TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG
Lịch làm việc BGH ngày 07.01 - 11.01
Ngày: 05/01/2019

* THỨ HAI (7/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự họp tại trường Cao Đẳng Cộng đồng Hậu Giang mời cô Thúy phòng Tổ chức- Hành chính cùng dự.

 

* THỨ BA (8/01):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (9/01)

 - 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ NĂM (10/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), làm việc tại cơ quan.

 - Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (11/01):

-  Các Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), làm việc tại cơ quan.