Tiếng anh

Looking back Unit 10 trang 56 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 1

1. Complete the sentences using the prompts provided.

(Hoàn thành những câu sau sử dụng từ gợi ý.)

1. Vinasat-1 is Viet Nam’s first telecommunication sa_______, which was launched in 2008.

2. Experiencing microgravity on a p_______ fl_______ is part of astronaut training programmes.

3. In 2015 NASA discovered an Earth-like planet which might be ha_______ because it has ‘just the right’ conditions to support liquid water and possibly even life.

4. On the ISS astronauts have to at_______ themselves so they don’t float around.

5. It is cheaper to build an unmanned sp_______ than the one that is manned.

6. One of the largest me_______ found on Earth is the Hoba from southwest Africa, which weighs about 54,000 kg.

Lời giải chi tiết:

1. satellite

2. parabolic flight

3. habitable

4. attach

5. spacecraft

6. meteorites

1. Vinasat-1 is Viet Nam’s first telecommunication satelite, which was launched in 2008.

(Vinasat -1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, cái đã được phóng vào năm 2008.)

2. Experiencing microgravity on a parabolic flight is part of astronaut training programmes.

(Trải nghiệm trạng thái không trọng lực trên chuyến bay mô phỏng là một phần của chương trình đào tạo phi hành gia.)

3. In 2015 NASA discovered an Earth-like planet which might be habitable because it has ‘just the right’ conditions to support liquid water and possibly even life.

(Năm 2015 NASA đã khám phá một hành tinh giống Trái Đất cái mà có thể sinh sống được vì nó có những điều kiện phù hợp để cung cấp nước và thậm chí có sự sống.)

Đọc thêm:  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch

4. On the ISS astronauts have to attach themselves so they don’t float around.

(Ở ISS các phi hành gia phải dính chặt họ lại với nhau để mà họ không trôi lơ lửng xung quanh.)

5. It is cheaper to build an unmanned spacecraft than the one that is manned.

(Rẻ hơn để xây một tàu vũ trụ không người lái so với có người lái.)

6. One of the largest meteorites found on Earth is the Hoba from southwest Africa, which weighs about 54,000 kg.

(Một trong những mẩu thiên thạch lớn nhất trên Trái Đất là Hoba từ tây nam châu Phi, nặng khoảng 54,000kg.)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button