Tiếng anh

Tiếng Anh 7 Review 1 Language

Bài 4

Grammar

4. Fill in the blanks with the correct tense of the verbs in brackets.

(Điền vào chỗ trống với thì đúng của động từ trong ngoặc.)

1. He often (read) ______ books in dim light, so his eyes hurt.

2. ______ you (do) ______ the gardening at the weekend?

3. Ordinary people (need) ______ about 2,000 calories a day to stay healthy.

4. I (cannot) ______ ride a bicycle when I was 6.

5. Last summer Phong (not volunteer) ______ to teach maths to street children.

6. We (join) ______ the project Plant a Tree in 2019 to make our area green.

Lời giải chi tiết:

1. reads 2. Do you do 3. need 4. couldn’t 5. didn’t volunteer 6. joined

1. He often reads books in dim light, so his eyes hurt.

(Anh ấy thường xuyên đọc sách trong ánh sáng yếu, vì vaayh mắt anh ấy tổn thương.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn “often”, chủ ngữ “he” số ít, động từ thêm “-s” => reads

2. Do you do the gardening at the weekend?

(Bạn có làm vườn vào cuối tuần không?)

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu nói về thói quen => thì hiện tại đơn câu nghi vấn, chủ ngữ “you” số nhiều, thêm trợ từ “Do”, động từ giữ nguyên => Do you do

3. Ordinary people need about 2,000 calories a day to stay healthy.

(Người bình thường cần 2000 calo mỗi ngày để sống khỏe.)

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu nói về một sự thật => thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “Ordinary people” số nhiều, động từ giữ nguyên => need

Đọc thêm: 

4. I couldn’t ride a bicycle when I was 6.

(Tôi không thể đi xe đạp khi tôi 6 tuổi.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn, “when I was 6” (khi tôi 6 tuổi): cannot => couldn’t

5. Last summer Phong didn’t volunteer to teach maths to street children.

(Mùa hè năm ngoái Phong không tình nguyện dạy toán cho trẻ em đường phố.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn “last summer” (mùa hè năm ngoái), dạng phủ định => didn’t volunteer

6. We joined the project Plant a Tree in 2019 to make our area green.

(Chúng tôi tham gia dự án “Plant a Tree” vào năm 2019 để làm cho khu vực của chúng ta xanh hơn.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn “in 2019” (vào năm 2019), dạng khẳng định: join => joined

Related Articles

Back to top button