Tiếng anh

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

Bài 2

2. Read the email and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc email và nối các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

1. showed or presented

2. following tradition

3. nice, interesting

4. event or celebration

To: sue@fastmail.com

Subject: A water puppet show

Dear Sue,

How are things with you? I arrived in Viet Nam three days ago, and everything is perfect.

Yesterday I went to see a puppet show at a theatre in the centre of Ha Noi. The show was fantastic! The artists performed the show in a pool. They stood behind a screen. They used strings under the water to control the puppets and make them move on the water! The show was about rice farming and a festival in a village. People say that these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam. Water puppetry is a special traditional art form. People love it, and most tourists coming to Viet Nam love to see it. I wish you were here with me. See you next week.

Love,

Mary

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tới: sue@fastmail.com

Chủ đề: Múa rối nước

Sue thân mến,

Mọi việc với bạn thế nào? Tôi đến Việt Nam ba ngày trước, và mọi thứ đều hoàn hảo.

Hôm qua tôi đi xem múa rối ở một nhà hát ở trung tâm Hà Nội. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời! Các nghệ sĩ biểu diễn chương trình trong một bể bơi. Họ đứng sau một bức bình phong. Họ sử dụng dây dưới nước để điều khiển các con rối và làm cho chúng di chuyển trên mặt nước! Chương trình nói về việc trồng lúa và lễ hội ở một ngôi làng. Mọi người nói rằng những chương trình này là bình thường về cuộc sống hàng ngày ở các vùng quê Việt Nam. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt. Mọi người yêu thích nó và hầu hết khách du lịch đến Việt Nam đều thích xem nó. Ước gì bạn ở đây với tôi. Gặp lại bạn vào tuần tới.

Đọc thêm:  "Vui Vẻ" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Yêu và quý,

Mary

Lời giải chi tiết:

1. showed or presented – performed

(thể hiện hoặc trình bày – trình diễn)

2. following tradition – traditional

(theo truyền thống – thuộc về truyền thống)

3. nice, interesting- fantastic

(tuyệt vời, thú vị – xuất sắc, hay)

4. event or celebration – festival

(sự kiện hoặc sự tổ chức lễ kỉ niệm – lễ hội)

Related Articles

Back to top button