Tiếng anh

Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 1

Bài 2

2. Read the passage and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Quoc Hoc – Hue is one of the oldest schools in Viet Nam. It is on the bank of the Huong River, in Hue. It was founded in 1896. It used to be a school for children from rich and royal families. Well-known people such as Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu studied there. Nowadays, the school is for gifted students. They are intelligent and study hard. They have to pass an entrance exam to enter the school. The school has over 50 classrooms with TVs, projectors, and computers. It also has a swimming pool, a library, two English labs, four computer rooms, and many other modern facilities. The school is one of the largest and most beautiful schools in Viet Nam.

1. Where is Quoc Hoc – Hue?

(Trường Quốc Học – Huế ở đâu?)

2. Who were some of the well-known students of the school?

(Một số học sinh nổi tiếng của trường là ai?)

3. What are the students like?

(Học sinh như thế nào?)

4. How many English labs does it have?

(Trường có bao nhiêu phòng thí nghiệm tiếng Anh?)

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Trường Quốc Học – Huế là một trong những ngôi trường lâu đời nhất Việt Nam. Nó nằm bên bờ sông Hương, ở Huế. Trường được thành lập vào năm 1896. Đây từng là trường học dành cho trẻ em từ các gia đình giàu có và hoàng gia. Những người nổi tiếng như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu đã từng học ở đó. Ngày nay, trường dành cho học sinh năng khiếu. Họ thông minh và học tập chăm chỉ. Họ phải vượt qua một kỳ thi đầu vào để vào trường. Trường có hơn 50 phòng học với TV, máy chiếu và máy vi tính. Trường cũng có một bể bơi, một thư viện, hai phòng thí nghiệm tiếng Anh, bốn phòng máy tính và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Trường là một trong những ngôi trường lớn và đẹp nhất Việt Nam.

Đọc thêm:  Con chuột tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh Việt

Lời giải chi tiết:

1. It is on the bank of the Huong River, in Hue.

(Nó ở bên bờ sông Hương, ở Huế.)

2. The well-known students were studied there are Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu.

(Những học trò nổi tiếng được học ở đó là Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu.)

3. They are intelligent and study hard.

(Họ thông minh và học tập chăm chỉ.)

4. It has two English labs.

(Nó có hai phòng thí nghiệm tiếng Anh.)

Related Articles

Back to top button