Tiếng anh

Với lời giải bài tập Unit 9 lớp 9: Looking back trong Unit 9: English in the world Tiếng Anh 9 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9.

Unit 9 lớp 9: Looking back

Unit 9 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world – Looking back – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới mỗi từ đúng trong mỗi câu)

1. I’m from Viet Nam. My first/ foreign language is Vietnamese.

2. She spoke English with a strong accent/ intonation that I couldn’t understand.

3. The Yorkshire dialect/ language is one of many in England.

4. Most students learned English as their official/ second language.

5. Canada has two foreign/ official languages: English and French

Đáp án:

1. first2. accent3. dialect4. second5. official

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đến từ Việt Nam. Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Anh.

2. Cô ấy nói tiếng Anh với giọng nặng đến nỗi tôi không thể hiểu.

3. Tiếng địa phương the Yorkshire là 1 trong nhiều thứ tiếng ở Anh.

4. Hầu hết học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 của họ.

5. Canada có 2 ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Pháp.

2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. (Đọc cái mà ba người nói về việc nói ngôn ngữ. Điền vào chỗ trống với một cụm từ trong khung.)

1.am reasonably good2. can also get by3. picked up4. am bilingual5. also fluent in 6. can have a conversation7. it’s a bit rusty8. am quite bad at9. know a few words10. can’t speak a word

Hướng dẫn dịch:

Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Việt nhưng ở khu xóm tôi sống có nhiều gia đình người Anh, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Anh, tôi cũng biết một chút tiếng Pháp. Tôi đến Paris mùa hè năm ngoái và tôi đã học được những từ cơ bản.

Tôi thành thạo hai thứ tiếng bởi vì bố của tôi là người Pháp mẹ của tôi là người Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh bởi vì tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nhưng còn vụng về.

Đọc thêm:  Chi tiết 7 cách dùng dấu sở hữu cách (Possessive Case) trong tiếng Anh

Thành thật mà nói tôi kém về ngôn ngữ, tôi chỉ biết một vài từ tiếng Anh mà tôi đã học từ ông nhưng tôi không thể nói một từ nào cả.

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. (Viết lại những câu sau đây sử dụng những cụm từ trong ngoặc.)

1. I can’t speak a word of French.

2. I picked up a few words of English on holiday.

3. My brother is fluent in English.

4. I am bilingual in English and French.

5. I can get by in German on holiday.

6. My Russian is a bit rusty.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi không thể nói một từ tiếng Pháp.

2. Tôi nhặt được một vài từ tiếng Anh vào kỳ nghỉ.

3. Anh trai tôi thông thạo tiếng Anh.

4. Tôi nói hai thứ tiếng Anh và Pháp.

5. Tôi có thể kiếm được bằng tiếng Đức vào kỳ nghỉ.

6. Tiếng Nga của tôi là một chút gỉ.

4. Use the words from the box to complete sentences. (Sử dụng từ trong khung để hoàn thành câu.)

It’s normal to have a(n) (1) when we speak English. It’s OK – other people can usually understand us. It’s a good idea to listen to CDs or watch DVDs and try to (2) other speakers to make your pronunciation better. If you see a new word and you don’t know what it means, you can sometimes (3) the meaning from words you know, or you can (4) the word in a dictionary. A lot of good English learners try not to (5) things from their first language. Translation is sometimes a good idea, but try to think in the foreign language if you can! It’s normal to make (6). When your teacher (7) a mistake in your writing or speaking, think about it and try to see why it’s wrong. But it’s more important to (8), so don’t be afraid to speak!

Đáp án:

1. accent2. imitate3. guess 4. look up 5. translate6. mistakes7. corrects8. communicate

Giải thích:

mistakes (n) lỗi lầm

imitate (v) bắt chước

corrects (v) sửa đúng

translate (v) biên dịch

look up (v) tra cứu

accent (n) giọng

communicate (v) giao tiếp

guess (v) đoán

Hướng dẫn dịch:

Đó là điều bình thường nếu chúng ta có giọng điệu riêng khi nói tiếng Anh. Điều đó cũng không sao – những người khác thường vẫn có thể hiểu chúng ta. Đó là một ý hay khi nghe những CD hoặc xem DVD và cố gắng bắt chước người khác để phát âm tốt hơn. Nếu bạn gặp một từ mà bạn không biết nghĩa, bạn có thể thỉnh thoảng đoán nghĩa từ những từ mà bạn biết hoặc bạn có thể tra từ điển. Nhiều người học giỏi tiếng Anh không cố dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. Dịch thỉnh thoảng là một ý tưởng nhưng hãy cố gắng nghĩ bằng một ngoại ngữ khác nếu bạn có thể. Mắc lỗi là chuyện rất bình thường. Khi giáo viên của bạn chữa một lỗi sai trong văn nói và viết, hãy nghĩ về nó và nhận ra cái sai. Nhưng cũng rất quan trọng khi giao tiếp vì vậy đừng ngại nói.

Đọc thêm:  Bạn bao nhiêu tuổi thế? (How Old Are You?)

5. Put the correct relative pronoun in each sentence. (Đặt đại từ quan hệ đúng vào mỗi câu)

1. Those are the stairs where I broke my arm.

2. There’s a shop where you can buy English books and CDs.

3. The English couple who/that live next to us can get by in Vietnamese.

4. There’s a shop near my house which/that sells cheap DVDs.

5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là những bậc thang nơi tôi bị gãy tay.

2. Có một cửa hàng nơi bạn có thể mua sách và đĩa tiếng Anh.

3. Cặp vợ chồng người Anh sống cạnh chúng tôi có thể đến gặp nhau bằng tiếng Việt.

4. Có một cửa hàng gần nhà tôi bán đĩa DVD giá rẻ.

5. Tra từ mới trong từ điển vừa được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford.

6. Choose A-E to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner. (Chọn A-E để hoàn thành bài đối thoại bài đối thoại sau đây. Thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

A. I can speak English comfortably in almost any situation.

B. I often listened to CDs and imitated the pronunciation.

C. Not at all.

D. That’s right!

E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Minh: (1) ___________

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Minh: (2) ___________

Long: How do you feel about your level of English now?

Minh: (3) ___________

Long: Really? What things did you do to improve your English outside class?

Đọc thêm:  DMS LÀ GÌ? 6 TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH TUYỆT VỜI CHO DOANH NGHIỆP

Minh: (4) ___________

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) ___________

Đáp án:

1.D2.C3.A4.E5.B

Hướng dẫn dịch:

Long: Mình nghe rằng bạn thi IELTS được 8.0 hả?

Minh: Đúng vậy!

Long: Chúc mừng nha! Bạn có thể chia sẻ với mình kinh nghiệm học tiếng Anh được không?

Minh: Không có chi.

Long: Bạn cảm thấy thế nào về trình độ tiếng Anh của bạn bây giờ?

Minh: Mình có thể nói tiếng Anh thoải mái trong hầu hết bất cứ tình huống nào.

Long: Thật sao? Bạn đã làm gì để cải trau dồi tiếng Anh ngoài lớp học?

Minh: Mình nghe và đọc nhiều. Mình kết bạn và thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ.

Long: Và bạn đã trau dồi phát âm như thế nào?

Minh: Mình thường nghe CD và bắt chước phát âm của họ.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Match the word/phrases …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words/phrases … 2a. Choose the correct …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read this sentence … 2. Rewwrite the sentences …

 • Communication (phần 1-3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Make notes about yourself 2. Work in pairs …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the follơing text about …. 2a. Read the text …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to four … 2. Listen to the extracts …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the correct … 2. Read what three people …

 • Project (phần 1-3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the chart … 2. Choose two varieties …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Related Articles

Back to top button