Tiếng anh

Tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2 trang 43, 44 – Global Success Kết nối tri thức

Tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2 trang 43, 44 – Kết nối tri thức

1 (trang 43 SGK Tiếng Anh 7): Write “like/ as/ different” in the gaps. (Viết “like/ as/ different” vào khoảng trống.)

1. This camera is not as expensive … I thought at first.

2. Her room is lovely. It is … a princess’s room.

3. You like folk songs; I like pop music. Your taste is … from mine.

4. My dad is not always as busy … my mum.

5. Some of us think that Spiderman 2 is not too … from Spiderman 1.

Đáp án:

1. as

2. like

3. different

4. as

5. different

Hướng dẫn dịch:

1. Máy ảnh này không đắt như tôi nghĩ lúc đầu.

2. Căn phòng của cô ấy thật đáng yêu. Nó giống như một căn phòng của công chúa.

3. Bạn thích những bài hát dân ca; Tôi thích nhạc pop. Khẩu vị của bạn khác với tôi.

4. Không phải lúc nào bố tôi cũng bận như mẹ tôi.

5. Một số người trong chúng ta nghĩ rằng Người nhện 2 không quá khác biệt so với Người nhện 1.

2 (trang 43 SGK Tiếng Anh 7): Finish the second sentence in each pair, using “like, as … as, or different from” (Kết thúc câu thứ hai trong mỗi cặp, sử dụng “like, as … as, or different from”)

1. Rock is very exciting. It is not like country music.

› Rock is very … country music.

2. Composer Hang Long wrote many good songs for children. Composer Pham Tuyen also wrote many good songs for children.

Đọc thêm:  "Cờ Lê" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

› Composer Hong Long, … Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

3. The Vatican Museum has excellent works of art. The Louvre Museum has excellent works of art too.

› The Vatican Museum’s works of art are … excellent … the Louvre Museum’s works of art.

4. A vacation on the beach is relaxing, while a vacation in a big city may not be.

› A vacation on the beach is … a vacation in a big city.

5. City life is busy, but country life is peaceful.

› City life is not … beautiful … country life.

Đáp án:

1. Rock is very different from country music.

2. Composer Hong Long, like Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

3. The Vatican Museum’s works of art are as excellent as the Louvre Museum’s works of art.

4. A vacation on the beach is different from a vacation in a big city.

5. City life is not as beautiful as country life.

Hướng dẫn dịch:

1. Rock rất khác với nhạc đồng quê.

2. Nhạc sĩ Hồng Long cũng như Phạm Tuyên, đã viết rất nhiều bài hát hay cho thiếu nhi.

3. Các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Vatican cũng xuất sắc như các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Louvre.

4. Một kỳ nghỉ trên bãi biển khác với một kỳ nghỉ ở một thành phố lớn.

5. Cuộc sống thành phố không đẹp bằng cuộc sống thôn quê.

3 (trang 44 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using “like, as … as, or different from” (Làm việc theo cặp. So sánh hai bảo tàng: Lịch sử và Khoa học, sử dụng “like, as … as, or different from”)

Đọc thêm:  Due to là gì? Kiến thức chung về cấu trúc Due to trong tiếng Anh

Tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2 (ảnh 1)

Gợi ý:

1. History is not as modern as Science.

2. History is friendly like Science.

3. Science is not as interesting as History.

4. History is as expensive as Science.

Hướng dẫn dịch:

1. Lịch sử không hiện đại bằng Khoa học.

2. Lịch sử thân thiện như Khoa học.

3. Khoa học không thú vị bằng Lịch sử.

4. Lịch sử cũng đắt như Khoa học.

4 (trang 44 SGK Tiếng Anh 7): Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. (Viết lại các câu, sử dụng các từ đã cho ở đầu.)

Tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2 (ảnh 2)

Đáp án:

1. I think comedies are not as interesting as action.

2. Our history homework is not as difficult as our maths homework.

3. This year’s music contest is not like last year’s.

4. The charcters in the film are different from the charcters in the play.

5. That picture is not as bright as this picture.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi nghĩ phim hài không thú vị bằng hành động.

2. Bài tập về lịch sử của chúng tôi không khó như bài tập về toán của chúng tôi.

3. Cuộc thi âm nhạc năm nay không giống năm ngoái.

4. Người vẽ bùa trong phim khác với người vẽ trong vở kịch.

5. Bức tranh đó không sáng bằng bức tranh này.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 40,41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2. What are Trang and Nick talking…

Đọc thêm:  21 tính từ nói về sự “xinh đẹp” trong tiếng Anh

A closer look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen and repeat these words…2. Match a word in A with a word…

Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write “like/ as/ different” in the gaps…2. Finish the second sentence ineach pair…

Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures…2. Read the email and match the…

Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with… 2. Listen to a man talking about…

Looking back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each…2. Fill in each gap with a word or…

Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs…2. Work in groups. Imagine that you are…

Related Articles

Back to top button