Tiếng anh

Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit, Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Nguyên nhân, Hậu quả và giải pháp của sự nóng lên toàn cầu do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Luyện viết Writing Skills tiếng Anh 11 Unit 6 Global Warming bao gồm nhiều đoạn văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn về Sự nóng lên toàn cầu.

Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Gợi ý viết bài

– What is global warming? (Nóng lên toàn cầu là gì?)

– What are causes of global warming? (Nguyên nhân của nóng lên toàn cầu là gì?)

  • Oil and gas (dầu và khí ga)
  • Deforestation (chặt phá rừng)
  • Waste (rác thải)
  • Transport and vehicles (vận chuyển và phương tiện)

– What are possible solutions? (Giải pháp khả thi là gì?)

II. Bài viết tham khảo

Cause of global warming – Bài viết số 1

Global warming is one of the most catastrophic problem that humans have to face. It is the increase of Earth’s average suface temperature due to of greenhouse gases. There are many causes leading to global warming. The first thing is deforestation that is the clearance of woodland and forest. People cut down lots of trees to create space for farms or ranches. Trees and forests turn carbon dioxide into oxygen, so when they are cleared like the stored carbon is then released into the environment. Waste is also a main reason leading the problem. Nowsadays, people have created more waste because of the amount of packaging used and the short life cycle of products. A lot of items, waste and packaging isn’t recyclable, which means it ends up in landfills. When the waste in landfills begins to decompose, it releases harmful gases into the atmosphere which contribute to global warming. Another cause is transport and vehicles. The large of amount of transportation burns fossil fuels that release carbon and other types of pollutants into the atmosphere. To reduce these problems, people need to change their habits such as educing energy use, using green methods of transport and planting trees. To sum up, global warming is a serious problem.

Bài dịch

Trái đất nóng lên là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà con người phải đối mặt. Đó là sự gia tăng nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái đất do khí nhà kính. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trái đất nóng lên. Việc đầu tiên là nạn phá rừng. Người ta chặt rất nhiều cây để tạo không gian làm trang trại hoặc chăn nuôi gia súc. Cây cối và rừng biến carbon dioxide thành oxy, vì vậy khi chúng bị biến mất thì lượng carbon dự trữ sau đó bị thải ra môi trường. Rác thải cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. Ngày nay, con người đã tạo ra nhiều chất thải hơn do số lượng bao bì được sử dụng và vòng đời sản phẩm ngắn. Rất nhiều vật dụng, chất thải và bao bì không thể tái chế, có nghĩa là chúng sẽ được đưa vào các bãi chôn lấp. Khi chất thải trong các bãi chôn lấp bắt đầu phân hủy, nó thải ra khí độc hại vào bầu khí quyển, góp phần làm trái đất nóng lên. Một nguyên nhân khác là do phương tiện giao thông và phương tiện. Khối lượng lớn phương tiện giao thông đốt cháy nhiên liệu hóa thạch giải phóng carbon và các loại chất ô nhiễm khác vào bầu khí quyển. Để giảm thiểu những vấn đề này, mọi người cần thay đổi thói quen như giáo dục việc sử dụng năng lượng, sử dụng các phương pháp giao thông xanh và trồng cây xanh. Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề nghiêm trọng.

Đọc thêm:  Tên gọi của các loại nhạc cụ bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nóng lên toàn cầu – Bài viết số 2

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take actions to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global warming, its causes and effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands… Human activities have serious consequences on the life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods and hight tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.

In conclusion, global warming is throating human beings and millions of species Earth. The Earth is the common home for all of us and because of this great attend should be paid to environmental problems. Taking small but effective actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place to live.

Bài dịch

Một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay là sự nóng lên toàn cầu. Trái đất đang nóng lên: nhiệt độ ấm hơn đang gây ra sự thay đổi khí hậu trên toàn thế giới. Nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của con người đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Các hoạt động của con người đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, đe doạ đến điều kiện sống của hàng triệu loài, bao gồm cả con người. Nếu chúng ta không có hành động để giảm bớt những rủi ro hiện nay, những tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với chúng ta sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Bài luận sẽ thảo luận về vấn đề cảnh báo toàn cầu, nguyên nhân và các hiệu ứng của nó và đề xuất một số giải pháp cho nó.

Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan và các chất khác trong khí quyển. Người gây ô nhiễm môi trường bằng cách đốt nhiên liệu hoá thạch; chặt cây cho đất nông nghiệp, gỗ và giấy; tăng cường sử dụng phân hoá học trên đồng cỏ … Hoạt động của con người có những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống trên trái đất. Chúng tôi đã chứng kiến những cơn bão, sóng thần, hạn hán, lũ lụt và thủy triều cao. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, người dân phải chịu đựng các bệnh liên quan đến nhiệt và các bệnh truyền nhiễm.

Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu đang đe dọa con người và hàng triệu loài trái đất. Trái đất là ngôi nhà chung cho tất cả chúng ta và vì sự quan trọng lớn này nên chú ý tất cả các vấn đề môi trường. Thực hiện các hành động nhỏ nhưng có hiệu quả như giảm sử dụng năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trồng cây xanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường có thể làm cho trái đất trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống.

Write a paragraph about the cause and effect of global warming – Bài viết số 3

Global warming is one of the biggest concerns of people all around the world. One of the most important reasons is a concern because of the rising temperatures of the atmosphere every day.

There are many reasons for the increasing temperature of the planet.The biggest reason is the emission of harmful greenhouse gases in the atmosphere. Some greenhouse gases, which are emitted by the activity of the humans, are carbon dioxide, nitrous oxide, chlorofluorocarbons, and methane.

Đọc thêm:  "UP": Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh

When the environment starts to heat, it leads to changes in the atmospheric temperature and the changes in the sea level. Some of the changes in the atmosphere because of the greenhouse gases are melting of glaciers, soil erosion, famine, natural disasters, and the increase in the annual power of hurricanes. The changes in the environment that are affecting the lives of all the living creatures on the planet.

Scientists and economists around the world are trying to find ways to reserve the changes of global warming. Many international organisations are trying to find ways to solve the problem of worldwide warming and the effect that it is having on the environment.

Bài dịch

Sự nóng lên toàn cầu là một trong những mối quan tâm lớn nhất của mọi người trên toàn thế giới. Một trong những lý do chính là do nhiệt độ của bầu khí quyển tăng lên hàng ngày.

Có nhiều lý do khiến nhiệt độ trái đất ngày càng tăng, trong đó lý do lớn nhất là phát thải các khí nhà kính có hại trong bầu khí quyển. Một số khí nhà kính, được thải ra từ hoạt động của con người, là carbon dioxide, nitrous oxide, chlorofluorocarbon và methane.

Khi môi trường bắt đầu nóng lên, dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ khí quyển và sự thay đổi của mực nước biển. Một số thay đổi trong bầu khí quyển do khí nhà kính là sự tan chảy của các sông băng, xói mòn đất, nạn đói, thiên tai và sự gia tăng sức mạnh hàng năm của các cơn bão. Những thay đổi trong môi trường đang ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả các sinh vật sống trên hành tinh.

Các nhà khoa học và kinh tế trên thế giới đang cố gắng tìm cách để dự phòng những thay đổi của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhiều tổ chức quốc tế đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề nóng lên trên toàn thế giới và ảnh hưởng của nó đối với môi trường.

Nóng lên toàn cầu Tiếng Anh số 4

Global warming, also known as climate change, is a centuries-long increase in the average temperature of Earth’s climate system and its associated effects. Some scientific evidence suggests that the climate system is warming. Many of the changes observed since the 1950s are unprecedented in instrumental temperature records dating from the mid-19th century and in the millennia of paleontological credential records. Future climate change and associated impacts will vary from region to region. Projected impacts include rising global temperatures, rising sea levels, altered precipitation, and the expansion of deserts in the subtropics. Warming is expected to be greater on land than in the ocean and more in the Arctic as glaciers, permafrost, and sea ice continuously recedes. Other possible changes include more frequent extreme weather events such as heat waves, droughts, floods, and heavy rains accompanied by heavy snowfall; The sea is acidified, and the extinction of species due to changes in temperature regimes. Significant human impacts include the threat to food security due to reduced crop yields and the abandonment of residential areas due to sea level rise. Because the climate system has great ‘inertia’ and long-lived greenhouse gases in the atmosphere, many of these effects will continue for tens of thousands of years, not just decades or centuries.

Bài dịch

Hiện tượng nóng lên toàn cầu, còn được gọi là biến đổi khí hậu, là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của hệ thống khí hậu trên Trái đất trong quy mô thế kỷ và các tác động liên quan. Có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy khí hậu đang ấm lên. Nhiều thay đổi đã được quan sát được kể từ những năm 1950 là chưa từng có trong hồ sơ nhiệt độ công cụ có niên đại từ giữa thế kỷ 19 và trong các tài liệu tham khảo cổ sinh vật học qua hàng nghìn năm. Biến đổi khí hậu trong tương lai và các tác động sẽ khác nhau giữa các vùng miền. Các tác động dự kiến bao gồm nhiệt độ toàn cầu tăng, mực nước biển dâng, lượng mưa thay đổi và sự mở rộng của các sa mạc ở vùng cận nhiệt đới. Sự ấm lên dự kiến sẽ lớn hơn trên đất liền so với đại dương và nhiều hơn ở Bắc Cực khi các sông băng, băng vĩnh cửu và nước biển đang liên tục rút đi. Những thay đổi khác có thể xảy ra bao gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên hơn như sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt và mưa lớn kèm theo tuyết rơi dày đặc; Biển bị axit hóa; và sự tuyệt chủng của các loài do thay đổi chế độ nhiệt độ. Những tác động đáng kể đến con người bao gồm mối đe dọa về an ninh lương thực do sản lượng cây trồng giảm và các khu dân cư bị bỏ hoang do mực nước biển dâng cao. Do hệ thống khí hậu có “quán tính” rất lớn và các khí nhà kính lưu lại trong khí quyển một thời gian dài, nhiều tác động này sẽ tồn tại không chỉ trong nhiều thập kỷ hoặc nhiều thế kỷ, mà là hàng chục nghìn năm.

Đọc thêm: 

Cause and effect of global warming essay số 5

Nowsadays, one of the most worrying threat people have faced is global warming. This essay will discuss the main reasons of this issue and then describe the possible effects of the problems

Two main reasons leading to global warming are “natural” and “human” influences. One main natural cause of global warming is greenshouse gases which are carbon monoxide and sulphur dioxide. It traps the solar rays and prevent them from escaping the surface of the earth, which makes the temperature of the earth increased. For human influences, it is contributing more than natural causes of global warming. Human activities including industrial production, burning fossil fuels, mining of minerals release carbon dioxide and monoxide from the exhaust. This causes an increase in the temperature of Earth’s atmosphere. Deforestation is a human influence because they have been cutting down lots of tree to produce paper, wood, build houses and more.

Global warming causing on earth is greatly serious. Due to the increasing temperature, polar ice caps have been melted, which leads to an increase in sea level drowning coastlines and slowly submerging contients. Moreover, various species will be extincted.

To sum up, global warming is a serious issue, both goverments and individuals can take to reduce its effects.

Bài dịch

Ngày nay, một trong những mối đe dọa đáng lo ngại nhất mà con người phải đối mặt là sự nóng lên toàn cầu. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về những nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này và sau đó mô tả những tác động có thể xảy ra.

Hai lý do chính dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu là những ảnh hưởng từ “tự nhiên” và “con người”. Một nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu đến từ tự nhiên là khí nhà kính là CO và SO2. Nó cản các tia mặt trời và ngăn chúng thoát ra khỏi bề mặt trái đất, điều này làm cho nhiệt độ của trái đất tăng lên. Đối với những ảnh hưởng của con người, nó đang đóng góp nhiều hơn những nguyên nhân tự nhiên gây ra sự nóng lên toàn cầu. Các hoạt động của con người bao gồm sản xuất công nghiệp, đốt nhiên liệu hóa thạch, khai thác khoáng sản giải phóng carbon dioxide và monoxide từ khí thải. Điều này làm tăng nhiệt độ của bầu khí quyển Trái đất. Phá rừng là một ảnh hưởng của con người vì họ đã chặt rất nhiều cây để sản xuất giấy, gỗ, xây nhà và hơn thế nữa.

Sự nóng lên toàn cầu gây ra trên trái đất là rất nghiêm trọng. Do nhiệt độ ngày càng tăng, các chỏm băng ở hai cực đã và đang bị tan chảy, dẫn đến sự gia tăng mực nước biển và các vùng bị chìm dần dần. Hơn nữa, nhiều loài khác nhau sẽ bị tuyệt chủng.

Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề nghiêm trọng, cả chính phủ và cá nhân đều có thể thực hiện để giảm bớt ảnh hưởng của nó.

Trên đây là Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Related Articles

Back to top button