Tiếng anh

Skills 2 Unit 2 trang 23 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 3

Task 3. Listen again and choose the correct answer.

(Nghe lại và chọn đáp án đúng.)

1. What is the most serious problem in Bangkok?

A. Pollution

B. Bad weather

C. Traffic jams

2. How does Suzanne go to work?

A. By car

B. By Skytrain

C. By metro

3. How long does it take Suzanne to go to work every day?

A. Two hours

B. Five hours

C. Half an hour

4. In the evening the traffic is ___________.

A. better

B. worse

C. the same

5. Why is traffic so bad in Bangkok?

A. People move around by boat.

B. There aren’t enough roads.

C. There isn’t a Skytrain or metro.

Phương pháp giải:

Audio script:

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school – so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office

In the evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn’t move at all.

But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren’t enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don’t cover all parts of the city.

Đọc thêm:  "Quả Dưa Hấu" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa & Ví dụ.

Tạm dịch:

Suzanne sống ở Băng Cốc với chồng và hai đứa con của cô ấy. Văn phòng của cô ấy ở cách 7km nhưng cô ấy phải mất 2 tiếng đi xe ô tô hằng ngày.

“Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tệ nạn, hoặc thời tiết tệ – ở đây chúng tôi gặp phải tắc nghẽn giao thông”, cô ấy nói. Trước khi tới văn phòng, cô ấy phải đưa những đứa trẻ của cô ấy tới trường – vì vậy cô ấy rời nhà từ 5 giờ sáng. Những đứa trẻ ngủ đến tận khi chúng đến trường. Sau đó Suzanne bắt đầu lịch trịch của cô ấy tới văn phòng.

Vào buổi tối, giao thông rất tệ. Di chuyển giao thông trong trung tâm thành phố nửa km là một giờ. Trời mưa thì hoàn toàn không di chuyển được.

Nhưng tại sao nó lại tệ như vậy? Trước đây, nhiều người ở Băng Cốc di chuyển bằng thuyền. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không đủ đường đi trong thành phố. Tàu trên không và tàu điện ngầm có thể giúp được một chút, nhưng chúng có giới hạn trong phạm vi và không bao gồm tất cả các khu vực trong thành phố.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. A

4. B

5. B

1. What is the most serious problem in Bangkok? – C. Traffic jams

(Vấn đề gì đang là lo lắng nhất ở Băng Cốc? – C. Tắc nghẽn giao thông)

Đọc thêm:  Looking back - trang 68 Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

2. How does Suzanne go to work? – A. By car

(Suzanne đi làm bằng phương tiện gì? – A. Bằng ô tô.)

3. How long does it take Suzanne to go to work every day? – A. Two hours

(Hàng ngày Suzanne đi đến chỗ làm mất bao lâu? – A. 2 tiếng.)

4. In the evening the traffic is worse.

(Giao thông vào buổi tối thì rất tệ.)

5. Why is traffic so bad in Bangkok? – B. There aren’t enough roads.

(Tại sao giao thông rất tệ ở Băng Cốc? – Không có đủ đường.)

Related Articles

Back to top button