Tiếng anh

Cấu trúc và cách dùng Like trong Tiếng Anh

Động từ “Like” được sử dụng để diễn tả sự thích thú, ưa thích, ưa chuộng điều gì đó. Like còn sử dụng để diễn tả sự giống nhau… hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng “Like” trong tiếng Anh nhé!

1. Like Là gì?

Ta xét ý nghĩa đầu tiên và cũng là ý nghĩa thường gặp nhất của động từ Like, đó là nghĩa thích thú, ưa thích hay chấp nhận điều gì đó hoặc ai đó

Ví dụ:

– I like it when a book is so good that you can’t put it down.

– I quite like wine but I could live without it.

– He’s very well-liked (= popular) at work.

– I like the way he just assumes we’ll listen to him when he doesn’t take in a word anyone else says!

– I don’t like upsetting people.

– He likes to spend his evenings in front of the television.

– He likes his steak well-done.

Trong một số trường hợp cần sự trang trọng, lịch sự, ta có thể sử dụng like với ý nghĩa là muốn điều gì đó, hoặc sử dụng khi muốn yêu cầu điều gì đó:

– I think I’d like the soup for my starter.

– I’d like to go to Moscow.

– I would like to say a big thank you to everyone who’s helped to make our wedding such a special occasion!

– I’d like one of the round loaves, please.

– I’d like to book a seat for tonight’s performance.

Đọc thêm:  Khái niệm, cấu trúc, cách dùng Good và Well chi tiết trong tiếng Anh

– I’d like you to send this for me, please.

– I would like the whole lot finished by the weekend.

Cấu trúc và cách dùng Like trong Tiếng Anh

I Like …

Like còn được dùng để biểu thị sự thích thú, hoặc khi bạn nghĩ điều ai đó làm là tốt nhất trên mạng xã hội, bạn sẽ nhấp vào biểu tượng [like]:

– Like us on Facebook!

– More than 200 people liked my post.

2. Cấu trúc và cách dùng Like trong tiếng Anh.

Chúng ta sử dụng like để diễn đạt về điều gì đó hai ai đó làm chúng ta cảm thấy thích thú hay cảm thấy có hứng thú. Theo sau like có thể là một cụm danh từ, động từ ở dạng nguyên mẫu hoặc thêm ung hoặc là một mệnh đề Wh:

like + noun phrase

– I like Sarah but I don’t like her brother much.

– Do you like pasta?

– She really likes the singing of Luciano Pavarotti.

like + -ing

– I like swimming before breakfast.

– He likes telling jokes.

like + to-infinitive

– She likes to go and see her parents at the weekend.

– I don’t like to cycle in the dark.

– He likes his friends to call him Hank.

– Do you think she would like us to bring some chocolates or flowers?

like + wh-clause

– I don’t like what he did.

– We liked how they cooked the fish.

Cấu trúc và cách dùng Like trong Tiếng Anh

I Like that

Chúng ta dùng would like hay ’d like để để đưa ra lời đề nghị với ai đó hoặc yêu cầu cái chúng ta muốn. Cấu trúc này lịch sự hơn so với khi chúng ta dùng “Want”. Theo sau cụm này là một động từ được chia dạng nguyễn mẫu có “to”:

Đọc thêm:  Skills - Review 4 - Tiếng Anh 6 - Global Success

– Would you like another coffee?

– Would you like to watch a DVD?

– A: How can I help you?

B: I’d like a cheese burger and fries please.

– … I’d like to enquire about the Sales Manager position which you have advertised …

– Would you like to follow me, please? (Please follow me)

Like còn mang nghĩa là tương tự như (“similar to” hoặc “as” (liên từ)). Ta thường sử dụng like kèm với các động từ giác quan như: look, sound, feel, taste, seem. Trước like, ta có thể thêm: a bit, just, very, so and more before it để mô tả mưc độ tương đồng:

– My sister is like my mother. (My sister and my mother are similar)

– I think this tastes like coconut.

– It’s a bit like skiing but there’s no snow.

– Isn’t that just like the bike we bought you for your birthday?

– That smells very like garlic.

– The car was more like a green than a blue colour.

– Like (=as) any good cook book will tell you, don’t let the milk boil.

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.

Related Articles

Back to top button