Tiếng anh

Unit 6 lớp 10: Grammar trang 8

Tiếng Anh 10 Unit 6: Grammar trang 8

1. (Trang 8 – Tiếng anh 10) Choose the right modals in brackets to complete the sentences.

(Chọn động từ khiếm khuyết đúng trong ngoặc đơn để hoàn thành câu.)

Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 Getting Started trang 6 - 7 (ảnh 1)

Đáp án:

1. shouldn’t

5. Will

2. must

6. mustn’t

3. May

7. can

4. might

Hướng dẫn chi tiết:

1. Vài người nghĩ rằng phụ nữ đã kết hôn không nên theo đuổi sự nghiệp.

2. Chúng ta phải dừng lại khi đèn giao thông màu đỏ.

3. ‘Nam sinh có thể học công việc may vá và nấu nướng không?’ – ‘Được, dĩ nhiên rồi.’

4. Nhớ mang theo một áo mưa bên bạn. Lát nữa trời có thể mưa.

5. Bạn sẽ nói chuyện với ba mẹ bạn trước khi bạn quyết định tham gia lực lượng cảnk sát chứ Mai?

6. Bạn không được hái hoa. Bạn không thấy bảng à?

7. Em tôi giỏi nấu ăn và nó có thể nấu rất ngon.

2. (Trang 8 – Tiếng anh 10) Read the following sentences from GETTING STARTED. Underline the passive voice with modals. Check with your partner.

(Đọc những câu sau đây từ phần Getting started. Gạch dưới thể bị động với động từ khiếm khuyết. Kiểm tra với bạn em.)

Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 Getting Started trang 6 - 7 (ảnh 2)

Đáp án:

1. may be kept

3. shouldn’t be allowed

2. might be forced

4. should be eliminated

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đoán họ bị giữ ở nhà để làm việc nhà

2. Họ có thể bị bắt làm việc ở nhà và trên đồng

Đọc thêm: 

3. Một vài người nói rằng nữ sinh học kém hơn nam sinh nên họ không nên được đi học

4. Phân biệt giới tính cần được loại bỏ để mà tất cả mọi người đều có cơ hội bình đẳng trong giáo dục

3. (Trang 8 – Tiếng anh 10) Rewrite the following sentences, using the passive voice.

(Viết lại những câu sau, sử dụng thể bị động.)

Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 Getting Started trang 6 - 7 (ảnh 3)

Đáp án:

1. Lan might be chosen (by our class) to represent us in the School Youth Union.

2.Will Korean be taught in our school next year?

3. The instructions must be followed strictly.

4. Sugary food should not be eaten by very young children.

5. Men and women should be given equal rights to education and employment.

6. Hopefully, a planet similar to earth will be discovered by scientists

7. I think discrimination against women and girls can be reduced by us.

Hướng dẫn dịch:

1.Lớp chúng tôi sẽ chọn Lan làm đại diện trong trong đoàn thanh niên trường

2. Liệu trường mình có dạy tiếng Hàn năm sau không?

3. Học sinh phải tuân thủ nội quy một cách nghiêm túc

4. Trẻ em còn quá nhỏ không nên ăn thức ăn có đường

5. Đàn ông và phụ nữ nên được có quyền bình đẳng trong giáo dục và việc làm

6. Hy vọng hành tinh giống trái đất sẽ được các nhà khoa học khám phá ra

7. Tôi nghĩ sự bất bình đẳng đối với phụ nữ cần phải được giảm đi

Đọc thêm: 

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 chi tiết, hay khác:

Unit 6: Getting Started (trang 6, 7): Listen and read…

Unit 6: Language (trang 7): Match each words with its definition. Then practice reading the words out loud…

Unit 6: Reading (trang 8, 9): Look at the symbols. What do they stand for…

Unit 6: Speaking (trang 10): Read the following phrases and sentences. Write A if it expresses an agreement…

Unit 6: Listening (trang 11): Look at the picture. The man and the woman do the same work…

Unit 6: Writing (trang 11, 12): The following text about the advantages of…

Unit 6: Communication and culture (trang 13): Read the following statements about achievements in addressing gender equality in Viet Nam…

Unit 6: Looking back (trang 14): Put the following two-syllable words in the correct columns according to their stress patterns…

Unit 6: Project (trang 15): Do a survey. Find out…

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button