Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 11 Speaking trang 12, 13 trong Unit 1: A long and healthy life Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1.

Tiếng Anh 11 Unit 1 Speaking (trang 12, 13) – Tiếng Anh 11 Global Success

Giving instructions for an exercise routine

1 (trang 12 Tiếng Anh 11 Global Success): Look at the diagram. Match the two parts of each sentence to complete the instructions. (Nhìn vào sơ đồ. Nối hai phần của mỗi câu để hoàn thành các hướng dẫn.)

Đáp án:

1. b

2. c

3. d

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Để bắt đầu, hãy đứng với hai cánh tay xuôi theo hai bên và hai bàn chân cách nhau một chút.

2. Sau đó, mở rộng hai chân rộng hơn vai và đưa hai cánh tay ra ngoài, tạo thành hình ngôi sao khi ở trên không.

3. Khi nhảy, hãy nhảy dang rộng hai chân và dang rộng hai tay.

4. Cuối cùng, nhảy trở lại vị trí ban đầu và lặp lại.

2 (trang 13 Tiếng Anh 11 Global Success): Look at the ‘How to burn fat’ exercise. Fill in each blank with ONE word to complete the first part of the instructions. (Nhìn vào bài tập ‘Làm thế nào để đốt cháy chất béo’. Điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ để hoàn thành phần đầu tiên của hướng dẫn.)

Đọc thêm: 

You can burn fat by doing this simple exercise routine. (1), do star jumps for 20 seconds. (2), take a one-minute rest. (3), stand on one leg for 10 seconds …

Gợi ý:

1. To begin with

2. Then

3. After that

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thể đốt cháy chất béo bằng cách thực hiện thói quen tập thể dục đơn giản này. Để bắt đầu, hãy nhảy ngôi sao trong 20 giây. Sau đó, nghỉ ngơi một phút. Sau đó, đứng trên một chân trong 10 giây…

3 (trang 13 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Practise giving the instructions for the rest of the exercise routine in 2. (Làm việc theo cặp. Thực hành đưa ra các hướng dẫn cho phần còn lại của thói quen tập thể dục trong bài 2.)

Gợi ý:

You can burn fat by doing this simple exercise routine. To begin with, do star jumps for 20 seconds. Then, take a one-minute rest. After that, stand on one leg for 10 seconds. Repeat on the opposite side. After taking one-minute rest, do squats. Take one-minute rest and finally run on the spot for 20 seconds.

Hướng dẫn dịch:

Bạn có thể đốt cháy chất béo bằng cách thực hiện thói quen tập thể dục đơn giản này. Để bắt đầu, hãy nhảy sao trong 20 giây. Sau đó, nghỉ ngơi một phút. Sau đó, đứng trên một chân trong 10 giây. Lặp lại ở phía đối diện. Sau khi nghỉ ngơi một phút, hãy ngồi xổm. Nghỉ một phút và cuối cùng chạy tại chỗ trong 20 giây.

Đọc thêm:  CleverLearnVietNam

4 (trang 13 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in groups. Take turns demonstrating the exercise routine and giving instructions to the rest of your group so they can do the exercise with you. (Làm việc nhóm. Thay phiên nhau trình diễn thói quen tập thể dục và đưa ra hướng dẫn cho những người còn lại trong nhóm của bạn để họ có thể thực hiện bài tập cùng bạn.)

(Học sinh tự thực hành)

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Language (trang 9, 10, 11)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Reading (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Listening (trang 13, 14)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing (trang 14, 15)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Communication and Culture (trang 15, 16)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Looking Back (trang 16, 17)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Project (trang 17)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
Đọc thêm:  ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button