Tiếng anh

Lời giải bài tập Review 2 lớp 11 Skills trang 64, 65 trong Review 2 Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Review 2.

Tiếng Anh 11 Review 2 Skills (trang 64, 65) – Tiếng Anh 11 Global Success

Listening

1 (trang 64 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen to a conversation between Nick and Ann. What are they talking about? (Hãy nghe đoạn hội thoại giữa Nick và Ann. Bọn họ đang nói gì thế?)

Bài nghe:

A. The effect of greenhouse gas emissions on climate

B. Ways to reduce greenhouse gas emissions

C. Ways to build green plants

Đáp án: B

Nội dung bài nghe:

Nick: This year the winter is not as cold as usual.

Ann: Yep, our planet is getting warmer because of the increasing amount of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane.

Nick: I read in an article that cows release a large amount of methane in the atmosphere.

Ann: You’re right. That’s why some companies have applied a new technology to collect methane emissions from cows and turn them into usable energy.

Nick: It’d be good if methane is put to good use since there is more of it. As the world population is increasing, more beef and dairy products will be needed. As a result, more methane will be released.

Ann: Scientists are also looking for a way to make the oceans greener because they think plants could help take in more CO2 and produce more oxygen.

Nick: Interesting! I heard about this. Yesterday, I watched a programme about a new project called NZT. It aims to collect CO2 from industrial areas and transport it to storage sites beneath the North Sea.

Ann: That’s amazing! I really hope these technologies can help reduce the greenhouse gas emissions.

Hướng dẫn dịch:

Nick: Mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm.

Ann: Đúng vậy, hành tinh của chúng ta đang trở nên ấm hơn do lượng khí nhà kính như carbon dioxide và metan ngày càng tăng.

Nick: Tôi đã đọc trong một bài báo rằng những con bò thải ra một lượng lớn khí mê-tan trong khí quyển.

Ann: Bạn nói đúng. Đó là lý do tại sao một số công ty đã áp dụng công nghệ mới để thu khí thải mê-tan từ bò và biến chúng thành năng lượng sử dụng được.

Nick: Sẽ tốt hơn nếu khí mê-tan được sử dụng tốt vì có nhiều khí mê-tan hơn. Khi dân số thế giới ngày càng tăng, sẽ cần nhiều thịt bò và các sản phẩm từ sữa hơn. Kết quả là, nhiều khí mê-tan sẽ được giải phóng.

Ann: Các nhà khoa học cũng đang tìm cách làm cho đại dương xanh hơn vì họ nghĩ rằng thực vật có thể giúp hấp thụ nhiều CO2 hơn và tạo ra nhiều oxy hơn.

Nick: Thú vị! Tôi đã nghe nói về điều này. Hôm qua, tôi đã xem một chương trình về dự án mới tên là NZT. Nó nhằm mục đích thu thập CO2 từ các khu công nghiệp và vận chuyển đến các địa điểm lưu trữ bên dưới Biển Bắc.

Ann: Thật tuyệt vời! Tôi thực sự hy vọng những công nghệ này có thể giúp giảm lượng khí thải nhà kính.

2 (trang 64 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen again. Decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Nghe một lần nữa. Quyết định xem những câu sau đây là đúng (T) hay sai (F))

Đọc thêm: 

Bài nghe:

1. Our planet is not as warm as usual.

2. Methane emissions from cows can be changed into usable energy.

3. Methane emissions will increase as a result of population growth.

4. Scientists think that green oceans can’t reduce the amount of CO2.

5. The NZT project involves the transport and storage of CO2.

Hướng dẫn dịch:

1. Hành tinh của chúng ta không ấm áp như bình thường.

2. Khí thải mê-tan từ bò có thể biến thành năng lượng sử dụng được.

3. Lượng khí thải mêtan sẽ tăng do dân số tăng.

4. Các nhà khoa học cho rằng đại dương xanh không thể giảm lượng CO2.

5. Dự án NZT liên quan đến việc vận chuyển và lưu trữ CO2.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Speaking

(trang 64 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in groups. Discuss if the following technologies mentioned in the Listening can be used in Viet Nam. Think about how they can help slow global warming (Làm việc nhóm. Thảo luận xem các công nghệ sau được đề cập trong Bài nghe có thể được sử dụng ở Việt Nam hay không. Suy nghĩ về cách họ có thể giúp làm chậm sự nóng lên toàn cầu)

– Turning methane emissions from cows into energy

– Growing plants in the ocean

– Keeping CO2 in storage sites

Gợi ý:

A: I think turning methane emissions from cows into energy is a great technology and it can be applied in Viet Nam. This will help save the local environment and provide more energy sources to the people in those areas.

B: I agree with you. There are more dairy farms in Viet Nam now as the demand for milk and beef has increased. I also think that growing plants in the ocean is worth trying. Our country has a long coastline.

A: Yes, you’re right. These underwater green carpets will help remove carbon from the atmosphere and limit global warming.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ biến khí thải mê-tan từ bò thành năng lượng là một công nghệ tuyệt vời và nó có thể được áp dụng ở Việt Nam. Điều này sẽ giúp bảo vệ môi trường địa phương và cung cấp nhiều nguồn năng lượng hơn cho người dân ở những khu vực đó.

B: Tôi đồng ý với bạn. Ngày càng có nhiều trang trại bò sữa ở Việt Nam do nhu cầu về sữa và thịt bò tăng lên. Tôi cũng nghĩ rằng việc trồng cây trong đại dương rất đáng để thử. Nước ta có bờ biển dài.

A: Vâng, bạn nói đúng. Những tấm thảm xanh dưới nước này sẽ giúp loại bỏ carbon khỏi khí quyển và hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Reading

1 (trang 64 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best title for it (Đọc văn bản và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó)

A. Youth activities in ASEAN

B. A forum for ASEAN Youth

C. ASEAN and its forum

ASEAN Youth Forum (AYF) is a programme for young people in ASEAN, which allows them to express their opinions and fight for their right to live in a sustainable and caring regional community. Its members regularly hold meetings and workshops to discuss the problems facing young people in ASEAN and how to address them. AYF also organises Youth: Open Space- an online space for young Southeast Asians to meet, connect, share and talk about current issues such as climate change, health, education, technology and online security.

Đọc thêm:  Quả trứng tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Over the past decade, AYF has had meetings in all ASEAN countries. It has connected thousands of young leaders from Southeast Asia, who meet to discuss and suggest strategies for making ASEAN a better community. These conferences aim to improve young people’s leadership skills and strengthen regional unity.

Hướng dẫn dịch:

Diễn đàn Thanh niên ASEAN (AYF) là một chương trình dành cho những người trẻ tuổi ở ASEAN, cho phép họ bày tỏ ý kiến ​​của mình và đấu tranh cho quyền được sống trong một cộng đồng khu vực bền vững và quan tâm. Các thành viên của nó thường xuyên tổ chức các cuộc họp và hội thảo để thảo luận về các vấn đề mà thanh niên ở ASEAN đang phải đối mặt và cách giải quyết chúng. AYF cũng tổ chức Youth: Open Space – một không gian trực tuyến dành cho giới trẻ Đông Nam Á gặp gỡ, kết nối, chia sẻ và trò chuyện về các vấn đề hiện tại như biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, công nghệ và an ninh trực tuyến.

Trong thập kỷ qua, AYF đã có các cuộc họp ở tất cả các nước ASEAN. Nó đã kết nối hàng ngàn nhà lãnh đạo trẻ từ Đông Nam Á, những người gặp gỡ để thảo luận và đề xuất các chiến lược để biến ASEAN thành một cộng đồng tốt hơn. Các hội nghị này nhằm cải thiện kỹ năng lãnh đạo của giới trẻ và tăng cường sự thống nhất trong khu vực.

Đáp án: B

2 (trang 65 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text again and answer each question below with no more than THREE words (Đọc lại văn bản và trả lời mỗi câu hỏi bên dưới với không quá BA từ)

1. In what kind of community do young people in ASEAN want to live?

2. What do AYF members regularly have?

3. What’s the name of their online platform?

4. In which countries has AYF had meetings?

5. What do the AYF conferences aim to strengthen?

Đáp án:

1. Sustainable and caring

2. Meetings and workshops

3. Youth: Open Space

4. All ASEAN members

5. Regional unity

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh niên ASEAN muốn sống trong cộng đồng nào? – Bền vững và chu đáo.

2. Thành viên AYF thường xuyên có gì? – Họp và hội thảo.

3. Tên nền tảng trực tuyến của họ là gì? – Tuổi Trẻ: Không Gian Rộng Mở.

4. AYF đã tổ chức các cuộc họp ở những quốc gia nào? – Tất cả các thành viên ASEAN

5. Hội nghị AYF nhằm củng cố điều gì? – Đoàn kết khu vực.

Writing

(trang 65 Tiếng Anh 11 Global Success): Write a proposal (120-150 words) to Youth: Open Space for a youth event to slow climate change in ASEAN countries. Use the following notes and outline to help you (Viết một đề xuất (120-150 từ) cho Thanh niên: Không gian mở cho một sự kiện thanh niên nhằm làm chậm biến đổi khí hậu ở các nước ASEAN. Sử dụng các ghi chú và phác thảo sau đây để giúp bạn)

Gợi ý:

Title: ASEAN GREEN WEEK

To: Youth – Open Space

Time: The first week of August/ every year

Prepared by: Students from Chu Van An High school

Đọc thêm:  Giải bài tập tiếng Anh 7

Introduction: Climate change is a serious problem in ASEAN because it is one of the regions most affected by it. We’d like to organise an ASEAN Green Week to help limit climate change in ASEAN countries.

Event summary: The event will take place in all ASEAN member countries during the first week of August. The young people in ASEAN will be the main participants in this event. They will take part in activities such as cycling or going to school or work by public transport, planting trees and organising clean-up events in the community.

Goals and benefits: This event aims at reducing the amount of carbon dioxide, which is the main cause of global warning, and raising young people’s awareness of environmental protection in ASEAN. It will help ASEAN countries adopt healthier lifestyles and live in a cleaner environment.

Conclusion: We really hope you will consider our proposal as we think that climate change is a pressing issue in ASEAN that needs to be solved as soon as possible.

Hướng dẫn dịch:

Tiêu đề: TUẦN LỄ XANH ASEAN

Kính gửi: Tuổi Trẻ – Không Gian Mở

Thời gian: Tuần đầu tiên của tháng 8/ hàng năm

Người lập: Học sinh trường THPT Chu Văn An

Giới thiệu: Biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng trong ASEAN vì đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng tôi muốn tổ chức Tuần lễ xanh ASEAN để giúp hạn chế biến đổi khí hậu ở các nước ASEAN.

Tóm tắt sự kiện: Sự kiện sẽ diễn ra ở tất cả các nước thành viên ASEAN trong tuần đầu tiên của tháng 8. Những người trẻ tuổi trong ASEAN sẽ là những người tham gia chính trong sự kiện này. Họ sẽ tham gia các hoạt động như đạp xe hoặc đi học hoặc đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng, trồng cây và tổ chức các sự kiện dọn dẹp trong cộng đồng.

Mục tiêu và lợi ích: Sự kiện này nhằm giảm thiểu lượng khí carbon dioxide, nguyên nhân chính gây cảnh báo toàn cầu, đồng thời nâng cao nhận thức của giới trẻ về bảo vệ môi trường trong ASEAN. Nó sẽ giúp các nước ASEAN áp dụng lối sống lành mạnh hơn và sống trong một môi trường sạch hơn.

Kết luận: Chúng tôi thực sự hy vọng bạn sẽ xem xét đề xuất của chúng tôi vì chúng tôi cho rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề cấp bách trong ASEAN cần được giải quyết càng sớm càng tốt.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Review 2 hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Review 2 Language (trang 62, 63)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button