Tiếng anh

Communication – Unit 4. My Neighbourhood – Tiếng Anh 6 – Global Success

Bài 4

4. Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City.

(Nhìn vào bản đồ bên dưới và tạo một bài hướng dẫn cho quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.)

Remember to:

(Nhớ: )

– Give directions to at least three different places;

(Hướng dẫn đến ít nhất 3 địa điểm khác nhau;)

– Use first, then, after that and finally to link your directions.

(Sử dụng first, then, after và finnally để liên kết các chỉ dẫn.)

Let’s start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Ba Trung Street now. First, go to… .

Lời giải chi tiết:

Let’s start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Ba Trung Street now. First, go to Duc Ba cathedral. To get there, go straight along the street for 2 minutes then take the first turning on the right, keep going straight, Duc Ba cathedral is in front of your eyes. Next, we go to Thong Nhat palace. Go straight along Nguyen Du street then take the first turning on the right, go straight and it’s on your right. Finally, go to the Sai Gon opera house. Go straight along Le Duan street and take the second turning on the right, keep going straight for 10 minutes, the Sai Gon opera house is on your right.

Tạm dịch:

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng ta tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chúng ta đang ở đường Hai Bà Trưng. Đầu tiên, bạn hãy đến nhà thờ Đức Bà. Để đến đó, bạn đi thẳng theo con đường này khoảng 2 phút sau đó rẽ phải thứ nhất, tiếp tục đi thẳng là nhà thờ Đức Bà đã hiện ra trước mắt. Tiếp theo, chúng ta đến Dinh Thống Nhất. Đi thẳng theo đường Nguyễn Du sau đó rẽ phải đầu tiên, đi thẳng và nó ở bên phải của bạn. Cuối cùng là đến nhà hát Sài Gòn. Đi thẳng theo đường Lê Duẩn và rẽ phải ở ngã rẽ thứ 2, đi thẳng khoảng 10 phút là đến nhà hát Sài Gòn bên phải của bạn.

Đọc thêm:  CẤU TRÚC BY THE TIME LÀ GÌ? PHÂN BIỆT BY THE TIME VỚI WHEN/ UNTIL

Related Articles

Back to top button