Tiếng anh

Sau Danh từ là gì?

Sau danh từ tiếng Anh là từ loại gì?

Nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh theo từng chuyên đề, tài liệu Ngữ pháp về khái niệm Danh từ tiếng Anh bao gồm lý thuyết cấu trúc Danh từ giúp bạn đọc nắm được từ loại tiếng Anh về Danh từ hiệu quả.

I. Danh từ là gì?

Danh từ trong tiếng Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh từ là cái từ mà chỉ ra cái “danh”. Danh là “tên”, giống như “biệt danh” hay “chức danh”.

Danh từ là từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, các đơn vị,…

Danh từ Tiếng Anh thường có hậu tố là:

tion: nation, education, instruction……….

sion: question, television , impression, passion……..

ment: pavement, movement, environment….

ce: difference, independence, peace………..

ness: kindness, friendliness……

II. Sau danh từ là gì?

– Sau danh từ là động từ thường hoặc động từ tobe

Ví dụ:

The library is new. Thư viện thì mới

He is a new student. Anh ấy là học sinh mới.

III. Vị trí của danh từ trong câu tiếng Anh

– Danh từ làm chủ ngữ trong câu

Thường đứng ở đầu câu và sau trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: Yesterday Hue went home at 9.pm. (Hôm qua Huệ về nhà lúc 9 giờ tối)

Đọc thêm:  HỌC TỐT TIẾNG ANH

Hue là danh từ tên riêng, đứng đầu câu và sau danh từ chỉ thời gian là Yesterday, đóng vai trò làm chủ ngữ.

– Danh từ làm tân ngữ, đứng sau động từ

Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu Tiếng Anh)

Sau động từ Love là danh từ English

– Danh từ đứng sau các mạo từ

Các mạo từ như: a, an, the

Hoặc các từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…

Ví dụ: This book is an interesting book.

– Danh từ đứng sau giới từ

Các giới từ như: in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất giỏi về nhảy nhót)

Trên đây là Danh từ trong tiếng Anh là gì? Sau Danh từ là gì?.

Related Articles

Back to top button