Tiếng anh

SBT Tiếng Anh 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary 2024

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary – Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 45 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Find eight words you have learnt in this unit and write them in the space (Tìm 8 từ bạn đã học trong bài này và viết chúng vào chỗ trống)

Đáp án:

Bài 2 (trang 45 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the sentences using the correct forms of the words in 1 if necessary. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của các từ trong 1 nếu cần.)

1. She’s studying at a medical school to become a …

2. We were lucky to have Mr Xuan Truong as our first … teacher in our primary school.

3. Boys and girls are not always … equally around the world.

4. A … teacher needs a lot of patience and passion.

5. The same job opportunities should be given to both ….

6. It’s necessary for an airline … to have good health.

7. Women can work as science and technical … in the army.

8. Giris and women should never stop fighting for … rights.

Đọc thêm:  CÂU GHÉP TRONG TIẾNG ANH VÀ MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT!

Đáp án:

1. surgeon

2. male

3. treated

4. kindergarten

5. genders

6. pilot

7. officer

8. equal

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đang học tại một trường y khoa để trở thành một bác sĩ phẫu thuật.

2. Chúng tôi thật may mắn khi có thầy Xuân Trường là giáo viên nam đầu tiên của chúng tôi ở trường tiểu học của chúng tôi.

3. Con trai và con gái không phải lúc nào cũng được đối xử bình đẳng trên khắp thế giới.

4. Một giáo viên mẫu giáo cần rất nhiều kiên nhẫn và đam mê.

5. Cơ hội việc làm giống nhau nên được trao cho cả hai giới.

6. Đối với một phi công hàng không thì cần phải có một sức khỏe tốt.

7. Phụ nữ có thể làm cán bộ khoa học và kỹ thuật trong quân đội.

8. Giris và phụ nữ đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho quyền bình đẳng.

Bài 3 (trang 46 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

1. … might be seen as a way to protect young girls from violence

A. Child benefitB. Child marriageC. Child motherD. Child labour

2. Girls who receive a(n) … are less likely to marry young.

A. educationB. jobC. teachingD. training

3. In many places, women have to work longer to earn the same … of money as men.

A. numberB. totalC. amountD. list

Đọc thêm:  Cách phát âm Hình thức mạnh và yếu

4. Jobs that are traditionally done by women are normally … jobs.

A. well-paidB. high-payingC. well-payingD. low-paying

5. Governments, organisations, and individuals must work together to achieve gender …

A. inequalityB. differenceC. equalityD. similarity

6. Women can be as … strong as men.

A. mentallyB. mentalC. spiritualD. spiritually

7. It is interesting to know that army women and men earn … pay.

A equallyB. equalC. unequallyD. unequal

8. Women in the army have a good chance to be …

A promoteB. promotionC. promotingD. promoted

Đáp án:

1. B

2. A

3. C

4. D

5. C

6. A

7. B

8. D

Hướng dẫn dịch:

1. Kết hôn trẻ em có thể được coi là một cách để bảo vệ các cô gái trẻ khỏi bạo lực

2. Những cô gái được giáo dục thường ít có khả năng lấy chồng trẻ hơn.

3. Ở nhiều nơi, phụ nữ phải làm việc lâu hơn để kiếm được số tiền tương đương với nam giới.

4. Những công việc do phụ nữ làm theo truyền thống thường là những công việc được trả lương thấp.

5. Chính phủ, tổ chức và cá nhân phải hợp tác để đạt được bình đẳng giới.

6. Phụ nữ có thể mạnh mẽ về mặt tinh thần như đàn ông.

7. Thật thú vị khi biết rằng phụ nữ và nam giới trong quân đội được trả lương ngang nhau.

8. Phụ nữ trong quân đội có cơ hội tốt để được thăng chức.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • I. Pronunciation (trang 45 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the sentences and underline the three-syllable adjectives and verbs. ….
 • III. Grammar (trang 46, 47 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets ….
 • IV. Reading (trang 47, 48 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Read the text and choose the best answers. ….
 • V. Speaking (trang 49 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them ….
 • VI. Writing (trang 49, 50 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences. ….
Đọc thêm:  Pay đi với giới từ gì? Cách dùng và một số cụm từ thường đi kèm với Pay

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button