TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG
Lịch làm việc BGH ngày 18 - 22.3
Ngày: 18/03/2019

* THỨ HAI (18/03)

- 8 giờ 00 phút, các Phó Hiệu truởng, dự Hội thi thiết bị đồ dung dạy học mời tất cả thành viên Hội đồng cùng dự tại phòng họp số 1.

 

* THỨ BA (19/03):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

* THỨ TƯ (20/03)

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

 

* THỨ NĂM (21/03)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

* THỨ SÁU (22/03):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), giảng dạy tại cơ sở 1.

- 7 giờ 30 phút,  Phó Hiệu trưởng(Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan