Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 8 Lesson 3 trang 32, 33 trong Unit 3: Protecting the Environment Tiếng Anh 8 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Smart World Unit 3 Lesson 3 (trang 32, 33)

Let’s Talk! (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World)

In pairs: Look at the pictures. What environmental problems can you see? What can people do to improve the environment where they live? (Làm việc theo cặp: Nhìn vào những bức tranh. Bạn có thể nhìn thấy những vấn đề môi trường nào? Mọi người có thể làm gì để cải thiện môi trường nơi họ sống?)

Gợi ý:

In the pictures, I see some environmental problems such as air pollution, garbage thrown in many places, and water pollution. In my opinion, people can throw their garbage in the right place to improve the environment.

Hướng dẫn dịch:

Trong những bức tranh, tôi thấy một số vấn đề về môi trường như ô nhiễm không khí, rác thải được vứt ở nhiều nơi và ô nhiễm nguồn nước. Theo tôi, mọi người có thể vứt rác đúng nơi để cải thiện môi trường.

Reading (phần a->d trang 32 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World)

a. Read the guide and write the correct heading for each section. (Đọc hướng dẫn và viết tiêu đề chính xác cho mỗi phần.)

· Provide more trash cans.

· Create some parks.

· Teach people to recycle.

How to Make Our City More Eco-friendly

The city of Cranford has lots of environmental problems. We have a lot of air, water, and land pollution. Here are some simple things we can do to help our city’s environment.

1. .

We should create more green spaces like parks and playgrounds. They would be great places to plant more trees. This will reduce the air pollution in Cranford. It will also provide more spaces for animals and birds to live. This should bring more wildlife to our city.

2. .

We should put more trash cans on the streets and near the river. This will give people more places to put their trash. They will stop throwing trash in the river or on the streets. This will reduce our water pollution problem.

3. .

We should send people to schools to teach children how to recycle. They should also tell children how important recycling is. This will get more people to recycle in their homes and reduce land pollution in our city.

Đáp án:

1. Create some parks.

2. Provide more trash cans.

3. Teach people to recycle.

Hướng dẫn dịch:

1. Tạo một số công viên.

2. Cung cấp thêm thùng rác.

3. Hướng dẫn mọi người tái chế.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Làm thế nào để khiến cho thành phố của chúng ta thân thiện với môi trường hơn

Thành phố Cranford có rất nhiều vấn đề về môi trường. Chúng ta có rất nhiều ô nhiễm không khí, nguồn nước và đất. Dưới đây là một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để giúp ích cho môi trường của thành phố.

1. Tạo một số công viên.

Chúng ta nên tạo ra thêm nhiều không gian xanh hơn như công viên và sân chơi. Chúng sẽ là những nơi tuyệt vời để trồng nhiều cây hơn. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí ở Cranford. Nó cũng sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho động vật và chim chóc sinh sống. Điều này sẽ mang lại nhiều động vật hoang dã hơn cho thành phố của chúng ta.

2. Cung cấp thêm thùng rác.

Chúng ta nên đặt thêm nhiều thùng rác trên đường phố và gần sông. Điều này sẽ giúp mọi người có nhiều nơi hơn để vứt rác. Họ sẽ ngừng ném rác xuống sông hoặc ra đường phố. Điều này sẽ làm giảm vấn đề ô nhiễm nguồn nước của chúng ta.

3. Hướng dẫn mọi người tái chế.

Chúng ta nên cử người đến các ngôi trường để dạy trẻ em cách tái chế. Họ cũng nên cho trẻ biết tầm quan trọng của việc tái chế. Điều này sẽ thu hút thêm nhiều người tái chế tại nhà và giảm thiểu ô nhiễm đất đai trong thành phố của chúng ta.

Đọc thêm:  12 thì trong tiếng Anh: Cấu trúc, cách dùng & mẹo nhớ 12 thì hiệu quả!

b. Now, read and circle the correct answers. (Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

1. Does the city have many parks or forests?

A. Yes B. No C. Doesn’t say

2. Will new parks bring more birds to the city?

A. Yes B. No C. Doesn’t say

3. Will more trash cans reduce water pollution?

A. Yes B. No C. Doesn’t say

4. Does the writer think people should clean the river?

A. Yes B. No C. Doesn’t say

5. The word provide in paragraph 2 is closest in meaning to .

A. feed B. create C. send

Đáp án:

2. A

3. A

4. C

5. B

Giải thích:

1. Không có thông tin trong bài.

2. Thông tin: We should create more green spaces like parks and playgrounds… It will also provide more spaces for animals and birds to live. (Chúng ta nên tạo ra thêm nhiều không gian xanh hơn như công viên và sân chơi…. Nó cũng sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho động vật và chim chóc sinh sống.)

3. Thông tin: We should put more trash cans on the streets and near the river…This will reduce our water pollution problem. (Chúng ta nên đặt thêm nhiều thùng rác trên đường phố và gần sông…Điều này sẽ làm giảm vấn đề ô nhiễm nguồn nước của chúng ta.)

4. Không có thông tin trong bài.

5. Thông tin: It will also provide more spaces for animals and birds to live. (Nó cũng sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho động vật và chim chóc sinh sống.)

Hướng dẫn dịch:

1. Thành phố có nhiều công viên hay rừng cây không? – Không đề cập.

2. Các công viên mới sẽ mang nhiều chim đến thành phố hơn? – Đúng.

3. Nhiều thùng rác hơn sẽ giảm ô nhiễm nguồn nước? – Đúng.

4. Người viết có nghĩ rằng mọi người nên làm sạch sông ngòi không? – Không đề cập.

5. Từ “provide – cung cấp” ở đoạn 2 gần nghĩa nhất với từ ______. – Tạo ra.

c. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài nghe:

(Nội dung bài nghe giống bài tập a.)

d. In pairs: Do you have the same problems where you live? What other solutions could help improve the problems? (Theo cặp: Bạn có gặp vấn đề tương tự ở nơi bạn sống không? Những giải pháp nào khác có thể giúp cải thiện các vấn đề đó?)

Our town doesn’t have many green spaces. I think that we should plant more trees in our town. (Thị trấn của chúng tôi không có nhiều không gian xanh. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên trồng nhiều cây hơn trong thị trấn.)

Gợi ý:

Our town doesn’t have many trash cans. I think we should provide more public trash cans.

Hướng dẫn dịch:

Thị trấn của chúng tôi không có nhiều thùng rác. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đặt nhiều thùng rác công cộng hơn.

Writing (phần a->b trang 33 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World)

a. Read about writing guides. Then, read the guide from the reading again and circle the imperatives and underline the reasons for solutions. (Đọc bảng Hướng dẫn viết. Sau đó, đọc lại hướng dẫn từ bài đọc và khoanh tròn các câu mệnh lệnh và gạch chân lý do cho các giải pháp.)

Đáp án:

The imperatives:

– Create some parks.

– Provide more trash cans

– Teach people to recycle

The reasons for solutions:

– They would be great places to plant more trees. This will reduce the air pollution in Cranford. It will also provide more spaces for animals and birds to live. This should bring more wildlife to our city.

– This will give people more places to put their trash. They will stop throwing trash in the river or on the streets. This will reduce our water pollution problem.

– This will get more people to recycle in their homes and reduce land pollution in our city.

Hướng dẫn dịch:

Những câu mệnh lệnh:

– Tạo một số công viên.

– Cung cấp thêm thùng rác

– Hướng dẫn mọi người tái chế

Những lý do cho các giải pháp:

– Chúng sẽ là những nơi tuyệt vời để trồng nhiều cây hơn. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí ở Cranford. Nó cũng sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho động vật và chim chóc sinh sống. Điều này sẽ mang lại nhiều động vật hoang dã hơn cho thành phố của chúng ta.

Đọc thêm: 

– Điều này sẽ giúp mọi người có nhiều nơi hơn để vứt rác. Họ sẽ ngừng ném rác xuống sông hoặc ra đường phố. Điều này sẽ làm giảm vấn đề ô nhiễm nguồn nước của chúng ta.

– Điều này sẽ thu hút thêm nhiều người tái chế tại nhà và giảm thiểu ô nhiễm đất đai trong thành phố của chúng ta.

Kĩ năng viết

Hướng dẫn viết

Để viết một hướng dẫn tốt, đơn giản, bạn nên:

1. Tạo tiêu đề. Cho mọi người biết hướng dẫn này nhằm mục đích gì.

2. Viết lời giới thiệu. Cho mọi người biết chủ đề là gì và bạn sẽ cho họ biết cách thực hiện.

3. Tạo tiêu đề rõ ràng, ngắn gọn. Bắt đầu mỗi ý với một tiêu đề rõ ràng. Hãy nhớ sử dụng mệnh lệnh.

4. Giải thích từng bước. Dưới tiêu đề, hãy cung cấp thêm thông tin về cách thực hiện hoặc tại sao nó lại quan trọng. Câu của bạn phải rõ ràng và dễ hiểu.

b. Read the guide and write headings for each section. (Đọc hướng dẫn và viết tiêu đề cho từng phần.)

How to Clean up Richmond Park

Richmond Park is very dirty. There is so much trash on the ground. Here are some simple things we can do to help clean up the park.

1. .

We should get a group of people together and organize a park clean-up. This will remove a lot of trash and make the park safer for children.

2. .

We should all try and use less plastic. Plastic pollution is a huge problem here. Using less plastic wil keep the parks clean.

3. .

We should get a group together and organize a craft fair. This will make some money, and we can use it to pay for some cleaners.

4. .

We should provide more trash cans in the park. This will reduce the amount of trash on the ground and make cleaning up easier.

Đáp án:

1. Organize a park clean-up.

2. Use less plastic.

3. Organize a craft fair.

4. Provide more trash cans.

Hướng dẫn dịch:

1. Tổ chức dọn dẹp công viên.

2. Sử dụng ít đồ nhựa hơn.

3. Tổ chức hội chợ thủ công.

4. Cung cấp thêm thùng rác.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Làm thế nào để dọn dẹp Công viên Richmond

Công viên Richmond rất bẩn. Có rất nhiều rác trên mặt đất. Dưới đây là một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để giúp làm sạch công viên.

1. Tổ chức dọn dẹp công viên.

Chúng ta nên tập hợp một nhóm người lại với nhau và tổ chức dọn dẹp công viên. Điều này sẽ loại bỏ rất nhiều rác thải và làm cho công viên an toàn hơn cho trẻ em.

2. Sử dụng ít đồ nhựa hơn.

Tất cả chúng ta nên thử và sử dụng ít đồ nhựa hơn. Ô nhiễm nhựa là một vấn đề lớn ở đây. Sử dụng ít đồ nhựa hơn sẽ giữ cho công viên sạch sẽ.

3. Tổ chức hội chợ thủ công

Chúng ta nên tập hợp một nhóm lại và tổ chức một hội chợ thủ công. Điều này sẽ kiếm được một số tiền và chúng ta có thể sử dụng nó để trả công cho một số người dọn dẹp.

4. Cung cấp thêm thùng rác.

Chúng ta nên cung cấp thêm nhiều thùng rác hơn trong công viên. Điều này sẽ làm giảm lượng rác trên mặt đất và làm cho việc dọn dẹp dễ dàng hơn.

Speaking (phần a->b trang 33 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World) MAKE OUR SCHOOL GREENER (LÀM TRƯỜNG HỌC CỦA CHÚNG TA XANH HƠN)

a. In pairs: Discuss some ways for your school to be greener. (Làm việc theo cặp: Thảo luận về một số cách để trường học của bạn xanh hơn.)

Gợi ý:

I think our school should provide more trash cans and add more trees to make the school greener.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ trường chúng ta nên cung cấp nhiều thùng rác hơn và trồng thêm nhiều cây để trường trở nên xanh hơn.

Đọc thêm:  Hiểu và sử dụng đúng cách danh động từ trong tiếng Anh

b. Now, choose the best three to four solutions. In pairs: Discuss the points on the table below and write in your own ideas. (Bây giờ, chọn ba đến bốn giải pháp tốt nhất. Làm việc theo cặp: Thảo luận các ý trong bảng dưới đây và viết ra ý kiến của riêng bạn.)

What should we do? (Chúng ta nên làm gì?)

How can we do it?/ Why should we do it? (Chúng ta có thể làm điều đó như thế nào? / Tại sao chúng ta nên làm điều đó?)

A: So, what do you think our school should do? (Vậy, bạn nghĩ trường của chúng ta nên làm gì?)

B: We should start a recycling program. (Chúng ta nên tổ chức một chương trình tái chế.)

A: How can we do it? (Chúng ta có thể thực hiện điều đó thế nào?)

B: We should put recycling bins in our school yard. (Chúng ta nên đặt thùng tái chế trong sân trường.)

Gợi ý:

A: So, what do you think our school should do?

B: We should have a tree planting day at school.

A: How can we do it?

B: We will ask each class to complete a tree planting on the edge of the schoolyard.

Hướng dẫn dịch:

A: Vậy, bạn nghĩ trường của chúng ta nên làm gì?

B: Chúng ta nên tổ chức ngày hội trồng cây ở trường.

A: Chúng ta có thể thực hiện điều đó thế nào?

B: Chúng ta sẽ yêu cầu mỗi lớp hoàn thành việc trồng cây ở môi khoảng sân trường.

Let’s Write! (trang 33 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World)

Now, write a guide to make your school greener using the idea you discussed in Speaking. Use the Writing Skill box and your speaking notes to help you. Write 80 to 100 words. (Bây giờ, hãy viết một hướng dẫn để làm cho trường học của bạn xanh hơn bằng cách sử dụng ý tưởng mà bạn đã thảo luận trong phần Speaking. Sử dụng bảng Kỹ năng viết và ghi chú nói của bạn để hỗ trợ. Viết 80 đến 100 từ.)

Gợi ý:

How to Make Our School Greener

Our school has many environmental problems. Here are some simple things we can do to help our school’s environment.

1. Recycle everything.

We should get more recycling bins and start a recycling program. This will help improve land pollution.

2. Plant more trees.

We should plant more trees around the playground. This will help reduce air pollution.

3. Use less plastic.

We should sell less plastic in our school cafeteria to reduce trash. This will help reduce plastic pollution on land and in the sea.

Hướng dẫn dịch:

Làm thế nào để làm cho trường học của chúng ta xanh hơn

Trường học của chúng ta gặp nhiều vấn đề môi trường. Dưới đây là một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để cải thiện môi trường của trường chúng ta.

1. Tái chế mọi thứ.

Chúng ta nên có nhiều thùng tái chế hơn và tổ chức một chương trình tái chế. Điều này sẽ giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm đất.

2. Trồng thêm cây xanh.

Chúng ta nên trồng thêm nhiều cây xung quanh sân chơi. Điều này sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí.

3. Sử dụng ít đồ nhựa hơn.

Chúng ta nên bán ít đồ nhựa hơn trong nhà ăn của trường để làm giảm rác thải. Điều này sẽ giúp giảm ô nhiễm rác thải nhựa trên đất liền và trên biển.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3: Protecting the Environment hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Unit 3 Lesson 1 (trang 24, 25, 26, 27 Tiếng Anh 8 Smart World)

 • Unit 3 Lesson 2 (trang 28, 29, 30, 31 Tiếng Anh 8 Smart World)

 • Unit 3 Review (trang 90, 91 Tiếng Anh 8 Smart World)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 8 iLearn Smart World hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Disasters
 • Tiếng Anh 8 Semester 1 Final Review
 • Tiếng Anh 8 Semester 1 Project (Optional)
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Science and Technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Life on Other Planets

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button