Tiếng anh

Unit 5 lớp 12: Speaking trang 63

Tiếng Anh 12 Unit 5: Speaking trang 63

Video giải Tiếng Anh 12 Unit 5: Cultural identity: Speaking

Maintaining cultural identity (Duy trì bản sắc văn hóa)

1. (Trang 63 – Tiếng anh 12): Work with a partner. Discuss and decide if activities (1-4) can help people to maintain their cultural identity. Match each of them with its reasons (a-d).

(Làm việc cùng người bạn. Thảo luận và quyết định nếu hoạt động (1-4) có thể giúp mọi người để duy trì bản sắc văn hóa của họ. Khớp hoạt động với lý do của nó (a-d).)

Unit 5 lớp 12: Speaking trang 63

Đáp án:

1-c

2-a

3-d

4-b

1. preserving native language: develops intellectual abilities; shapes cultural identity

(bảo tồn ngôn ngữ bản xứ: phát triển khả năng trí tuệ; định hình bản sắc văn hóa)

2. wearing traditional clothing: represents national identities; reflects climatic conditions

(mặc quần áo truyền thống: thể hiện bản sắc quốc gia, phản ánh điều kiện khí hậu)

3. celebrating traditional holidays: offers a sense of being rooted in native culture; brings people together

(kỷ niệm ngày lễ truyền thống: mang lại cảm giác được bắt nguồn từ văn hóa bản xứ; mang mọi người lại với nhau)

4. eating traditional food: gives big appetites and adequate nutrition; strengthens cultural ties

(ăn thức ăn truyền thống: đem lại ham muốn ăn uống, thắt chặt quan hệ văn hóa)

2. (Trang 63 -Tiếng anh 12): Use ideas in 1 to fill each of the numbered spaces in the following conversation. Then practise it in groups of three.

Đọc thêm:  Project Unit 7 trang 17 SGK tiếng Anh 9 mới

(Sử dụng ý tưởng trong 1 để điền vào mỗi dấu cách được đánh số trong cuộc trò chuyện sau đây. Sau đó, luyện tập nó trong nhóm ba người.)

Đáp án:

1. preserve their native language

2. cultural identity

3. develop their intellectual abilities

4. shape their cultural identity

A: What do you think people should do to maintain cultural identity in the age of globalisation?

B: I believe they should preserve their native language.

C: That’s true. Language is a vital part of culture and critical to a person’s cultural identity.

A: Yes. It enables people to communicate, establish links with family and community members, and acquire and value their native culture.

B: I can’t agree more. It is said that peoples’ first language helps them develop their intellectual abilities and shape their cultural identity.

C: That’s absolutely correct. Do you have any anything else to add?

Tạm dịch:

A: Bạn nghĩ mọi người nên làm gì để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá?

B: Tôi tin rằng họ nên giữ nguyên ngôn ngữ bản xứ của họ.

C: Đúng thế. Ngôn ngữ là một phần quan trọng của văn hoá và quan trọng đối với con người khi nhận diện văn hóa.

A: Vâng. Nó cho phép mọi người liên lạc, liên kết với các thành viên gia đình và cộng đồng, và thu nhận và đánh giá văn hóa bản xứ của họ.

B: Tôi không thể đồng ý nhiều hơn. Người ta nói rằng ngôn ngữ thứ nhất của người dân giúp họ phát triển khả năng trí tuệ của họ và định hình văn hóa.

Đọc thêm:  Phó từ (Adverbs) là gì? Kiến thức về phó từ trong tiếng Anh!

C: Điều đó hoàn toàn chính xác. Bạn có bất cứ điều gì khác để nói thêm không?

3. (Trang 63 -Tiếng anh 12): Have a similar conversation discussing what you should do to maintain cultural identity in the age of globalisation.

(Tạo một cuộc trò chuyện tương tự thảo luận về những gì bạn nên làm để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hóa.)

Đáp án:

A: What do you think people should do to maintain cultural identity in the age of globalisation?

B: I believe they should wearing traditional clothing.

C: That’s true. Traditional clothing represents national identities and reflects climatic conditions.

A: Yes.

C: That’s absolutely correct. Do you have any anything else to add?

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn nghĩ mọi người nên làm gì để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá?

B: Tôi tin rằng họ nên mặc quần áo truyền thống.

C: Đúng thế. Quần áo truyền thống thể hiện bản sắc dân tộc và phản ánh các điều kiện khí hậu.

A: Vâng.

C: Điều đó hoàn toàn chính xác. Bạn có bất cứ điều gì khác để nói thêm không?

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 chi tiết, hay khác:

Unit 5: Getting started (trang 58,59): Listen and read.Mr Brown: Hello everybody…

Unit 5: Language (trang 60,61): Write the words or phrases given in the box next to their meanings…

Unit 5: Reading (trang 62,63): Use a dictionary to find the meaning of the words…

Đọc thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 8 8.7 Writing

Unit 5: Listening (trang 64): You are going to listen to a talk about cultural diversity in Singapore…

Unit 5: Writing (trang 65): Work in pairs. Give the reasons why language is often considered…

Unit 5: Communication and Culture (trang 66,67): Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist…

Unit 5: Looking Back (trang 68): Underline the sounds that can be affected by assimilation…

Unit 5: Project (trang 69):Work in groups of four or five. Choose one ethnic group…

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button