Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 8 Lesson 3 trang 22, 23 trong Unit 2: Life in the Country Tiếng Anh 8 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 2.

Tiếng Anh 8 Smart World Unit 2 Lesson 3 (trang 22, 23)

Let’s Talk! (trang 22 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World)

In pairs: Look at the pictures. What traditional festivals can you see? What are some other activities people do during these festivals?(Làm việc theo cặp: Nhìn vào những bức tranh. Bạn có thể xem những lễ hội truyền thống nào? Một số hoạt động khác mọi người làm trong những lễ hội này là gì?)

Gợi ý:

In the pictures, I see some festivals such as Tet, Mid-Autumn Festival, etc. At Tet festival, people often gather together, and at Mid-Autumn Festival, children will go out to play with lanterns.

Hướng dẫn dịch:

Trong những bức tranh, tôi thấy một số lễ hội như Tết, Tết Trung thu,…Ở lễ hội Tết mọi người thường quây quần bên nhau, còn ở lễ hội Trung Thu trẻ em sẽ đi chơi lồng đèn.

Reading (phần a->d trang 22 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World)

a. Read the announcement. What is the main purpose of it?(Đọc thông báo. Mục đích chính của nó là gì?)

1. Say when and where the festival will be. (Cho biết lễ hội sẽ diễn ra khi nào và ở đâu)

2. Say what you can do at the festival(Nói những gì bạn có thể làm tại lễ hội)

2023 Hiền Lương Village Tết Festival

We are happy to announce the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival will take place on Lê Duẩn Street from January 21 January 29 from 8 a.m to 10 p.m.

Come and celebrate the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival next Saturday.

This is a free event for everyone. There are lots of activities and types of traditional food to enjoy.

Come to Hiền Lương People’s Committee and play exciting folk games. Enjoy activities like street music performance and lion dances. Watch the crazing works show an Tết Eve from Hiền Lương Bridge. Enjoy different types of traditional Tết food like bánh chưng or candied fruit.

Bring your family and friend!

Hướng dẫn dịch:

Tết làng Hiền Lương 2023

Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Tết làng Hiền Lương năm 2023 sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Hãy đến và ăn mừng Tết làng Hiền Lương 2023 vào thứ Bảy tới.

Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người. Có rất nhiều hoạt động và các loại thực phẩm truyền thống để thưởng thức.

Đến với UBND xã Hiền Lương và chơi các trò chơi dân gian thú vị. Thưởng thức các hoạt động như biểu diễn âm nhạc đường phố và múa lân. Xem các tác phẩm điên rồ cho thấy một đêm giao thừa từ cầu Hiền Lương. Thưởng thức các loại thực phẩm Tết truyền thống khác nhau như bánh chưng hoặc kẹo trái cây.

Hãy mang theo gia đình và bạn bè của bạn!

Đáp án:

1. Say when and where the festival will be (Cho biết lễ hội sẽ diễn ra khi nào và ở đâu)

b. Now, read and write True, False, or Doesn’t say.(Bây giờ, hãy đọc và viết True, False, hoặc Doesn’t say.)

1. The announcement is for the 2020 Tết festival in Hiền Lương Village.

2. The festival will be on Lê Duẩn Street.

3. The festival is only free for children.

4. You can enjoy music performances from famous Vietnamese singers

5. The festival will have some types of tracktonal food like candied fruit and bánh chưng.

Đáp án:

1. False

Đọc thêm:  Đơn vị hành chính (Administrative Division) là gì? Phân loại đơn vị hành chính

2. True

3. False

4. Doesn’t say

5. True

Giải thích:

1. Thông tin: We are happy to announce the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival.(Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Tết làng Hiền Lương năm 2023.)

2. Thông tin: Hiền Lương Village Tết Festival will take place on Lê Duẩn Street.(Lễ hội Tết làng Hiền Lương năm 2023 sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn.)

3. Thông tin: This is a free event for everyone.(Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người.)

4. Không có thông tin.

5. Thông tin: Enjoy different types of traditional Tết food like bánh chưng or candied fruit.(Thưởng thức các loại thực phẩm Tết truyền thống khác nhau như bánh chưng hoặc kẹo trái cây.)

Hướng dẫn dịch:

1. Thông báo về Tết Nguyên Đán 2020 tại Thôn Hiền Lương.

2. Lễ hội sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn.

3. Lễ hội chỉ miễn phí cho trẻ em.

4. Thưởng thức các tiết mục ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam.

5. Lễ hội sẽ có một số loại thức ăn theo phong tục như kẹo trái cây và bánh chưng.

c. Listen and read.(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

2023 Hiền Lương Village Tết Festival

We are happy to announce the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival will take place on Lê Duẩn Street from January 21 January 29 from 8 a.m to 10 p.m.

Come and celebrate the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival next Saturday.

This is a free event for everyone. There are lots of activities and types of traditional food to enjoy.

Come to Hiền Lương People’s Committee and play exciting folk games. Enjoy activities like street music performance and lion dances. Watch the crazing works show an Tết Eve from Hiền Lương Bridge. Enjoy different types of traditional Tết food like bánh chưng or candied fruit.

Bring your family and friend!

Hướng dẫn dịch:

Tết làng Hiền Lương 2023

Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Tết làng Hiền Lương năm 2023 sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Hãy đến và ăn mừng Tết làng Hiền Lương 2023 vào thứ Bảy tới.

Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người. Có rất nhiều hoạt động và các loại thực phẩm truyền thống để thưởng thức.

Đến với UBND xã Hiền Lương và chơi các trò chơi dân gian thú vị. Thưởng thức các hoạt động như biểu diễn âm nhạc đường phố và múa lân. Xem các tác phẩm điên rồ cho thấy một đêm giao thừa từ cầu Hiền Lương. Thưởng thức các loại thực phẩm Tết truyền thống khác nhau như bánh chưng hoặc kẹo trái cây.

Hãy mang theo gia đình và bạn bè của bạn!

d. In pairs: Which Tết activities do you like best? Why?(Làm việc theo cặp: Bạn thích hoạt động Tết nào nhất? Tại sao?)

I like playing games with my family and friends because it’s fun!(Tôi thích chơi game với gia đình và bạn bè vì nó rất vui!)

Gợi ý:

I like to receive lucky money from everyone at Tet festival.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích được nhất là được nhận lì xì từ mọi người ở Tết.

Writing (phần a->b trang 23 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World)

a. Read about writing long-form announcements. Then, read the announcement for the Tết Festival again and underline the place, time, cost, activities, and food for the event.(Đọc về cách viết thông báo dạng dài. Sau đó, đọc thông báo về Lễ hội Tết một lần nữa và gạch dưới địa điểm, thời gian, chi phí, các hoạt động và thức ăn cho sự kiện này.)

Hướng dẫn dịch:

Kỹ năng viết

Viết thông báo dạng dài

Để viết một thông báo dạng dài, bạn nên:

Đọc thêm:  Writing – trang 43 Unit 5 SBT Tiếng Anh 8 mới

1. Viết tiêu đề. Nói sự kiện là gì.

The 2024 Culture Festival(Lễ hội Văn hóa 2024)

2. Viết một câu tóm tắt về lễ hội gì, ở đâu và khi nào.

We are excited to announce the 2024 Culture Festival will take place at King Park on Saturday, October 8 from 1 p.m. to 10 p.m.(Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Văn hóa năm 2024 sẽ diễn ra tại King Park vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối)

3. Đưa ra lời kêu gọi hoạt động. Yêu cầu độc giả tham gia.

Come and celebrate the 2024 Culture Festival…(Hãy đến và chào mừng Lễ hội Văn hóa 2024…)

4. Nói chi phí.

This is a free event for everyone; Tickets to the festival cost 50,000 VND.(Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người; Vé tham dự lễ hội có giá 50.000 đồng.)

5. Nói các hoạt động khác nhau và thức ăn tại lễ hội.

Enjoy activities like…, Take part in…, Eat many types of traditional food like…(Tận hưởng các hoạt động như…, Tham gia…, Ăn nhiều loại món ăn truyền thống như…)

Đáp án:

2023 Hiền Lương Village Tết Festival

We are happy to announce the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival will take place on Lê Duẩn Street from January 21 January 29 from 8 a.m to 10 p.m.

Come and celebrate the 2023 Hiền Lương Village Tết Festival next Saturday.

This is a free event for everyone. There are lots of activities and types of traditional food to enjoy.

Come to Hiền Lương People’s Committee and play exciting folk games. Enjoy activities like streetmusic performance and lion dances. Watch the crazing works show an Tết Eve from Hiền Lương Bridge. Enjoy different types of traditional Tết food like bánh chưng or candied fruit.

Bring your family and friend!

b. Reorder the parts of the announcement. Use the Writing skill box to help you.(Sắp xếp lại các phần của thông báo. Sử dụng hộp kỹ năng Viết để giúp bạn.)

4

Tickets to the festival cost 25,000 VND.

Take part in activities like a lantern parade.

The 2024 Mid-Autumn Festival

Come and take part in the 2024 Mid-Autumn Festival.

We are happy to announce the 2024 Mid-Autumn Festival will take place on Nguyen Hue Street on Tuesday, September 21″ from 1 p.m. to 9 p.m.

Đáp án:

4

Tickets to the festival cost 25,000 VND.

3

Take part in activities like a lantern parade.

1

The 2024 Mid-Autumn Festival

5

Come and take part in the 2024 Mid-Autumn Festival.

2

We are happy to announce the 2024 Mid-Autumn Festival will take place on Nguyen Hue Street on Tuesday, September 21″ from 1 p.m. to 9 p.m.

Hướng dẫn dịch:

4. Vé tham dự lễ hội giá 25.000đ.

3. Tham gia các hoạt động như diễu hành đèn lồng.

1. Trung Thu 2024

5. Hãy đến và tham gia Tết Trung thu 2024.

2. Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Trung thu năm 2024 sẽ diễn ra trên đường Nguyễn Huệ vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 9″ từ 1 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Speaking (phần a->b trang 23 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World) Planning a Traditional Festival(Lên kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống)

a. In pairs: Discuss some common activities and food at festivals in Vietnam.(Làm việc theo cặp: Thảo luận về một số hoạt động và món ăn phổ biến tại các lễ hội ở Việt Nam.)

Gợi ý:

Some popular activities during Tet festival are going to New Year’s greetings and children receiving lucky money from adults. Common dishes on Tet holiday are banh chung and candied fruit.

Hướng dẫn dịch:

Một số hoạt động phổ biến trong lễ hội Tết là đi chúc tết và trẻ em thì nhận tiền lì xì của người lớn. Những món ăn thường thấy trong ngày lễ Tết là bánh chưng và kẹo trái cây.

Đọc thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7 Listening trang 81, 82 - Global Success

b. Now, imagine you are members of the cultural department of a small town in the country and are planning a traditional festival. In pairs: Use the questions to discuss the points on the mind map below and write in your own ideas.(Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn là thành viên của ban văn hóa của một thị trấn nhỏ trong nước và đang lên kế hoạch cho một lễ hội truyền thống. Theo cặp: Sử dụng các câu hỏi để thảo luận về các điểm trong sơ đồ tư duy dưới đây và viết ra ý tưởng của riêng bạn.)

– Which festival should we celebrate?(Lễ hội nào chúng ta nên ăn mừng?)

– Where and when should we celebrate the festival?(Chúng ta nên tổ chức lễ hội ở đâu và khi nào?)

– How much is it?(Cái này giá bao nhiêu?)

– What activities should we have at the festival?(Những hoạt động chúng ta nên có tại lễ hội?)

– What food should we have at the festival?(Những món ăn chúng ta nên có tại lễ hội?)

Gợi ý:

Name of festivals: Mid-Autumn Festival

Place: Hanoi

Date/Time: The 15th day of the 8th lunar month

Cost: Free for everyone

Activities: releasing lanterns and watching lion dance

Food: moon cake and jasmine tea

Hướng dẫn dịch:

Tên lễ hội: Tết Trung thu

Địa điểm: Hà Nội

Ngày giờ: Ngày 15 tháng 8 âm lịch

Chi phí: Miễn phí cho mọi người

Hoạt động: thả đèn lồng và xem múa lân

Thức ăn: bánh trung thu và trà lài

Let’s Write! (trang 23 sgk Tiếng Anh 8 iLearn Smart World)

Now, write the announcement for the festival you planned in Speaking. Use the Writing Skill box and your speaking notes to help you. Write 80 to 100 words.(Bây giờ, hãy viết thông báo cho lễ hội mà bạn đã lên kế hoạch trong phần Nói. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 80 đến 100 từ.)

Gợi ý:

Mid-Autumn Festival 2023

We are pleased to announce the Mid-Autumn Festival 2023 will take place in Hanoi on the 15th day of the 8th lunar month from 7pm to 10pm.

This is a free event for everyone. There are many activities and traditional foods to enjoy.

You will be able to go to the field and enjoy activities such as street music performance and lion dance. Enjoy various traditional foods such as moon cakes and jasmine tea

Bring your family and friends!

Hướng dẫn dịch:

Tết trung thu 2023

Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ hội Trung thu năm 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 8 âm lịch từ tối đa 7 giờ đến tối đa 10 giờ.

Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người. Có rất nhiều hoạt động và các loại thực phẩm truyền thống để thưởng thức.

Bạn sẽ được thả đèn đồng và thưởng thức các hoạt động như biểu diễn âm nhạc đường phố và múa lân. Thưởng thức các loại thực phẩm truyền thống khác nhau như bánh trung thu và trà lài

Hãy mang theo gia đình và bạn bè của bạn!

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the Country hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 2

 • Unit 2 Lesson 1 (trang 14, 15, 16, 17 Tiếng Anh 8 Smart World)

 • Unit 2 Lesson 2 (trang 18, 19, 20, 21 Tiếng Anh 8 Smart World)

 • Unit 2 Review (trang 86, 87 Tiếng Anh 8 Smart World)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 8 iLearn Smart World hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Semester 1 Mid-term Review
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Protecting the Environment
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Disasters
 • Tiếng Anh 8 Semester 1 Final Review
 • Tiếng Anh 8 Semester 1 Project (Optional)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button