì sao?

Phong: Bạn ấy nói bạn ấy thích việc đi du lịch, và bạn ấy là một cô gái dễ thương. Bạn ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Cô Warner: Điều đó nghe có vẻ hay. Còn Nick thì sao?

Phong: Nick không muốn dành nhiều thời gian cho các môn học. Bạn ấy muốn học một số kỹ năng áp dụng và có được một công việc ngay sau khi ra trường.

Cô Warner: Nó ấy có nói cho cháu biết công việc nào không?

Phong: Bạn ấy đề cập đến việc trở thành thợ máy. Bạn ấy bị mê hoặc bởi xe ô tô, và bạn ấy có đôi tay khéo léo.

Cô Warner: Cô biết, nhưng nó sẽ không dễ dàng. Nó ấy sẽ cần phải học nhiều kỹ năng để làm điều đó …

Related Articles

Back to top button