Tiếng anh

HỌC TỐT TIẾNG ANH

Unit 1: Life Stories – Câu chuyện cuộc đời

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 tiếng Anh 12 mới Getting Started – Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới Skills – Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – trang 15 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới Project – Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới Unit 2: Urbanisation – Đô thị hóa Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 tiếng Anh 12 mới Getting Started – trang 18 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới Language – trang 20 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới Skills – Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – trang 27 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới Project – Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới

Unit 3: The Green Movement – Phong trào xanh

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 tiếng Anh 12 mới Getting Started – trang 30 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới Skills – trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới Project – Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

Review 1 (Units 1 – 2 – 3) – Tiếng Anh 12 Mới

Language – Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng Anh 12 mới Skills – Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng anh 12 mới

Đọc thêm:  Phân biệt cách dùng Miss, Mrs., Ms. và Mx.

Unit 4: The Mass Media – Truyền thông đại chúng

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 tiếng Anh 12 mới Getting Started – Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới Skills – Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới Project – trang 57 Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới

Unit 5: Cultural Identity – Bản sắc văn hóa

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 tiếng Anh 12 mới Getting Started – Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới Skills – Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới Project – Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới

Review 2 (Units 4 – 5)

Language – Review 2 (Units 4 – 5) SGK tiếng anh 12 mới Skills – Review 2 (Units 4 – 5) SGK tiếng anh 12 mới

Unit 6: Endangered Species – Các loài sắp tuyệt chủng

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 tiếng Anh 12 mới Getting Started – Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới Skills – Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới Project – Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới

Unit 7: Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo

Đọc thêm:  Cách nói “nóng” trong tiếng Anh

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 tiếng Anh 12 mới Getting Started – Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới Skills – Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới Project – trang 29 Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới

Unit 8: The World Of Work – Thế giới của công việc

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 tiếng Anh 12 mới Getting Started – Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới Skills – Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới Communication and Culture – Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới Project – Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

Review 3 (Units 6 – 7 – 8)

Language (Ngôn ngữ) – Review 3 (Units 6 – 7 – 8) SGK tiếng anh 12 mới Skills (Kỹ năng) – Review 3 (Units 6 – 7 – 8) SGK tiếng anh 12 mới

Unit 9: Choosing A Career – Lựa chọn nghề nghiệp

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 tiếng Anh 12 mới Getting Started – Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới Skills – Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới Project – Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới

Unit 10: Lifelong Learning – Học suốt đời

Đọc thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 5 Reading trang 60 - Friend plus Chân trời sáng tạo

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 tiếng Anh 12 mới Getting Started – Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới Language – Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới Skills – Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới Communication and Culture – Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới Looking back – Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới Project – Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới

Review 4 (Units 9 – 10)

Language (Ngôn ngữ) – Review 4 (Units 9 – 10) SGK tiếng anh 12 mới Skills (Kỹ năng) – Review 4 (Units 9 – 10) SGK tiếng anh 12 mới

Related Articles

Back to top button