Tiếng anh

Skills – Review 4 – Tiếng Anh 6 – Global Success

Bài 1

Reading

1. Read the text and choose the correct answer A, B or C for each of the questions.

(Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C cho mỗi câu hỏi.)

What will our houses in the future be like?

In the future, the places we live in and the ways we live will change a lot. Our houses will be more eco-friendly. We won’t use electricity. We will use wind energy or solar energy instead. We will use our voices to control our houses. It’ll make our lives more comfortable. There will be underground cities. There will be cities in the air and on other planets, too. We’ll have to build cities there because there will be too many people and not enough land for houses or buildings.

1. Scientists predict where and how we live in the future _________.

A. will change a lot

B. will not change much

C. will change only a intthe

2. According to the text, which of the following is NOT true about future houses?

A. They’ll be more eco-friendly.

B. They’ll use electricity.

C. They’ll use wind energy.

3. We will control our future houses _________.

A. with our voices

B. by clapping our hands

C. with mobile phones

4. There will be cities in the air, on other planets, and underground because _________.

A. we wont have enough land to build houses on

B. living there will be more comfortable

C. life on the Earth will become boring

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đọc thêm:  8 Cách phát âm U trong tiếng Anh chuẩn người bản ngữ - Monkey

Ngôi nhà của chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào?

Trong tương lai, những nơi chúng ta đang sống và cách chúng ta sống sẽ thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà của chúng ta sẽ thân thiện với môi trường hơn. Chúng tôi sẽ không sử dụng điện. Thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời. Chúng tôi sẽ sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát ngôi nhà của chúng tôi. Nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi thoải mái hơn. Sẽ có những thành phố ngầm. Sẽ có những thành phố trên không và trên các hành tinh khác. Chúng ta sẽ phải xây dựng các thành phố ở đó vì sẽ có quá nhiều người và không đủ đất để xây nhà hoặc xây dựng.

Lời giải chi tiết:

1. A 2. B 3. A 4. A

1 – A. Scientists predict where and how we live in the future will change a lot.

(Các nhà khoa học dự đoán nơi và cách chúng ta sống trong tương lai sẽ thay đổi rất nhiều.)

2 – B. According to the text, which of the following is NOT true about future houses? – They’ll use electricity.

(Theo văn bản, điều nào sau đây KHÔNG đúng về ngôi nhà trong tương lai? – Chúng sẽ sử dụng điện.)

3 – A. We will control our future houses with our voices.

(Chúng tôi sẽ kiểm soát ngôi nhà tương lai của mình bằng giọng nói của mình.)

Đọc thêm: 

4 – A. There will be cities in the air, on other planets, and underground because we won’t have enough land to build houses on.

(Sẽ có những thành phố trên không, trên các hành tinh khác và dưới lòng đất vì chúng ta sẽ không có đủ đất để xây nhà.)

Related Articles

Back to top button