Tiếng anh

Tiếng Anh 6 Unit 11: Project Soạn Anh 6 trang 57 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

1. What can you see in each picture?

What did people use to make the things in the pictures?

2. Now work in pairs or in groups to complete the project.

  • Choose a used object (a bottle, a sheet of paper, etc.).
  • Make something new from it and decorate it.
  • Bring it to class.
  • Do a “show and tell” about it.

3. Listen to other presentations and decide which is the best.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh?

Người ta đã sử dụng gì để làm ra những thứ trong tranh?

2. Bây giờ làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để hoàn thành dự án.

  • Chọn một đồ vật đã sử dụng (một cái chai, một tờ giấy, v.v.).
  • Làm một cái gì đó mới từ nó và trang trí nó.
  • Mang vào lớp.

– Làm một “chương trình và kể” về nó.

Trả lời:

1. In the first picture, I can see a beautiful bookcase with many pens inside.

In the second picture, I can see small trees inside coconut shells.

In the third picture, I can see beautiful flower vases made from tins.

2. These are beautiful flower vases made from old plastic bottles. We wash used water bottles and cut them into different shapes. We also cover them with old gift wraps. What do you think of our products?

These are beautiful flower vases made from old plastic bottles. We wash used water bottles and cut them into different shapes. We also cover them with old gift wraps. What do you think of our products?

Đọc thêm:  Getting started trang 58 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Dịch câu trả lời

1. Trong bức hình đầu tiên, tôi có thể thấy một hộp đựng sách rất đẹp với nhiều bút bên trong.

Trong bức tranh thứ hai, tôi có thể nhìn thấy những cây nhỏ bên trong gáo dừa.

Trong bức tranh thứ ba, tôi có thể thấy những lọ hoa xinh đẹp được làm từ hộp thiếc.

2. Đây là những lọ hoa xinh xắn được làm từ chai nhựa cũ. Chúng tôi rửa những chai nước đã qua sử dụng và cắt chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Chúng tôi cũng bọc chúng bằng những gói quà cũ. Nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi?

Đây là những lọ hoa xinh xắn được làm từ chai nhựa cũ. Chúng tôi rửa những chai nước đã qua sử dụng và cắt chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Chúng tôi cũng bọc chúng bằng những gói quà cũ. Nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi?

Related Articles

Back to top button