Phòng Đào tạo

Ngày: 27/08/2019
GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

          Chức năng:

       Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, tổ chức giảng dạy và chất lượng đào tạo. Tổ chức nghiên cứu khoa học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Nhiệm vụ:
        1. Xây dựng quy hoạch phát triển, chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm. Theo dõi, nghiên cứu và xác định nhu cầu đào tạo của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của trường. Đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các ngành, các hệ đào tạo mà nhà trường được giao chỉ tiêu hàng năm; tổ chức các khâu xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, triệu tập học sinh trúng tuyển.
       2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và kế hoạch thời gian toàn khóa và từng năm học, học kỳ. Tổ chức các lớp học, xếp thời khóa biểu, bố trí và điều tiết kế hoạch, lịch giảng dạy, học tập giữa các tổ Bộ môn. Quản lý tiến độ, kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ, năm học và toàn khóa học của các hệ đào tạo. Quản lý định mức giờ dạy của giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng và các chế độ về công tác giảng dạy, tổng hợp giờ dạy thực tế của giáo viên.
        3. Phối hợp với các tổ Bộ môn nghiên cứu, đề xuất xây dựng, cập nhật các chương trình đào tạo toàn khóa của tất cả các hệ đào tạo trong trường và theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo. Hướng dẫn, theo dõi, tổ chức và quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy; xây dựng đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập môn học phù hợp với thực tế nhà trường.
       4. Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng tổ chức thực hiện các quy định của quy chế đào tạo. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế, lịch giảng dạy, thời khoá biểu của giáo viên theo kế hoạch đã được duyệt và đánh giá chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên. Quản lý, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh; việc tổ chức ra đề thi, bố trí lịch thi, kế hoạch tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp;
       
       5. Phối hợp với các tổ Bộ môn tổ chức, theo dõi công tác đi thực tế của học sinh tại các cơ sở ngoài trường; xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp cho học sinh cuối khoá.
       6. Phối hợp với các tổ Bộ môn quản lý kết quả học tập của học sinh; tổ chức xét lên lớp, được học tiếp, được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng tiến độ học tập hoặc buộc thôi học và bảo lưu kết quả học tập của học sinh; tổ chức thi hết học phần, thi học kỳ, thi tốt nghiệp; tổng hợp điểm, xử lý kết quả thi và kết quả tổng kết năm học, khoá học; tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo; xác nhận, cấp giấy chứng nhận khác liên quan đến công tác đào tạo cho học sinh của trường.
       7. Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng tổ chức công tác thi và xét tốt nghiệp; quản lý việc cấp bảng điểm, chứng nhận kết quả học tập; cấp chứng chỉ đào tạo, văn bằng tốt nghiệp và chứng thực sao y bản chính các văn bản này; quản lý hồ sơ, chứng chỉ đào tạo, văn bằng tốt nghiệp của học sinh.
       8. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện của trường; tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lựa chọn và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong giáo viên.
       9. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước trong công tác đào tạo, đề xuất các phương án chi trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao và thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Công tác học sinh trong việc thu học phí và quản lý học phí của học sinh.
       10. Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo; kết hợp với bộ phận quản trị thiết bị quản lý và bố trí phòng học, hội trường theo thời khóa biểu, lịch thi; sử dụng hợp lý và hiệu quả phòng học, hội trường hiện có.
      11. Đề xuất các chủ trương biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt", phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chuyên đề nội khóa và ngoại khóa.
      12. Thực hiện công tác tổng hợp về các hoạt động đào tạo, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu, tài liệu đào tạo của trường; thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      13. Phối hợp với các phòng chức năng, tổ Bộ môn tổ chức lễ khai giảng, sơ kết, tổng kết năm học, lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh.
       14. Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

 

Điện thoại

 

01

Nguyễn Thanh Thừa

Trưởng phòng

thuant.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939093795

02

Võ Thị Kim Bằng

Giáo viên

bangvkt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0975749354

03

Trương Văn Hải

Giáo viên

haitv.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939857788

04

Trần Thị Yến Vân

Giáo viên

tranthiyenvan88@gmail.com

0907956430

05

Trần Thị Thúy Hằng

Giáo viên

hnagttt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0985409963

06

Hồ Như Ngọc

Chuyên viên

ngochn.truongktkt@haugiang.edu.vn

0963942858

07

Lê Tấn Lẹ

Y tế học đường

lelt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0975422508

 

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  1912

 • Tuần này:

  5673

 • Tháng này:

  16512

 • Tất cả:

  964611