Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 10 lớp 8 Getting Started trang 104, 105 trong Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) – Tiếng Anh 8 Global Success

At the technology club

1 (trang 104 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Trang: Mark, we’re having a video conference with Tech Savvy next Thursday, but …

Mark: Hold on. Is that the technology club at the Japanese school?

Trang: Exactly. But I’m a bit worried. I’ve never had a video conference call.

Mark: You’re kidding! Who doesn’t know how to make a video call? Alright, let’s do a practice call now.

Trang: Hmm, what do I need to do first?

Mark: It’s a piece of cake, Trang. Now, you sit in front of the computer. I’ll connect with you via one of my tablets and …

Trang: Sorry, but how can I adjust this webcam? It’s focusing on my forehead.

Mark: Use this button to move it up or down, and this to zoom in or out.

Trang: Thanks. And can you see me clearly on your tablet?

Mark: Yes, of course. We have a high-speed Internet connection here.

Trang: I hope the conference goes smoothly.

Mark: I’m sure it will. We should hold more video conferences like this in the future.

Trang: That’s exactly how I feel.

Hướng dẫn dịch:

Trang: Mark, chúng tôi sẽ có một cuộc họp video với Tech Savvy vào thứ Năm tới, nhưng …

Mark: Đợi đã. Đó có phải là câu lạc bộ công nghệ ở trường học tiếng Nhật không?

Trang: Chính xác. Nhưng tôi hơi lo lắng. Tôi chưa bao giờ có một cuộc gọi hội nghị truyền hình.

Đọc thêm:  Cách dùng How

Mark: Tôi đùa đấy! Ai không biết cách thực hiện cuộc gọi video chứ? Được rồi, hãy thực hiện một cuộc gọi thực hành ngay bây giờ.

Trang: Hmm, tôi cần làm gì trước?

Mark: Rất dễ, Trang. Bây giờ, bạn ngồi trước máy tính. Tôi sẽ kết nối với bạn qua một trong những máy tính bảng của tôi và …

Trang: Xin lỗi, nhưng làm thế nào để tôi có thể điều chỉnh webcam này? Nó đang tập trung vào trán tôi.

Mark: Sử dụng nút này để di chuyển lên hoặc xuống và để phóng to hoặc thu nhỏ.

Trang: Cảm ơn. Và bạn có thể nhìn thấy tôi rõ ràng trên máy tính bảng của bạn?

Mark: Ừ, tất nhiên. Chúng tôi có một kết nối Internet tốc độ cao ở đây.

Trang: Tôi hy vọng hội nghị diễn ra suôn sẻ.

Mark: Tôi chắc chắn nó sẽ như vậy. Chúng ta nên tổ chức nhiều hội nghị truyền hình như thế này trong tương lai.

Trang: Đó chính xác là cảm giác của tôi.

2 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and circle the correct answer A, B, or C. (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

1. What are Trang and Mark doing?

A. Practising a video call.

B. Making a call with Tech Sawy.

C. Learning how to use a tablet.

2. What device does Trang need help with?

A. The tablet.

B. The computer.

C. The webcam.

3. Mark says that they should ___________ in the future.

A. have more video conferences

B. do more practice calls

C. have a high-speed Internet connection

Đáp án:

1. A

2. C

3. A

Hướng dẫn dịch:

1. Trang và Mark đang làm gì?

Thực hành một cuộc gọi video.

2. Trang cần giúp đỡ thiết bị gì?

Webcam.

3. Mark nói rằng họ nên tổ chức nhiều hội nghị truyền hình hơn trong tương lai.

Đọc thêm:  Nice là gì? Nice nghĩa là gì trong tiếng Anh?

3 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words and phrases in the conversation with their pictures. (Nối các từ và cụm từ trong đoạn hội thoại với hình ảnh của chúng)

Đáp án:

1. d

2. a

3. b

4. e

5. c

Giải thích:

1. tablet: máy tính bảng

2. webcam: webcam

3. zoom in: phóng to

4. video conference: hội nghị qua video

5. Internet connection: kết nối Internet

4 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the words / phrases which are CLOSEST in meaning to the underlined words / phrases. (Khoanh tròn các từ / cụm từ gần nghĩa nhất với các từ / cụm từ được gạch chân)

1. Our English exam was a piece of cake. I got full marks on it.

A. easyB. difficult

2. You’re kidding! I can’t believe Ms Mai and you are sisters.

A. seriousB. joking

3. I can’t read the text on the computer screen. Can you zoom in on it?

A. make it biggerB. make it smaller

4. We need a high-speed Internet connection to make video calls.

A. fastB. slow

5. That’s exactly how I feel. It’s true that video conferences are very convenient.

A. I don’t think so.B. You are absolutely right.

Đáp án:

1. A

2. B

3. A

4. A

5. B

Giải thích:

1. piece of cake = easy (dễ)

2. kidding = joking (đùa)

3. zoom in on it = make it bigger (phóng to)

4. high-speed = fast (nhanh)

5. That’s exactly how I feel. (Đó chính xác là cảm giác của tôi.) = You are absolutely right. (Bạn hoàn toàn đúng.)

Hướng dẫn dịch:

1. Kỳ thi tiếng Anh của chúng tôi dễ như ăn bánh. Tôi đã có điểm đầy đủ về nó.

2. Bạn đang đùa đấy! Tôi không thể tin rằng cô Mai và bạn là chị em.

3. Tôi không đọc được chữ trên màn hình máy tính. Bạn có thể phóng to nó lên không?

Đọc thêm:  Skills 2 - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới

4. Chúng tôi cần kết nối Internet tốc độ cao để thực hiện cuộc gọi video.

5. Đó chính xác là cảm giác của tôi. Đúng là hội nghị truyền hình rất tiện lợi.

5 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): QUIZ. Work in groups. Complete the diagram of the history of communication technology with the words and phrases from the box. (Hoàn thành sơ đồ về lịch sử của công nghệ truyền thông với các từ và cụm từ trong hộp)

Đáp án:

1. carrier pigeon

2. telephone

3. mobile phone

4. social network

Hướng dẫn dịch:

Thế kỷ 5: chim bồ câu đưa thư

Thế kỷ 15: báo giấy

Thế kỷ 19: điện thoại

1973: điện thoại di động đầu tiên

1997: mạng xã hội đầu tiên

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button