Tiếng anh

Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2

Bài tập 4 Writing unit 9 Preserving the environment SGK Tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 44 bao gồm gợi ý đáp án phần bài tập 4 – Writing Unit 9 lớp 10 về các nguồn tài nguyên thiên nhiên & 4 đoạn văn tiếng Anh mẫu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn kèm lời dịch.

4. Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to give some practical advice and paragraph 3 to conclude. Chọn một trong những tài nguyên thiên nhiên có hạn sau để viết 3 đoạn văn tương tự trong mục 2: đoạn 1 giới thiệu loại ô nhiễm, đoạn 2 đưa ra lời khuyên thực tế và đoạn 3 kết luận.

Viết về một tài nguyên thiên nhiên có hạn bằng tiếng Anh – bài viết số 1

It’s a common sense that fossil fuels and non-renewable sources play a vital role in our daily life. They include oil, coal, natural gases, which produce energy and can be seen in every part of life.

However, people are using it too much and they are running out, which may make a severe energy crisis around the world. Pollutants released during burning fossil fuels cause air pollution, which affect people’s health and humans’ life. To prevent this from happening, there are some following suggestions. First and for most, reduce the amount of fossil fuels for energy by walking, cycling and using public transport instead of cars or motorbikes. Besides, don’t waste energy, turn off lights before going out or switch off appliances when you don’t use them. Secondly, scientists and government should do research and expand the use of renewable sources such as wind power, solar energy or wave energy, etc. These powers are not only sustainable but green and not produce waste. Finally, awareness should be raised among citizens, especially in education and neighborhood.

In conclusion, If people join hands to do big things, we can save the earth from destruction.

Nội dung dịch

Đó là một điều hiển nhiên rằng nhiên liệu hóa thạch và các nguồn không tái tạo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng bao gồm dầu, than, khí tự nhiên, sản sinh ra năng lượng và có thể được nhìn thấy trong mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Đọc thêm:  Bóng đá tiếng Anh là gì? hiểu để dùng đúng, dùng chuẩn

Tuy nhiên, mọi người đang sử dụng nó quá nhiều và chúng đang cạn kiệt, điều này có thể gây ra khủng hoảng năng lượng trầm trọng trên toàn thế giới. Các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và cuộc sống của con người. Để tránh điều này xảy ra, có một số gợi ý. Trước hết, giảm lượng nhiên liệu hóa thạch bằng việc đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe ô tô hoặc xe máy. Bên cạnh đó, đừng lãng phí năng lượng, tắt đèn trước khi đi ra ngoài hoặc tắt thiết bị khi bạn không sử dụng chúng. Thứ hai, các nhà khoa học và chính phủ nên nghiên cứu và mở rộng việc sử dụng các nguồn tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời hoặc năng lượng sóng. Các năng lượng này không chỉ bền vững mà còn xanh và không thải ra khí thải. Cuối cùng, cần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt trong giáo dục và các khu dân cư.

Tóm lại, nếu mọi người chung tay với những việc lớn, chúng ta có thể cứu trái đất khỏi bị hủy diệt.

Viết về fossil fuel bằng tiếng Anh – bài viết số 2

Fossil fuel and non-renewable resources are also very important to our life. They are coal, oil, natural gases which produce energy. Using much fossil fuel and many non-renewable fuels and many non-renewable resources makes air pollution and we will run out of them. What should we do to save them?

We should reduce the use of fossil fuel for energy. And we also research and replace fossil fuel with other renewable fuels such as water, sun, etc. we should raise awareness on the problems in the public and in education.

To sum up, if people join hands to do big things, we can keep the earth fresh and green.

Hướng dẫn dịch

Nhiên liệu hóa thạch và các nguồn tài nguyên không làm mới được cũng là những nguồn rất quan trọng trong cuộc sống. Chúng là than đá, dầu và khí thiên nhiên mà tạo ra năng lượng. Việc sử dụng năng lượng hóa thạch và tài nguyên không làm mới được quá nhiều làm cho ô nhiễm không khí và chúng ta sẽ cạn kiệt chúng. Chúng ta nên làm gì để tiết kiệm chúng?

Đọc thêm:  "Nấm Mốc" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Chúng ta nên giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo ra năng lượng. Và chúng ta cũng tìm và thay thế năng lượng nhiên liệu hóa thạch với những nhiên liệu có thể làm mới khác như nước, mặt trời,… chúng ta nên tăng cường nhận thức về những vấn đề trong công chúng và trong giáo dục.

Tóm lại, nếu mọi người chung tay làm những việc lớn, chúng ta có thể giữ cho trái đất luôn xanh tươi.

Bài viết về rừng bằng tiếng Anh – bài viết số 3

Forests play an important part of life on earth. They absorb Co2 and harmful gases produced during burning fossil fuels, which reduce air pollution, heat, flood and other disasters. They are also home of a wide variety of fauna and floral.

Nonetheless, nowadays, jungles’ area is decreasing because of exploitation of woods and land. So what we can do to stop them from disappearing gradually? First, build plans carefully of land use for public facilities and cultivation. Furthermore, the land that trees were cut down needs to be replaced by new plants and be taken care properly. Last but not least, government must raise awareness on the importance of trees in education, and build tree-growing campaigns across the country.

To sum up, forests must be protected to maintain the life on earth and steps must be taken to prevent further consequences.

Dịch:

Rừng đóng một phần quan trọng của cuộc sống trên trái đất. Chúng hấp thụ Co2 và các khí độc hại được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, làm giảm ô nhiễm không khí, cái nóng, lũ lụt và các thảm hoạ khác. Chúng cũng là nhà nhiều động vật và thực vật phong phú.

Tuy nhiên, ngày nay, khu rừng rậm đang giảm do khai thác gỗ và đất. Vì vậy, chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn chúng từ biến mất dần dần? Đầu tiên, xây dựng kế hoạch cẩn thận về sử dụng đất cho các cơ sở công cộng và canh tác. Hơn nữa, đất đã bị chặt cây cần phải được thay thế bằng cây mới và được chăm sóc cẩn thận. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chính phủ phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cây xanh trong giáo dục và xây dựng các chiến dịch phát triển cây trồng trên phạm vi cả nước.

Đọc thêm:  Sau Danh từ là gì?

Tóm lại, rừng phải được bảo vệ để duy trì cuộc sống trên trái đất và phải thực hiện các bước để ngăn ngừa hậu quả xa hơn.

Choose one of the following limited natural resources to write – bài viết số 4

Fossil fuel is one of the most essential limited natural resources to our life. Non-renewable resources include coal, oil, natural gases which produce energy. We use energy for almost everything we do. However energy is limited. We should do the following things to save energy.

In order to reducing save fossil fuel, we should Firstly, we should use electricity more efficiently. Secondly, we had better reduce our electricity bills. Besides, it’s necessary to turn off the lights when leaving a room or before going to bed to save energy. Moreover, we ought to reduce the use of fossil fuels.

In conclusion, we should try our best to save energy for our future and for our planet’s future.

Google dịch

Nhiên liệu hóa thạch là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế cần thiết nhất đối với cuộc sống của chúng ta. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm than, dầu, khí tự nhiên sản xuất năng lượng. Chúng tôi sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ chúng tôi làm. Tuy nhiên năng lượng có hạn. Chúng ta nên làm những điều sau đây để tiết kiệm năng lượng.

Để giảm tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch, trước hết chúng ta nên sử dụng điện hiệu quả hơn. Thứ hai, chúng tôi đã giảm hóa đơn tiền điện tốt hơn. Ngoài ra, cần tắt đèn khi ra khỏi phòng hoặc trước khi đi ngủ để tiết kiệm năng lượng. Hơn nữa, chúng ta nên giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tóm lại, chúng ta nên cố gắng hết sức để tiết kiệm năng lượng cho tương lai của chúng ta và cho tương lai của hành tinh chúng ta.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Preserving the environment. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button