Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 11 Speaking trang 70, 71 trong Unit 6: Preserving our heritage Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 6.

Tiếng Anh 11 Unit 6 Speaking (trang 70, 71) – Tiếng Anh 11 Global Success

Preserving cultural heritage

1 (trang 70 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Match the ways to preserve our heritage with the reasons for doing so. (Làm việc theo cặp. Nối những cách để bảo tồn di sản của chúng ta với những lý do để làm như vậy)

Ways

Reasons

1. Learning about cultural heritage at school

a. Spreading information to more people quickly

2. Promoting cultural heritage on social media

b. Helping students understand the value of cultural heritage

3. Organising competitions to find good ideas for preserving our heritage

c. Making cultural heritage more widely known to people around the world

4. Introducing cultural heritage to foreign visitors through tourism activities

d. Encouraging people to get more involved

Đáp án:

1. b

2. a

3. d

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. Tìm hiểu di sản văn hóa trong trường học

– b. Giúp học sinh hiểu giá trị của di sản văn hóa

2. Quảng bá di sản văn hóa trên mạng xã hội

– d. Truyền bá thông tin đến nhiều người một cách nhanh chóng

3. Tổ chức các cuộc thi tìm ý tưởng bảo tồn di sản

– c. Khuyến khích mọi người tham gia nhiều hơn

4. Giới thiệu di sản văn hóa với du khách nước ngoài thông qua hoạt động du lịch

– a. Làm cho di sản văn hóa được mọi người trên khắp thế giới biết đến rộng rãi hơn

2 (trang 70 Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversation with the words and phrase in the box. Then practise It in pairs. (Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ và cụm từ trong hộp. Sau đó thực hành Nó theo cặp)

A. Well

B. Right

C. Really

D. Let me think

Nam: What do you think is the best way to preserve cultural heritage?

Anna: (1) _____________. The best way to preserve it is to raise people’s awareness of its importance.

Nam: (2) _____________. We can set up school jobs for students to learn about forms of cultural heritage, such as folk music, singing, or dancing.

Đọc thêm:  PCS Là Gì? Khi Thuật Ngữ Trở Nên Phổ Biến Trong Cuộc Sống

Anna: (3) ____________, our classmates will show no interest in such clubs.

Nam: (4) ____________? Why do you think so?

Anna: Traditional arts are not fashionable. There are so many other exciting things for us to do.

Nam: That’s why it’s important to make such clubs more interesting for teenagers.

Đáp án:

1. D

2. B

3. A

4. C

Hướng dẫn dịch:

Nam: Bạn nghĩ cách tốt nhất để bảo tồn di sản văn hóa là gì?

Anna: Chà. Cách tốt nhất để bảo tồn nó là nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của nó.

Nam: Để anh suy nghĩ. Chúng ta có thể tổ chức các công việc ở trường để học sinh tìm hiểu về các hình thức di sản văn hóa, chẳng hạn như âm nhạc dân gian, ca hát hoặc khiêu vũ.

Anna: Thực sự, các bạn cùng lớp của chúng tôi sẽ không quan tâm đến những câu lạc bộ như vậy.

Nam: D. Phải không? Tại sao bạn nghĩ vậy?

Anna: Nghệ thuật truyền thống không hợp mốt. Có rất nhiều điều thú vị khác để chúng ta làm.

Nam: Đó là lý do tại sao điều quan trọng là làm cho những câu lạc bộ như vậy trở nên thú vị hơn đối với thanh thiếu niên.

3 (trang 71 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Make a similar conversation about ways to preserve cultural heritage. Use the ideas in 1, the model in 2, and the tips above to help you. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về cách bảo tồn di sản văn hóa. Sử dụng các ý tưởng trong phần 1, mô hình trong phần 2 và các mẹo ở trên để giúp bạn)

Gợi ý:

Tom: What do you think are some other ways we can preserve cultural heritage?

Lisa: One idea could be promoting cultural heritage on social media. That way, we can reach a wider audience and spread information more quickly.

Tom: That’s a great idea. Another way could be organizing competitions to find good ideas for preserving our heritage. This could encourage people to get more involved and come up with innovative solutions.

Lisa: Yes, and we could also introduce cultural heritage to foreign visitors through tourism activities. This could help people around the world learn more about our culture and appreciate its value.

Đọc thêm:  CÂU MỆNH LỆNH & CÂU CẢM THÁN  (IMPERATIVE SENTENCE & EXCLAMATORY SENTENCE)

Tom: Another way could be learning about cultural heritage at school. By introducing it in the curriculum, we can help students understand the value of cultural heritage and inspire them to take action to preserve it.

Lisa: Absolutely. By using these different ways, we can make cultural heritage more widely known and encourage more people to get involved in its preservation.

Hướng dẫn dịch:

Tom: Bạn nghĩ một số cách khác chúng ta có thể bảo tồn di sản văn hóa là gì?

Lisa: Một ý tưởng có thể là quảng bá di sản văn hóa trên mạng xã hội. Bằng cách đó, chúng tôi có thể tiếp cận nhiều đối tượng hơn và truyền bá thông tin nhanh hơn.

Tom: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Một cách khác có thể là tổ chức các cuộc thi để tìm ra những ý tưởng hay để bảo tồn di sản của chúng ta. Điều này có thể khuyến khích mọi người tham gia nhiều hơn và đưa ra các giải pháp sáng tạo.

Lisa: Vâng, và chúng tôi cũng có thể giới thiệu di sản văn hóa cho du khách nước ngoài thông qua các hoạt động du lịch. Điều này có thể giúp mọi người trên khắp thế giới tìm hiểu thêm về văn hóa của chúng tôi và đánh giá cao giá trị của nó.

Tom: Một cách khác có thể là học về di sản văn hóa ở trường. Bằng cách đưa nó vào chương trình giảng dạy, chúng ta có thể giúp học sinh hiểu được giá trị của di sản văn hóa và truyền cảm hứng cho các em hành động để bảo tồn nó.

Lisa: Chắc chắn rồi. Bằng cách sử dụng những cách khác nhau này, chúng ta có thể làm cho di sản văn hóa được biết đến rộng rãi hơn và khuyến khích nhiều người hơn tham gia vào việc bảo tồn di sản đó.

4 (trang 71 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in groups. Think of a form of cultural heritage (such as a tradition, a festival, or a form of music), and discuss ways to preserve it. Report your group’s ideas to the whole class. (Làm việc nhóm. Hãy nghĩ về một dạng di sản văn hóa (chẳng hạn như một truyền thống, một lễ hội hoặc một loại hình âm nhạc) và thảo luận về các cách để bảo tồn nó. Báo cáo ý tưởng của nhóm bạn với cả lớp)

Đọc thêm:  Màu cam sáng tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Gợi ý:

Our cultural heritage is a local festival that celebrates the harvest season. To preserve it, we can involve more people in the planning and organization of the festival, especially young people. We can also promote the festival on social media to attract more visitors and raise awareness about its significance. Additionally, we can hold workshops to teach traditional crafts and cooking methods associated with the festival.

Hướng dẫn dịch:

Di sản văn hóa của chúng tôi là một lễ hội địa phương kỷ niệm mùa thu hoạch. Để bảo tồn nó, chúng ta có thể lôi kéo nhiều người hơn vào việc lập kế hoạch và tổ chức lễ hội, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Chúng ta cũng có thể quảng bá lễ hội trên mạng xã hội để thu hút nhiều du khách hơn và nâng cao nhận thức về ý nghĩa của nó. Ngoài ra, chúng ta có thể tổ chức các hội thảo để dạy nghề truyền thống và phương pháp nấu ăn liên quan đến lễ hội.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 6

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Getting Started (trang 66, 67)

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Language (trang 67, 68)

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Reading (trang 69, 70)

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening (trang 71)

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Writing (trang 72)

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Communication and Culture (trang 73, 74)

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Looking Back (trang 74, 75)

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Project (trang 75)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 7: Education options for school-leavers
 • Tiếng Anh 11 Unit 8: Becoming independent
 • Tiếng Anh 11 Review 3
 • Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues
 • Tiếng Anh 11 Unit 10: The ecosystem

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button